Біржова торгівля як невід 'ємний складовий елемент оптового ринку здійснює постійний активний вплив на характер і сукупні обсяги оптового обороти.

Вона забезпечує економічну свободу комерсантадля обміну това­рами або правами (зобов'язаннями) щодо такого. В той же час біржова торгівля сприяє прискоренню обертання матеріально-сировинних ресурсів, спрощуючи їх просування від виробника до спо­живача.

Як форма здійснення оптового продажу товарів у загальновідомих і доступних центрах - на біржах за єдиними заздалегідь регламентованими правилами, біржова торгівля вносить в оптовий ринок організа­ційне начало.Роль біржової торгівлі як організаційного фактора оптової торгівлі посилюється ретельним обліком кількісних і цінових параметрів кожної біржової оборудки. Облік і контроль за обсягом біржового обороту робить його організованим оптовим оборотом і лягає в основу біржових котувань цін, які набирають визначального характеру не тільки для опто­вого, але і для світового товарного ринку в цілому.

Біржова торгівля в цілому і її матеріально-технічна база -біржі, зокрема, виконують на оптовому ринку стабілізуючу роль. З одного боку, вони забезпечують дію механізму вільного ціно­утворення, стаючи місцем концентрації попиту і пропозиції. У той же час біржі через систему заходів регулювання монополі­зму і запобігання несумлінній конкуренції, шляхом страху­вання цінового ризику мають на меті стабілізацію цін на ос­новні види сировини і матеріалів, цінних паперів.

Важливого значення набуває також інтегруюча роль біржової торгівлі на оптовому ринку. В цьому аспекті біржі поєднують інте­реси і запити широкого кола суб'єктів господарювання - ви­робників, посередників, виробничих і індивідуальних спожива­чів. Інтегруюча роль торгівлі на біржах не обмежується лише на­ціональними товарними ринками - біржова діяльність є явищем світового масштабу і передбачає тісне переплетення, взаємопроникнення і взаємо-доповнення національних і інтернаціональних учасників світового оптово­го ринку.

Багатоплановість ролей і широта функцій біржової торгівлі підкреслюють важливість цієї форми оптового продажу товарів для широкого кола суб'єктів гос­подарювання у різних секторах економіки.

Значення біржової торгівліпроявляється у її - помітному впливі на сферу виробництва, сферу обміну та сферу спожи­вання.

Біржова торгівля е одним із основних каналів закупівлі сировини і матеріалів для промислових підприємств,оскільки саме в ній зосереджуються основні обсяги реалізації стратегічних видів ресурсів - енергоносіїв, металів, аграрної сировини. Саме тому біржі лшють прялшй вплив на формування основних видів цін і та­рифів, які у підсумку впливають на собівартість і оптово-відпускні ціни промисловості. Могутнім регулятором сфери виробництва є також ринок цінних паперів, зосереджений в мережіфондових бірж,що спеціалізуються на котуванні і реалізації облігацій, векселів, ак­цій, тобто беруть постійну участь у створенні сучасного фінансового ін­струментарію.

Система бірж має також ключове значення для сфери обміну товарів і послуг.Вона є місцем праці або об'єктом зацікавле­ності значного числа комерційних посередників - агентів, брокерів, дис­триб'юторів, що діють як на інституціональному, так і на споживчому рин­ках. Для переважної більшості суб'єктів посередницької діяльності біржо­ва діяльність має не лише вагоме практичне, але і інформативне значення: створювана на біржах інформація формує великий масив різнопланової комерційної інформації, що широко застосовується в аналітично-плановій роботі посередницьких фірм. Біржова торгівля помітно впливає на сфе­ру споживання, забезпечуючи потреби виробничих спожива­чів і визначаючи основні параметри системи цін на спожив­чому (роздрібному) товарному ринку.

Паспорт ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики
Выделение существенных признаков (ЛМ-9)
Типы коммуникативных неудач в концепции Дж. Остина
Порфировые с однородным мелкозернистым фоном красного, фиолетового, черного цвета и вкраплениями другого цвета;
Менеджмент, его сущность, цели, задачи и функции
Эмоциональность и экспрессивность
Реформы Мэйдзи и их последствия.
Первородная игра — первородный грех
Проблемні аспекти визначення основних і додаткових покарань та перспективи їх законодавчої оптимізації
Туберкулез женских половых органов
Хэнк отвез их на пляж и ванесса отпустила его.
Модуль 10. Дифференциальные уравнения первого порядка.
Привилегированный режим и режим пользователя
Коло змінного синусоїдного струму з послідовно з'єднаними котушкою й конденсатором
Модель жизненного цикла организации Ицхака Адизеса
Оперантное обусловливание Скиннера
Зачем мне НЕ худеть? Какую роль играет лишний вес в моей жизни? Чему он помогает?
G) Грозы образуются в кучевых облаках, имеющих сравнительно небольшую высоту. Основание таких облаков выглядит темным свинцовым полотном.
Объективная атмосфера и субъективные чувства.
Знания – это социальная форма и продукт отражения человеком действительности в познавательных действиях.
Иммуноэлектрофорез белков мочи
Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Главная Страница