Продуктивність і рентабельність праці.

Якщо у розрахунку ефективності результати характеризуються обсягом продукції, то вони мають назву продуктивності, а якщо результати характеризуються розміром прибутку, то такі показники ефективності називаються рентабельністю.

Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що характеризує співвідношення результатів праці та її витрат.

На рівень продуктивності праці впливають:

1) Рівень екстенсивного використання праці – показує міру її продуктивного використання і її тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик. Чим пов­ніше використовується робочий час, чим менше простоїв та інших втрат робочого часу, і чим триваліший робочий день, тим вищий рівень екстенсивного використання праці і, відпо­відно, продуктивності праці. Однак зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивних характеристик має чіткі межі: законодавче встановлену тривалість робочого дня і робочо­го тижня. Якщо протягом законодавчо встановленої трива­лості робочою часу весь він (час) цілком витрачається на продуктивну працю, то це є верхня межа рівня екстенсивного використання праці.

2) Інтенсивність праці характеризує міру її напруженості й визначається кількістю фізичної та розумової енергії лю­дини, витраченої за одиницю часу. Підвищення інтенсивності праці також має межі, а саме фізіологічні та психічні можли­вості людського організму. Нормальна інтенсивність праці означає таку витрату життєвої енергії людини протягом робочого часу, яку можна повністю поновити до початку наступного робочого дня при реально доступній для цієї людини якості харчування, медичного обслуговування, вико­ристання вільного часу тощо.

Отже, рівень екстенсивного використання праці й інтен­сивність праці – це важливі фактори зростання продуктив­ності праці, які, однак, мають чіткі обмеження, тобто не мо­жуть використовуватися безкінечно.

Джерелом зростання продуктивності праці, яке не має меж, є техніко-технологічне вдосконалення виробництва під дією науково технічного прогресу.Важливим показником ефективності праці є співвідно­шення її прибутку від даного виду трудової діяльності й відпо­відних витрат праці. Це співвідношення називається рента­бельністю праці, або точніше – рентабельністю сумарних витрат на персонал, і в загальному випадку визначається за формулою:

Ri = (Di – Zi) : Zi , або Ri = Pi : Zi, ( 7.1 та 7.2)

де R –рентабельність праці;

D – створена цією працею вартість;

Z – витрати на організацію цієї праці;

P – прибуток від цієї праці.

Індекс i означає, що всі ці показники повинні стосуватися одного і того ж (наприклад і-го) виду праці.

Mettete in ordine questi brevi dialoghi.
Змагань.
Облік касових видатків
Добавление кнопок-гиперссылок
Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку
Основные метрологические центры России.
Сем. стеркулиевые - Sterculiaceae
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 300 РУБ.
Компьютерная поддержка теоретических исследований
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
Тема 4.4. Счета и двойная запись
Не избегайте принятия решений
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. Для обозначения совокупности экологических условий широко используются понятия «окружающая среда» и «среда обитания»
Класичній механіці
Семейства кислых и ультракислых кварц-щелочнополевошпатовых пород
Екскурсійний метод
Окно свойств SQL Server Management Studio
Тема 1. Построение сетей электросвязи
ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Эпоксидные и полиуретановые мастичные покрытия
Византийское искусство 6 века
Важный элемент оценки ценности новостей – количество читателей, которых статья наверняка заинтересует.
Построение оптимальных алгоритмов поиска неисправностей.
Главная Страница