Продуктивність і рентабельність праці.

Якщо у розрахунку ефективності результати характеризуються обсягом продукції, то вони мають назву продуктивності, а якщо результати характеризуються розміром прибутку, то такі показники ефективності називаються рентабельністю.

Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що характеризує співвідношення результатів праці та її витрат.

На рівень продуктивності праці впливають:

1) Рівень екстенсивного використання праці – показує міру її продуктивного використання і її тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик. Чим пов­ніше використовується робочий час, чим менше простоїв та інших втрат робочого часу, і чим триваліший робочий день, тим вищий рівень екстенсивного використання праці і, відпо­відно, продуктивності праці. Однак зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивних характеристик має чіткі межі: законодавче встановлену тривалість робочого дня і робочо­го тижня. Якщо протягом законодавчо встановленої трива­лості робочою часу весь він (час) цілком витрачається на продуктивну працю, то це є верхня межа рівня екстенсивного використання праці.

2) Інтенсивність праці характеризує міру її напруженості й визначається кількістю фізичної та розумової енергії лю­дини, витраченої за одиницю часу. Підвищення інтенсивності праці також має межі, а саме фізіологічні та психічні можли­вості людського організму. Нормальна інтенсивність праці означає таку витрату життєвої енергії людини протягом робочого часу, яку можна повністю поновити до початку наступного робочого дня при реально доступній для цієї людини якості харчування, медичного обслуговування, вико­ристання вільного часу тощо.

Отже, рівень екстенсивного використання праці й інтен­сивність праці – це важливі фактори зростання продуктив­ності праці, які, однак, мають чіткі обмеження, тобто не мо­жуть використовуватися безкінечно.

Джерелом зростання продуктивності праці, яке не має меж, є техніко-технологічне вдосконалення виробництва під дією науково технічного прогресу.Важливим показником ефективності праці є співвідно­шення її прибутку від даного виду трудової діяльності й відпо­відних витрат праці. Це співвідношення називається рента­бельністю праці, або точніше – рентабельністю сумарних витрат на персонал, і в загальному випадку визначається за формулою:

Ri = (Di – Zi) : Zi , або Ri = Pi : Zi, ( 7.1 та 7.2)

де R –рентабельність праці;

D – створена цією працею вартість;

Z – витрати на організацію цієї праці;

P – прибуток від цієї праці.

Індекс i означає, що всі ці показники повинні стосуватися одного і того ж (наприклад і-го) виду праці.

Сужение просвета пищевода не характерно
ДОКЛАД НА ЗАЩИТЕ, КОНФЕРЕНЦИИ СНО
Терміни
Заняття 21-23. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації (6 год.)
Так возникает вера в самого себя
Ф.15.19. Как рассчитывается фундамент из песчаных свай?
СРЕДСТВА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Ask run over break damage frighten choose hurt pay steal sting stop cut off
ЭТНИЧЕСКИЕ И РАСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В США В БУДУЩЕМ
Цена каждого товара равна его предельным издержкам
Злочини проти безпеки людства
Палітычны крызіс РП. Далучэнне беларускіх зямель да Расіі.
Состав, строение и происхождение Вселенной
Электромагнитный метод измерения расхода жидкости
ТЕМА 19. Правовий режим рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.
Монтаж конструкций крупнопанельных зданий.
Групповая защита КУ (31HAY00EZ001)
ХОДОВЕ УСТАТКУВАННЯ
Базовые элементы языка С. Алфавит и словарь языка
Гос-во и право Золотой Орды.
показателей (ССП) предприятий сервиса
Методология и методы педагогической науки
Тема: Професійний підбір персоналу (4 год.)
Главная Страница