Лабораторна робота №15. ВИПРОБУВАННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПАРАЛЕЛЬНОГО І ЗМІШАНОГО ЗБУДЖЕННЯ

Мета роботи- дослідити робочі властивості двигуна постійного струму з паралельним і із змішаним збудженням.

Програма роботи

15.1.1 Ознайомитися з даними заводських щитків двигуна і навантажувального генератора і записати їх в робочий зошит.

15.1.2 Визначити на стенді місцеположення вимірювальних приладів, навантаження, пускового і регулювальних реостатів, що відносяться до даної схеми; переписати дані вимірювальних приладів.

15.1.3 Зібрати схему по рисунку 15.1. Зняти і побудувати характеристику неробочого ходу при , для наступних частот обертання якоря: ; ; . Побудувати залежності і .

15.1.4 Зібрати схему по рисунку 15.2. Зняти і побудувати робочі характеристики двигуна постійного струму P1,Ia, ,n, , при і :

а) по схемі паралельного збудження;

б) по схемі змішаного збудження при узгодженому вмиканні обмоток.

15.1.5 Зняти і побудувати регулювальну характеристику двигуна постійного струму з паралельним збудженням при , .

Методичні вказівки до проведення роботи

15.2.1 Схема випробувань (рисунок 15.1) використовується для зняття характеристики неробочого ходу. Оскільки сила струму якоря при неробочому ходу невелика, то амперметр А1 в якірному колі підбирається на струм (0.05 1)Iн . Як додатковий опір Rдод використовується тумба навантаження. Перед пуском двигуна необхідно рубильником Р2 зашунтувати амперметр А1, рубильник Р3 розімкнути, а опір RДОД встановити максимальним; опір в ланцюзі обмотки збудження RВЗ – мінімальним.

Для пуску двигуна після подачі мережної напруги рубильником Р1 плавно зменшити опір Rдод до нуля і встановити задану частоту обертання при замкнутому рубильнику Р3. Це перша точка характеристики неробочого ходу. Вимірювання струму якоря амперметром А1провести при розімкнутому рубильникуР2. Подальше зняття характеристики зробити після розмикання рубильника Р3 шляхом зменшення напруги, підведеного до якоря двигуна
(збільшити навантаження RДОД).

Вимірювання в 6-8 точках проводять до тих пір, поки вдається підтримувати задану частоту обертання двигуна (регулюванням струму збудження).

Зняття характеристики неробочого ходу здійснюють для трьох частот обертання якоря: ; ; .

Результати вимірювань записати в таблицю 15.1.

Таблиця 15.1

№ п/п Напруга Струм збудження Струм якоря Частота обертання
Ділення Ціна поділки , В Ділення Ціна поділки , А Ділення Ціна поділки , А
, об/хв

15.2.2 Для зняття робочих характеристик зібрати схему по рисунку15.2.

Для пуску двигуна пусковий реостат RП встановити в положення, відповідаючи максимальному значенню опору, а реостат в колі збудження RВД – мінімальному. Після подачі мережевої напруги рубильником Р1 плавно зменшити опір пускового реостата RП до нуля і встановити номінальну частоту обертання реостатом RВД ;

Рисунок 15.2 - Схема зняття характеристик

Регулювати частоту обертання двигуна за допомогою пускового реостата RП категорично забороняється, оскільки він не розрахований на тривалу роботу. Збудити навантажувальний генератор і навантажити двигун до номінального струму шляхом зменшення опору реостата навантаження RН в колі якоря генератора. Зняття характеристики в 5-6 точках проводять із точки номінального режиму двигуна при Uaдвиг =Uн, Iaдвиг=Iан и n=nном до режиму неробочого ходу двигуна – при RН = ∞. При знятті характеристики струм збудження двигуна . Характеристики знімають для двох схем збудження двигуна: при паралельному збудженні; при змішаному збудженні (узгоджене включення послідовної обмотки збудження). Результати вимірювань записати в таблицю 13.2.

Таблиця 15.2

№ п/п Напруга Струм якоря двигуна Струм збудження двигуна Частота обертання
поділки Ціна поділки , В поділки Ціна поділки , А поділки Ціна поділки , А , об/хв

15.2.3 Зняття регулювальної характеристики двигуна здійснюється в режимі неробочого ходу при регулюванні струму збудження від точки до . Результати вимірювань записати в таблицю 15.3

Таблиця 15.3

Струм збудження , А
Частота обертання , об/хв

Перелік форм вихідних документів
Этапы развития Киевской Руси 47 страница
Зоны и степени негабаритности грузов. Информационное и технологическое ОБ при пропуске негабаритных и тяжеловесных грузов по перегонам, станциям и производстве маневровой работы.
Metonymy
Географічні координати
Сравнительный анализ структуры интеллекта у детей с умственной отсталостью и детей с нормальным интеллектом
Тест 9. Люблю природу русскую Весна.
WACC или модель средневзвешенной стоимости капитала
ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ НАКАЗІВ ТА ЗАЯВ
Обчислення похибок при непрямих вимірюваннях.
Какой гормон стимулирует включение кальция в остеобласты костной ткани зуба?
Современные концепции философии истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).
Тема 1. Порівняльний метод у трудовому праві
Основні теоретичні відомості
Функции частей музыкальной формы
Одиночество и самоуглубление
Охорона праці в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)
Синтетичні та аналітичні рахунки
А теперь об обычных ошибках, которые допускают женщины
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕКЕТОНЕМИЧЕСКАЯ ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ КОМА
Історія розвитку фейлетону як жанру.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Основні елементи бібліографічного опису
Главная Страница