Суб'єкти господарювання: поняття та види

■ Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Господарські організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

■ Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання. Колективні і індивідуальні суб'єкти господарювання. Організаційні та договірні суб'єкти господарювання. Суб'єкти приватного та публічного права в господарській діяльності. Суб'єкти основного виробництва та інфраструктури ринку.

■ Поняття і значення способів заснування суб'єктів господарського права. Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання.

■ Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації.

■ Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Добровільне та примусове припинення діяльності.

■ Ліквідація та реорганізація суб'єктів господарювання. Підстави і порядок проведення ліквідації. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації.

■ Поняття банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.

■ Особливості правового статусу громадянина - підприємця.

■ Особливості юридичних осіб господарського права як суб'єктів господарювання.

■ Підприємство. Казенне підприємство. Державне унітарне підприємство. Державне комерційне підприємство. Акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Виробничий кооператив. Приватні підприємства. Особисте селянське господарство. Фермерське господарство. Орендне підприємство. Підприємство з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство. Господарські об'єднання: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.

Правовий режим майна в господарському обігу

■ Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права власності в господарському обігу. Право власності - основне речове право у сфері господарювання. Право господарського відання. Право оперативного управління. Право оперативного використання майна.

■ Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. Особливості правого режиму нерухомого майна.

■ Джерела формування майна суб'єктів господарювання: грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законом.

■ Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

■ Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та правовий режим оборотних фондів. Поняття та правовий режим нематеріальних активів.

Правові засоби державного регулювання економіки

■ Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Мета і принципи державного впливу на економіку.

■ Напрями економічної політики держави: структурно-галузева політика, інвестиційна політика, амортизаційна політика, політика інституційних перетворень, цінова політика, антимонопольно-конкурентна політика, бюджетна політика, податкова політика, грошово-кредитна політика, валютна політика, зовнішньоекономічна політика.

■ Форми реалізації державою економічної політики: економічна стратегія, економічна тактика.

■ Безпосередня участь держави в господарських відносинах. Участь в господарському обігу як власник, інвестор та замовник. Державне регулювання підприємницької діяльності. Державна підтримка малого підприємництва.

■ Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. Основні форми державного планування господарської діяльності: Державна програма економічного та соціального розвитку України, Державний бюджет України, інші державні програми з питань економічного і соціального розвитку.

■ Засоби державного регулювання господарської діяльності: державне замовлення, державне завдання: ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та ліміті»; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

■ Приватизація державних і комунальних підприємств. Поняття приватизації та відмежування від подібних понять (демонополізація, націоналізація, конфіскація, комерціалізація). Система нормативно-правових актів, що регулюють приватизаційні процеси. Система органів держави, що здійснюють приватизацію, їх компетенція. Суб'єкти приватизації: державні органи приватизації, покупці (їх представники), посередники. Об'єкти приватизації та їх класифікація. Об'єкти, що не підлягають приватизації. Способи приватизації: аукціон, конкурс, викуп тощо, оформлення угод по приватизації.

■ Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і форми недобросовісної конкуренції.

■ Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. Поняття і ознаки монопольного становища на ринку. Суб'єкти монопольної діяльності. Природні монополії. Наслідки здійснення монопольної діяльності. Відповідальність за здійснення монопольної діяльності.

■ Державне регулювання ринку цінних паперів. Поняття цінних паперів. їх види, нормативно-правова основа.

■ Правові форми податкового впливу на господарську діяльність. Поняття, зміст, мета та принципи податкового впливу на господарську діяльність. Види засобів податкового впливу. Відповідальність за податкові правопорушення.

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

■ Поняття відповідальності і санкції в господарських правовідносинах. Види санкцій (відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції) і відповідальності (часткова, солідарна, регресна та субсидіарна; повна, обмежена та підвищена). Підстави відповідальності. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.

■ Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

Господарські зобов'язання

■ Господарське зобов'язання: поняття та види (майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання, соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання, публічні зобов'язання), підстави виникнення господарських зобов'язань: безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність; з акту управління господарською діяльністю: з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єктів або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав: у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

■ Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору.

■ Особливості укладання попередніх договорів. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання господарських договорів за рішенням суду. Укладання організаційно-господарських договорів.

referatuno.nugaspb.ru referatvub.nugaspb.ru refalrg.ostref.ru refapbp.ostref.ru Главная Страница