Додаткова література

1. Кам’янська А.В. Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.01 [Електронний ресурс] / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kavvse.zip

2. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки. – К., Генеза, 1994. – 368 с.

3. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К.: Стилос, 2001. – 584 с.

4. Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою: статті до історії та критики української суспільно-політичної думки. – Торонто: Сучасність, 1997. – 443 с.

5. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. Ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.

6. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

7. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя). – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с.

8. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук; За ред. Б. Кухти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.


V. Осмислення учнями знань.
Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій
Международно-правовое регулирование занятости, заработной платы и охраны труда
Експертної оцінки прогнозної вартості пам’ятки
Вимоги до проведення розвивальної роботи
Государственное регулирование оплаты труда.
Равноускоренное прямолинейное движение
Конденсаторы, классификация конденсаторов. Основные электрические параметры и их хар-ки.
Маркетинг в условиях современной рыночной экономики
Финансовые результаты страховой деятельности (доходы, расходы, прибыль)
Понятие, элементы и задачи НОТ.
Штраф. Злостное уклонение от уплаты штрафа.
Копирование элементов таблицы
Возрождение торговли и ремесел на Руси после монголо-татарского нашествия
Занятие 18. Демократические государства Запада в первой половине XX в.
Руководитель отдела гуманитарных кафедр
Что означает свобода предоставления услуг?
Представления о строении металлоферментов и других
Розрахунок основних показників технічного обслуговування і ремонту рухомого складу
Основные принципы и методы выбора видов транспорта. Сферы эффективного использования различных видов транспорта.
Мультипрограммирование и мультипроцессирование
Куда и как устанавливается прибор?
Ссавці як вищий щабель еволюції хребетних.
Главная Страница