Твір належить роботодавцеві якщо

автор перебуває з ним в трудових відносинах

автор не перебуває з ним в трудових відносинах, але створив твір за дорученням роботодавця

автор не перебуває з ним в трудових відносинах, але використав ресурси роботодавця

автор перебуває з ним в трудових відносинах, але створив твір з зовсім іншої галузі

9.* Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку с трудовим договором належить творцеві і роботодавцю

спільно

порівну

роботодавцеві дві третини, творцеві одну третину

10.* Особа, яка має авторське право, для сповіщення використовує знак охорони у вигляді

латинської літери С в колі

латинської літери Р в колі

латинської літери А в колі

надпису «усі права захищено»

11. * Патентний повірений це

особа що діє за дорученням іншої особи у галузі інтелектуальної власності та має державну реєстрацію

особа що працює у Державному департаменті інтелектуальної власності

особа що є державним інспектором з питань інтелектуальної власності

будь-яка особа, що у суді представляє питання пов’язані з інтелектуальною власністю

12. * Правонаступниками можуть бути

спадкоємці

держава

будь-які фізичні та юридичні особи які стають ними згідно з договором або законом

юридичні особи, у яких працював творець

фізичні особи, що є співавторами

Визначення об’єкту ІВ для захисту. Державний захист об’єкту ІВ. Оформлення відповідних документів. (пз 1)

1. Заявку на винахід (корисну модель) подають у 3 примірниках 2 примірках 4 примірниках 5 примірниках 2. Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен надійти до Укрпатенту протягом 2 місяців 1 місяця 3 місяців 4 місяців

Назва винаходу (корисної моделі)

може містити символи латинської абетки та цифри

не може містити символи латинської абетки та цифри

може містити будь-які символи та позначення

4. Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і містить такі розділи:галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)рівень техніки суть винаходу (корисної моделі)перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі)відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)+повний перелік винахідниківперелік посилань на інформаційні джерела за тематикою винаходувідомості про аналогічні патенти5. Формула винаходу (корисної моделі) призначена длявизначення обсягу правової охорони, яка надається патентом визначення принципу дії винаходу визначення у стислій формі того, що наведено у описі винаходу 6. Формула винаходу (корисної моделі) може бутиОдноланковою

багатоланковою

дволанковою

безланковою

Реферат складають

з інформаційною метою

з метою розкриття суті винаходу

з метою розкриття додаткових ознак винаходу

з рекламною метою

8. Пристрій у формулі характеризують устатичному стані динамічному стані будь-якому стані9. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом2 місяців від дати подання заявки 3 місяців від дати подання заявки 4 місяців від дати подання заявки 5 місяців від дати подання заявки

Згідно до типового закону про авторське право та суміжні права організації з управління майновими правами авторів створюються

самими авторами та особами, що мають авторські і суміжні права

державою

тільки особами, що мають авторські і суміжні права

громадськими організаціями

патентними повіреними

Організації з управління майновими правами авторів є

некомерційними

комерційними

госпрозрахунковими

Технология разработки кейсов
Функции и принципы физической культуры как социального явления
Субъективное сознание машин и человека
Равновесие на рынке кредита и факторы, влияющие на величину процентной ставки: эффект ликвидности, дохода, инфляционные и вытеснения.
Уява. Ідеомоторні акти. Ятрогенії та дидактогенії
Old English vowel system.
Статья 64. Права и обязанности подозреваемого
Охар-те клініко-педагогічну класифікацію порушень мовлення.
Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства
Визначення фонду часу роботи обладнання
Закономерности формирования навыка
Принципы психолого-педагогической диагностики.
Морфологическая структура ландшафта. Основные и промежуточные единицы. Особенности фаций и урочищ.
Оптимізація запасів та інтервалів поставляння матеріалів.
Визначення кутів установлення при заточуванні різця по передній і задній поверхням.
Биматричные игры. Равновесие Нэша. Оптимальность Парето.
Правовий статус мов в Україні
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Збір і обробка розвідувальних відомостей
УПРАЖНЕНИЕ: ПОИСКИ ВСЕВЫШНЕГО
Физически, мы обнаруживаем, что существует аллергическая реакция тела.
СПЕЦИФИКА целевого ПРОЕКТирования В СОЦИАльно-культурной СФЕРЕ
Развитие экономики Сибири и Дальнего Востока
Главная Страница