Облік поточних фінансових інвестицій

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій (що придбаваються з метою продажу: короткострокові депозити, облігації) та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів, ведеться на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції».

Рахунок 35 має субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

За дебетом рахунка 35 відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів і поточних фінансових інвестицій, за кредитом – зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік за рахунок 35 ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території України, так і за її межами.

Оприбуткування надходження поточних фінансових інвестицій проводиться з урахуванням джерела їх надходження на підприємство:

- шляхом оплати за грошові кошти;

- при обміні на цінні папери іншого підприємства;

- при обміні на цінні папери власної емісії.

Відображення в обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями наведено в табл. 11.4.

У звітності на дату балансу фінансові інвестиції відображаються (крім інвестицій, що обліковуються до їх погашення) за справедливою вартістю.

Таблиця 11.4

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями

№ п/п Дата Зміст операції Д-т К-т Сума
Придбання облігацій за грошові кошти
Червень 2013 р. Придбано облігації, емітовані підприємством «Форос» терміном погашення 6 місяців за номінальною вартістю 25000 грн.
Червень 2013 р. Сплачено понесені витрати, пов’язані з придбанням інвестицій
Грудень 2013 р. Погашено вартість облігацій
Грудень 2013 р. Нараховано суму доходу за облігаціями при ставці 10%
Грудень 2013 р. Отримано на поточний рахунок підприємства суму нарахованих відсотків
Грудень 2013 р. Списано на фінансовий результат доходи від придбання облігацій
Грудень 2013 р. Списано на фінансовий результат витрати на придбання облігацій
Грудень 2013 р. Визначено прибуток від операцій з облігаціями (2500 - 1000)

У разі відхилення справедливої вартості фінансових інвестицій від їх балансової вартості (на попередню дату) необхідно проводити переоцінку, результати якої визначаються як інші доходи або інші витрати і в обліку відображаються в такому порядку, табл. 11.5.

Таблиця 11.5

Кореспонденція рахунків з переоцінки інвестицій

Зміст операції Д-т К-т
До оцінено балансову вартість довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
Уцінено балансову вартість довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»
До оцінено балансову вартість поточних фінансових інвестицій на дату балансу
Уцінено балансову вартість поточних фінансових інвестицій на дату балансу
Результати проведеної переоцінки списано на фінансовий результат звітного періоду в порядку закриття рахунків в обліку

Облік власного капіталу

Власний капітал є основним джерелом фінансування господарської діяльності підприємства та одним із головних показників, які використовуються при оцінці його фінансового становища.

Класична формула визначення капіталу за балансом:

К= А – З

Власний капітал складається з:

- рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»;

- рахунку 41 «Капітал у дооцінках»;

- рахунку 42 «Додатковий капітал»;

- рахунку 43 «Резервний капітал»;

- рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»;

- рахунку 45 «Вилучений капітал»;

- рахунку 46 «Неоплачений капітал».

За кредитом рахунків відображається збільшення капіталу, за дебетом – його зменшення.

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» має такі субрахунки:

401 «Статутний капітал»

402 «Пайовий капітал»

403 «Інший зареєстрований капітал»

404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу».

На субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

На субрахунку 402 «Пайовий капітал» відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу.

На субрахунку 403 «Інший зареєстрований капітал» відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах.

На субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал», а у разі якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.

Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» призначено для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо.

Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» має такі субрахунки:

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»

413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів»

414 «Інший капітал у дооцінках».

На субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів основних засобів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» узагальнюється інформація про зміну балансової вартості об'єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності хеджування грошових потоків у межах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та віднесення сум до первісної вартості фінансових активів чи фінансових зобов'язань або до складу інших доходів (витрат).

На субрахунку 414 «Інший капітал у дооцінках» узагальнюється інформація про інший капітал у дооцінках, не відображений на інших субрахунках.

Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 «Капітал у дооцінках» формується шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 «Додатковий капітал».

Рахунок 42 «Додатковий капітал» - це внески власників підприємства понад суми, які вони повинні були внести до статутного капіталу відповідно до Статуту підприємства. Рахунок 42 має такі субрахунки:

- 421 «Емісійний дохід» виникає в АТ і ТОВ на етапі випуску, продажу або анулювання акцій;

- 422 «Інший вкладений капітал» не пов'язаний з випуском корпоративних прав. Виникає в тому випадку, коли власники підприємства вирішили внести будь-які додаткові внески, не змінюючи при цьому розмір статуного капіталу;

- 423 «Накопичені курсові різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході;

- 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» - власний капітал при цьому збільшується на справедливу вартість таких отриманих об’єктів;

- 425 «Інший додатковий капітал».

Рахунок 43 «Резервний капітал» формується за рахунок відрахувань із чистого прибутку підприємства. Розмір резервного капіталу повинен становити не менше 25% від статутного капіталу при щорічних відрахуваннях до резервного капіталу на рівні не менше 5% чистого прибутку року. Порядок використання резервного капіталу потрібно прописати у Статуті підприємства.

Рахунок 45 «Вилучений капітал» зявляється тоді, коли частина часток ТОВ (акцій АТ) викуплена самим господарським товариством. В балансі відображається значення в дужках і при підрахунку сум за розділом І пасиву Балансу віднімається.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» являє собою заборгованість учасників ТОВ (акціонерів АТ) за внесками до статуного капіталу на етапі створення підприємства або при збільшенні розміру статуного капіталу. В балансі відображається значення в дужках і при підрахунку сум за розділом І пасиву Балансу віднімається.

Операції з власним капіталом на підприємстві оформляються такими документами: акт приймання-передачі, бухгалтерська довідка, Протокол загальних зборів, відомість уцінки, касові, банківські документи.

Питання для самоконтролю

1. Що таке інвестиції? Назвіть види фінансових інвестицій.

2. Для яких підприємств застосовуються норми П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»?

3. Назвіть способи придбання фінансових інвестицій і їх оцінка на дату балансу.

4. Розкрийте порядок обліку довгостроких фінансових інвестицій.

5. Поясніть сутність методу участі в капіталі.

6. Дайте визначення амортизованої собівартості фінансової інвестиції.

7. Розкрийте порядок обліку поточних фінансових інвестицій.

8. Охарактеризуйте види власного капіталу.

9. Розкрийте порядок обліку власного капіталу і відображення у бухгалтерських документах.

utq.deutsch-service.ru referattlk.nugaspb.ru referatxhj.nugaspb.ru tdr.deutsch-service.ru Главная Страница