Користувальницька система координат

У AutoCAD існує два види користувальницької системи координат: світова (WCS(МСК)) і користувальницька (UCS(ПСК)). Викликати її або варіанти її виконання можна з падаючого меню «Сервіс» або зі стандартної панелі по

Використовуються наступні режими перетворення системи координат:

Origin(Початок) – зсув початку координат;


Zaxis(Zось) – визначення нового початку координат і нового напрямку осі Z

3Point(3точки) - визначення нового початку координат і нового напрямку осей X і Y

Object(Об'єкт) – вирівнювання системи координат по існуючому об'єкту

View(Вид) - вирівнювання системи координат у напрямку поточного виду

Х(Х) – поворот СК навколо осі Х

Y(Y) - поворот СК навколо осі Y

Z(Z) - поворот СК навколо осі Z

Previous(Попередній) – відновлення попередній ПСК (зберігається 10 попередніх ПСК)

2.3. Об'єктна прив'язка

При введенні точок можна використовувати геометрію об'єктів, що маються в кресленні. Такий спосіб введення називається об'єктною прив'язкою. Він дозволяє точно вказувати такі точки, як, наприклад, середина відрізка або дуги, центр кола і точка перетинання дуги й окружності. Доступ до функцій об'єктної прив'язки здійснюється або через групову кнопку панеліСтандартна (Standard), або через панель Об'єктна прив'язка (Object Snap). У цій панелі зібрані наступні кнопки з короткими поясненнями :

· Крапка відстеження (Temporary Tracking Point) — використання відстеження за допомогою проміжної точки;

· Зсув (Snap From) — зсув від іншої (допоміжної) точки;

· Конточка (Snap to Endpoint) — кінцева точка;

· Середина (Snap to Midpoint) — середня точка;

· Перетинання (Snap to Intersection) — точка перетинання;

· Удаване перетинання (Snap to Apparent Intersection) — точка перетинання продовження двох об'єктів;

· Продовження лінії (Snap to Extension) — точка продовження;

· Центр (Snap to Center) — центр дуги або окружності;

· Квадрант (Snap to Quadrant) — точка квадранта дуги або окружності (це точки, розташовані на 0, 90, 180 і 270 градусів);· Дотична (Snap to Tangent) — точка торкання:

· Нормаль (Snap to Perpendicular) — перпендикулярно об'єкту;

· Паралельно (Snap to Parallel) — паралельно об'єкту;

· Крапка вставки (Snap to Insert) — точка вставки тексту, блоку, зовнішнього посилання;

· Вузол (Snap to Node) — вузлова точка;

· Найближча (Snap to Nearest) — найближча до об'єкта точка;

· Нічого (Snap to None) — без використання об'єктної прив'язки;

· Режими об'єктної прив'язки (Object Snap Settings) — настроювання постійних режимів прив'язки.

2.4. Координатні фільтри і відстеження

Використання координатних фільтрів дозволяє задавати значення однієї координати, тимчасово ігноруючи значення інших. Координатні фільтри в сполученні з об'єктними прив'язками дозволяють показати значення координат існуючих об'єктів для визначення нової точки.

Приклад: Побудувати окружність у центрі прямокутника.

Circle(Коло)

3P/2P/TTR/: .x

of прив'язати до центра однієї сторони прямокутника

need YZ: прив'язати до центра іншої сторони прямокутника

of diameter/: 10

2.5. Вибір об'єктів

Вибирати об'єкти в AutoCAD можна найрізноманітнішими способами. Наприклад, можна вибирати об'єкти безпосередньо пристроєм указівки, або ж обводячи навколо них прямокутну рамку, або можна скористатися способом “останній”, якщо об'єкт, що редагується, є останнім з накреслених.

З падаючого меню «Сервіс»> «Режими вибору» можна викликати діалогове вікно установок вибору примітивів, що дозволяє установити один або кілька режимів вибору об'єктів.

Також для вибору об'єктів використовуються ручки (в основному при таких операціях загального редагування, як стирання, копіювання, перенос і т.п.) Якщо об'єкти попередньо не були обрані, тоді команди редагування будуть видавати запит на вибір об'єктів. Обрані об'єкти створюють так називаний набір, тобто підмножина об'єктів рисунка. Набір може як поповнюватися іншими об'єктами, так і виключати об'єкти зі свого складу.


ЛІТЕРАТУРА

1. Э.Т.Романычева, Т.М.Сидорова, С.Ю.Сидоров, AutoCAD 14. Русская и англоязычная версии., М.: ДМК, 1999, с.41-72, 106-137.

2. Э.Т.Романычева, Т.Ю.Трошина, AutoCAD 2000, Серия «Проектирование», Издание второе, исправленное, М.: ДМК, 2000, с.77-92, 104-136.


Навчальне видання

Методичні вказівки

до самостійної роботи по вивченню тем

«ГРАФІЧНІ ПРИМІТИВИ КРЕСЛЕННЯ

І КОМАНДИ ЇХ СТВОРЕННЯ»,

«КЕРУВАННЯ ЕКРАНОМ»

з дисципліни «КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»

для студентів спеціальності 7.092501

Укладач:

Людмила Вікторівна Лозова

Редактор

Комп'ютерна верстка Т.Б.Полковникова

Підписано до печатки ________

Формат 60х841/16. Папір типограф. Гарнітура Times

Печатка офсетна. Усл.печ.аркушів Уч.изд.л.

Тираж_____прим. Вид.№_____Зам.______Ціна договірна

Видавництво Сєвєродонецького технологічного інституту

ВНУ ім.Володимира Даля

Адреса видавництва: 93400, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл.

пр.Радянський, 59а, головний корпус

телефон: 8(06452)4-03-42

E-mail: sti@sti.lg.ua

refaoqy.ostref.ru referatwpz.nugaspb.ru refalok.ostref.ru sxq.deutsch-service.ru Главная Страница