РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента Дніпропетровського державного аграрного університету зі спеціальності – Менеджмент організацій

Іваненка Івана Івановича на тему: «Удосконалення процесу управління персоналом в аграрному підприємстві (за матеріалами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» Солонянського району Дніпропетровської області)»

- актуальність теми роботи;

- міра досягнення визначених цілей та виконання поставлених завдань.

- оцінка змісту розділів роботи;

- використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до удосконалення діяльності підприємства згідно з темою дипломної роботи;

- оцінка оформлення, стилю, грамотності викладення матеріалу і т. ін.;

- основні позитивні аспекти роботи;

- недоліки дипломної роботи;

- інші питання на розсуд рецензента;

- висновок про відповідність роботи встановленим вимогам та можливість допущення її до захисту перед ДЕК. Рекомендована оцінка.

Посада рецензента,

науковий ступінь, вчене звання Ініціали, прізвище

(підпис, завірений у встановленому порядку)

Примітка: для рецензента без наукового ступеня додатково вказується назва закінченого навчального закладу, рік закінчення, кваліфікація, номер диплому про вищу освіту).


Додаток К

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Кафедра менеджменту і права

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

до дипломної роботи на тему:

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

(за матеріалами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» Солонянського району Дніпропетровської області)

Студент групи СпМО-Х-ХХ

спеціальності «Менеджмент

організацій» І.І. Іваненко

Науковий керівник

к.е.н., доцент Ініціали, прізвище

Дніпропетровськ 20ХХ

referatuii.nugaspb.ru referatxvd.nugaspb.ru refalvp.ostref.ru rrh.deutsch-service.ru Главная Страница