Тема 4. Роль українського козацтва у національному відродженні в ХУІ - першій половині ХУІІ ст. (8 год.)

Лекція 4. Роль українського козацтва у національному відродженні в ХVІ - першій половині ХVІІ ст.

Виникнення українського козацтва. Роль князя Дмитра Вишневецького в заснуванні Запорозької Січі. Політико-соціальний та військовий устрій Запорозької Січі. Боротьба козацтва з іноземними загарбниками.

Формування військових відділів козацького війська. Реєстрове козацтво як форма поширення запорозького устрою на городову Україну.

Козацько-селянські повстання наприкінці XVI- в першій половині XVII ст.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Козацька символіка.

2. Морські походи запорожців.

3. Князь Костянтин Острозький як оборонець українського православ”я.

4. Берестейська унія 1596 року.

5. Постать Петра Сагайдачного в історії України.

Контрольні завдання та запитання:

1. Роль князя Вишневецького в заснуванні Запорозької Січі.

2. Причини церковної унії в Україні.

3. Походи козацтва на Анатолійське узбережжя.

Рекомендована література:

Джерела

1. Антологія української юридичної думки. В 6 томах. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. - К., 2002.- Т. 2.

2. Боплан Г. Опис України. – К., 1990. – 256 с. http://litopys.kiev.ua

3. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы в 3 т. – М., 1953 - 1954. – Т. 1. – 587 с.

4. Жерела до історії України-Руси.- Львів, 1913.- Т. VІ; 1908.- Т. VІІІ.

5. Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К., 1992.

6. Україна. Антологія пам’яток державотворення. – К.: Основи, 2008. - Тт. І – VІ.

Література

1. Антонович. Про козацькі часи на Україні. –К., 1991.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К-Л., 1913. Репринтне відтворення. –К., 1990.

3. Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

4. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури 16-18 ст. – К., 1966.

5. Історія держави і права України (з найдавніших часів до кінця XIX ст.) // Історія держави і права Української РСР. (1917 - 1960 рр.). - К , 1960

6. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст..).- Львів, 1992.

7. Історія української культури: У 5 т. – Т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – К.: Наукова думка, 2001.

8. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури(ХУІІ – ХУІІІ ст.). – К., 2005.

9. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах 16 – середини 17 ст. – К., 1991.

10. Сергійчук В. Українські державники: Дмитро Вишневецький.- К., 2003.

11. Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К. – Запоріжжя, 2002.

12. Щербак В. Українське козацтво: Формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 300 с. http://litopys5.freeservers.com/coss1/shch.htm http://litopys.kiev.ua/

13. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3-х т. –К., 1991.

Тема 5. Формування української національної державності в період Хмельниччини (1648 - 1657). (8 год.)

Лекція 5. Формування української національної державності в період Хмельниччини (1648 - 1657).

Соціально-економічне і політичне становище України напередодні повстання 1648 р. Причини, антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни. Державницька програма Б. Хмельницького.

Зміни у суспільних відносинах. Ліквідація польського магнатського та шляхетського землеволодіння. Зміцнення українського старшинського, шляхетського та православного церковного землеволодіння. Тимчасове послаблення феодально-кріпосницької системи на Лівобережній Україні. Вольні військові маєтності. Козацтво, його поділ та правове становище. Міське населення. Духовенство.

Знищення польської адміністративно-політичної системи управління. Формування української феодальної держави, її політична форма. Органи центральної і місцевої влади та управління. Закріплення в органах військового управління адміністративно-політичних, фінансових, судових та поліцейських функцій. Оформлення прийняття України до складу російської держави. Юридична природа і зміст рішень Земського собору 1651 р. та 1653 р., Переяславської ради від 18 січня 1654 р. Правовий статус України у складі Московської держави згідно з „Березневими статтями” 1654 р. та царськими жалуваними грамотами від 27 березня та 12 квітня 1654 р.

Семінарське заняття 3. (2 год.)

1. Державна організація Гетьманської України.

а) адміністративний – територіальний поділ;

б) вищі органи влади і управління;

в) місцеві органи влади і управління;

г) судові органи;

2. Юридичне оформлення прийняття України до складу Московської держави.

3. Адміністративно – судовий устрій Запорозької Січі.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Формування органів нової влади й адміністративно-територіального устрою Хмельниччини.

2. Зміни у формах власності та їх вплив на економіку і суспільне життя.

