РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента Дніпропетровського державного аграрного університету зі спеціальності – Менеджмент організацій

Іваненка Івана Івановича на тему: «Удосконалення процесу управління персоналом в аграрному підприємстві (за матеріалами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» Солонянського району Дніпропетровської області)»

- актуальність теми роботи;

- міра досягнення визначених цілей та виконання поставлених завдань.

- оцінка змісту розділів роботи;

- використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до удосконалення діяльності підприємства згідно з темою дипломної роботи;

- оцінка оформлення, стилю, грамотності викладення матеріалу і т. ін.;

- основні позитивні аспекти роботи;

- недоліки дипломної роботи;

- інші питання на розсуд рецензента;

- висновок про відповідність роботи встановленим вимогам та можливість допущення її до захисту перед ДЕК. Рекомендована оцінка.

Посада рецензента,

науковий ступінь, вчене звання Ініціали, прізвище

(підпис, завірений у встановленому порядку)

Примітка: для рецензента без наукового ступеня додатково вказується назва закінченого навчального закладу, рік закінчення, кваліфікація, номер диплому про вищу освіту).


Додаток К

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Кафедра менеджменту і права

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

до дипломної роботи на тему:

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

(за матеріалами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» Солонянського району Дніпропетровської області)

Студент групи СпМО-Х-ХХ

спеціальності «Менеджмент

організацій» І.І. Іваненко

Науковий керівник

к.е.н., доцент Ініціали, прізвище

Дніпропетровськ 20ХХ

Договір на перевезення вантажів.
Наведіть приклади різних класифікацій жанрів. Яке місце в них відведено сатиричним жанрам?
Виды аллювиальных отложений. Борьба с эрозией рек.
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В ДЕСТКОЙ КЛИНИКЕ
Понятие, предмет и принципы наследственного права
Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица
Українська та європейська культура
Продукция сельского хозяйства (в фактически
Історія України. Тест 14. Українське козацтво в першій половині ХVII ст.
Этнографическая семейная программа «Когда моя семья со мной»
Фінансовий механізм підприємства та його роль в реалізації фінансової політики.
Глава 5. Занимательное стихосложение.
Инструменты, применяемые при монтаже электрооборудования
Порядок призначення експертизи в правоохоронній діяльності
Тема 7. Управление в сфере использования и охраны земли
Послідовність і результати розрахунків за допомогою методу дисконтованих грошових потоків для всього інвестованого капіталу наведені в таблиці 10.2.
Лінгводидактична концепція Софії Русової
Благодать, простертая после падения
Различные виды интерферометров
Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади
Обязательные программы оцениваются на основании 3 (трех) критериев: стиль, количество захватов и мастерство видеооператора.
Бутерброд листковий
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Георгия Владимировича Степанова: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают».
Главная Страница