Товариство з додатковою відповідальністю

Поняття товаристваз додатковоюві цюві да льніс і ю

Товариством з додатковою відповідельністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визна­чених установчими документами розмірів і яке несе відпові-


дальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додатко­ву солідарну відповідальність у визначеному установчими доку­ментами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учас­ників. Згідно зі ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23-93 «Про довірчі товариства» виключно у формі товариства з додатковою відповідальністю можуть ство­рюватися і діяти довірчі товариства.

З огляду на положення ч. 4 ст. 151 ЦК про те, шо до това­риства з додатковою відповідальністю застосовуються положен­ня законодавства про товариство з обмеженою відповідальніс­тю, якшо інше не встановлено статутом товариства і законом, у характеристиці цього виду товариств більшу увагу приділено са­ме його специфіці порівняно з іншими видами товариств.

Характеристика товариства з додатковою відповідальністю

1.Статутний фонд товариства з додатковою відповідальністю
поділений на частки визначених установчими документами роз-
иірів.Мінімальний його розмір, як і у товаристві з обмеженою
відповідальністю, становить 100 мінімальних заробітних плат.

Певна специфіка передбачена законодавством шодо това­риств з додатковою відповідальністю — довірчих товариств. Так, статутний фонд довірчого товариства повинен формувати­ся виключно за рахунок коштів та цінних паперів учасників, на відміну від статутного фонду товариства з обмеженою відпові­дальністю, який може бути сформований за допомогою як гро­шових коштів, так і майна та майнових прав.

2. Товариство з додатковою відповідальністю несе відпові­
дальність за своїми зобов'язаннями власним майном. Проте ця
ознака актуальна лише тоді, коли у товариства є майно; за йо­
го відсутності настають наслідки, передбачені ознакою 3, шо,
власне, опосередковує назву цього товариства і різницю у пра­
вовому статусі товариств з обмеженою і додатковою відпові­
дальністю.

3. В разі недостатності майна учасники товариства з додат­
ковою відповідальністю несуть додаткову солідарну відповідаль­
ність у визначеному установчими документами однаково крат­
ному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Тобто на відміну від товариства з обмеженою відповідальніс­тю, відповідальність учасників товариства з додатковою відпо­відальністю не обмежується лише сумою внесків до статутного фонду. Додаткова (субсидіарна) відповідальність у вигляді стяг-нення належного учасникам майна настає в обсязі, кратному розміру внеску кожного учасника.

Солідарність відповідальності учасників товариства з додатко­вою відповідальністю означає, шо згідно з вимогами ст. 543 ЦК кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх учасників разом, так і від будь-кого з них окремо. Учасник, який виконав солідарний обов'язок, иш право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти учасників у рівній частці, якшо інше не встановлено договором або зако­ном, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.

Граничний розмір відповідальності учасників (коефіцієнт кратності) передбачається в установчих документах. Що ж до довірчих товариств, ст. 2 Декрету Кабінету Міністрів «Про до­вірчі товариства» передбачена додаткова відповідальність учас­ників товариства з додатковою відповідальністю в п'ятикратно­му розмірі до внеску кожного учасника.

Специфічною рисою товариства з додатковою відповідаль­ністю — довірчого товариства є і обов'язкова особиста участь його учасників у веденні справ товариства. Згідно зі ст. З Дек­рету Кабінету Міністрів «Про довірчі товариства» довірчі опера­ції від імені довірчого товариства здійснюють його учасники — довірені особи. В товаристві з обмеженою відповідальністю учасники можуть взагалі не брати участь в оперативно-госпо­дарській діяльності товариства (крім вирішення питань, шо на­лежать до виключної компетенції зборів учасників), уповнова­живши виконавчий орган на здійснення відповідних лій.

Інші ознаки товариства з додатковою відповідальністю збіга­ються з ознаками товариства з обмеженою відповідальністю.

Повне товариство

Поняття повного товариства

Повним товариством є господарське товариство, всі учасни­ки якого відповідно до укладеного між ними договору здійсню­ють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть до­даткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товарис­тва усім своїм майном.

Вентиляция и отопление производственных помещений. Производственное освещение.
Которым может быть направлена жалоба
Модель економічного зростання Р. Солоу
Центральная районная больница, ее структура, задачи и роль в медицинском обслуживании сельского населения
Звільнення особи від кримінальної відповідальності неповнолітньої особи із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК України).
Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Стадії злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів.
Зберігання матеріалів та інструментів, що є небезпечними для здоров'я учнів
Вопрос № 8.2. Оригинальный порядковый номер: 10
Маршрут: Трієст - Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород – Львів
Лекция «Деепричастие как часть речи»
Упражнения арт-терапии с каракулями
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации
Внутриполитическая борьба в Японии после второй мировой войны
Потребление производственное — это текущее использование общественного продукта на производственные нужды в качестве средств труда и предметов труда.
Місце домогосподарства в економічній системі суспільства
Розрахунок виробничої програми по збереженню техніки
Розрахунок і добір немеханічного обладнання.
Тема № 9.
Трудові спори розрізняються за своїм змістом, характером та порядком розгляду
Порядок подготовки контрольной работы
Устройства защитного отключения (УЗО)
Аналіз витрат на обслуговування виробництва
КОБО ДАЙСИ, НИТИРЭН И СЕДО СЁНИН
Главная Страница