3. Зовнішня політика гетьманської держави Б. Хмельницького.

Контрольні завдання та запитання:

1. Угода про допомогу з кримським ханом як перше свідчення міжнародного визнання Хмельниччини.

2. Спроба залучення Війська Донського до війни проти Польщі.

3. Перший договір Хмельницького з Туреччиною.

Рекомендована література:

Джерела

1. Антологія української юридичної думки. В 6 томах. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. - К., 2002.- Т. 2.

2. Боплан Г. Опис України. – К., 1990. – 256 с. http://litopys.kiev.ua

3. Величко С. Літопис.- К., 1991.- Том перший.- 374 с.; том другий.

4. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб.док-тів. - К., 1993.

5. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. – К., 1965.

6. Документи Богдана Хмельницького (1648-1657). – К., 1961.

7. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы в 3 т. – М., 1953 - 1954. –Т. ІІ.- с.; Т. 3.

8. Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – К.: Україна, 2003. Повість врем'янних літ. - К., 1990.

9. Україна. Антологія пам’яток державотворення. – К.: Основи, 2008. - Тт. І – VІ.

10. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – К., 1998.

11. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. –К., 1960.

Література

1. Антонович. Про козацькі часи на Україні. –К., 1991.

2. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994.

3. Бойко І. Держава і право Гетьманщини. Навч. посібник.- Львів, 2000.

4. Брадович М. Переяславська осторога.- Мюнхен – Нью-Йорк, 1954.

5. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції) // Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки. – К.: Просвіта, 2003. – С. 23-67. Переяславська Рада: Очима істориків, мовою документів. – К.: Україна, 2003. – С. 264-290 (фрагменти).

6. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – К.: Обереги, 1999. http://litopys5.freeservers.com/coss2/gvpr.htm; http://litopys.kiev.ua/

7. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини 17 – першої чверті 18 ст. – К., 1995.

8. Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К-Л., 1913. Репринтне відтворення. –К., 1990.

9. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. –К., 1996.

10. Історія держави і права України (з найдавніших часів до кінця XIX ст.) // Історія держави і права Української РСР. (1917 - 1960 рр.). - К , 1960

11. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст..).- Львів, 1992.

12. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

13. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. – Філадельфія - Київ, 1991.

14. Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність. 17 ст. – К., 1995.

15. Нагаєвський І. Історія української державності. – К., 1994.

16. На чолі козацької держави (До 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького). Збірник наукових праць. – Рівне, 1996. - Випуск 2.

17. Нольде Б. Автономія України з історичного погляду. – К.: Україна, 1995. .

18. Окиншевич Л. Рада Старшинська на Гетьманщині // Хроніка-2000. – 1998. – Вип. 6-7. – С. 192-210.

19. Панашенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина 17 – 18 ст.). – К., 1995. – 212 с.

20. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина 17 – 18 ст.). – К., 1997. – 74 с.

21. Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини.- К., 2002.

22. Петрів В. Військово-історичні праці. Листи.- К., 2004.

23. Плохій С. Крила протекції: До визначення правового змісту переяславської угоди 1654 р. // Мediaevalia ucrainica: Ментальність та історія ідей. – Т. 4 (5 – ?). – К., 1995. – С. 76-85. http://www.ukrhistory.narod.ru/

24. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – Т. 2: Від середини ХVII ст. до 1923 р. – К., 1992.

25. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах 16 – середини 17 ст. – К., 1991.

26. Сергійчук В.І. Армія Богдана Хмельницького. – К., 1996.

27. Сергійчук В. І. Переяславська рада як трагедія України і програш Європи.- К., 2004.

28. Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000.

29. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1995. – 621 с.

30. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII ст.: Проблеми формування, еволюції, реалізації. – К.: Альтернативи, 1997.

31. Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. – Кн. 1: Воєнні дії 1648 – 1652 рр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с.

32. Субтельний О. Україна: Історія. –К., 1991.

33. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького.- Мюнхен, 1954; К., 1994.

34. 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького. Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р.-К., 1998.

35. Українська дипломатична енциклопедія.- К., 2004.- Т. І. Т. ІІ.

36. Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республіканських читань). –К., 1991.

37. Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.). – Рівне, 1993.

38. Яковлів А. Українсько-московські договори в 17 – 18 віках. – Варшава, 1934.

concern.unoreferat.ru refapab.ostref.ru majority.mfk-millenium.ru referatuoc.nugaspb.ru Главная Страница