Обсяг, що планується, і структура виробництва

Таблиця 2.1.

Характеристика сучасного обсягу попиту (продажів) на про­дукцію (послуги) на внутрішньому ринку (у натуральних одиницях виміру)

ВИД РИНКУ Роки звітного періоду
200_ 200_ 200_
Загальний обсяг попиту (продажу) У тому числі того, що задовольняється Загальний обсяг попиту (продажу) У тому числі того, що задовольняється Загальний обсяг попиту (продажу) У тому числі того, задовольняється
за раху- нок віт- чизняно- го вироб- ника за раху- нок імпорту за раху- нок віт- чизняно- го вироб- ника за ра- хунок імпорту за раху- нок віт- чизняно- го вироб- ника за раху- нок
Регіональний (область у якій передбачається реалізація інвестиційного проекту)
Національний (у цілому по Україні)

Розрахунки диференціюються в розрізі окремих регіональних ринків (якщо реалізація продукції, чи (послуг), передбачається за межами даного ринку). Результати цього прогнозу та­кож показують у бізнес-плані в табличній формі (у спрощеному вигляді ця форма наведена в таблиці 2.2).

Таблиця 2.2.

Прогноз можливого обсягу продажу продукції (послуг) у ме­жах інвестиційного проекту, що розглядається, на наступні п'ять років (у натуральних одиницях виміру)

РЕГІОНИ ПРОДАЖУ Роки прогнозованого періоду
200_ 200_ 200_ 200_ 200_
1. Область, у якій перед­бачається реалізація інве­стиційного проекту 2. Області України З. Країни СНД 4.Зарубіжні держави (перерахувати)
У цілому по всіх регіонах

У процесі аналізу ринку особливу увагу слід приділити оцінюванню рівній і динаміки цін на продукцію (послуги). Таке оцінювання виробляється по внутрішньому ринку України в зіставленні з рівнем світовихцін на аналогічну продукцію (особ­ливу рольвідіграє вивчення світових цін по продукцію, що про­гнозується продавати на зовнішніх ринках). За результатами оцінювання виявлених тенденцій складається прогноз динаміки рівня цінна продукцію на майбутнє. Для того щоб вилучити вплив фактор інфляції в Україні, прогнозований рівень цін на внутрішньому ринку виражається в доларах США (перерахуван­ня цін здійснюєтьсяза курсом національного банку на момент по­дачі бізнес-плану). Результати оцінювання сучасного і прогнозо­ваного рівнів цін на продукцію (послуг) показують за формою (табл. 2.3).Таблиця 2.3.

Характеристика сучасного і прогнозованого рівнів цін на про­дукцію (послуги) на внутрішньому і зовнішньому ринках (за одиницю)

Вид ринку Сучасний рі­вень цін Прогнозований рівень цін за роками, долари США
У гри. у дол. США 199_ 199_ 199_ 199_ 199_
Внутрішній (середній рівень цін на ринку Украї­ни) Зовнішній (се­редній рівень світових цін)

Аналіз ринку завершується оцінюванням сучасного і про­гнозованого рівнів конкуренції на внутрішньому ринку (насамперед на ринку регіону, в якому реалізується інвес­тиційний проект). У процесі такого оцінювання розглядаються кількість підприємств, що випускають аналогічну продукцію чи роблять аналогічну послугу; частка основних підприємств в об­сязі продажу у регіоні (Україні); прогнозовану появу на ринку но­вих підприємств-конкурентів.

У разі необхідності в даному розділі можна відбити й інші показники, що характеризують сучасний стан і перспективи роз­витку ринку даної продукції (послуги).

Обсяги, що плануються, і структура виробництва продукції (послуг, що надаються) є основою характеристики подальшої ви­робничої діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації.

У процесі розроблення цього розділу бізнес-плану на пер­шому етапі базується загальний обсяг намічуваного випуску про­дукції (надання послуг) у середньому за рік при виході об'єкта, що інвестується, на проектну потужність.

На другому етапі аналогічні розрахунки проводять в розрізі окремих асортиментних груп продукції (різновидів послуг). І на­решті, на третьому стані результати проведених розрахунків дифе­ренціюються за окремими роками майбутнього п'ятилітнього періоду, оскільки передбачається, що в міру освоєння проекту його виробнича потужність зростатиме за рахунок реалізації окремих ре­зервів. Обсяги, що плануються, і структура виробництва продукції (надання послуг) розраховуються за трьома одиницями виміру:

— кількістю одиниць (або в інших натуральних одиницях виміру);

— національною валютою (у базисних цінах на момент надання бізнес-плану, скоригованих з урахуванням індексу цін без фактора інфляції);

— доларами США (також з урахуванням прогнозу динаміки цін).

Результати приведених розрахунків представляються в бізнес-плані за формою, приведеної в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Асортиментні групи продукції Одиниці виміру Прогнозований рівень цін за роками
200... 200.. 200...

Забезпеченість випуску продукції (послуг) основними ресурсами. Для України найбільший інтерес представляє забез­печеність виробництва сировиною та енергоносіями. Результати в бізнес-плані подаються за формою (табл. 2.5).

Наступним питанням, що розглядається в цьому розділі, є за­безпеченість випуску продукції (послуг) сучасним обладнанням. Його слід розглядати у прямому зв'язку з технологією виробництва продукції або послуги, яку намічено використати. Тут також указується, чи є в ініціатора інвестиційного проекту необхідне устаткування, чи його слід придбати в Україні або за кордоном.

Таблиця 25.

Забезпеченість виробництва сировиною та матеріалами

Ресурси Одиниці виміру Серед­ньорічні потреби Обсяг надходжень
з регіону інших регіонів країни СНД інших країн
Сировинні ресурси
Матеріали
Енергетичні ресурси

Серед факторів виробництва розглядається також забезпе­ченість випуску продукції (послуг) відповідними виробничими будівлями (приміщеннями) та об'єктами виробничої інфраструк­тури. При цьому вказується, чи наявні в повному обсязі вироб­ничі приміщення, чи необхідно їх розширити, придбати або збудувати нові. В останніх трьох випадках вказуються необхідні площі або обсяги.

Забезпеченість проекту необхідними кадрами. Важливу роль у системі факторів виробництва, що розглядаються, відіграє аналіз забезпеченості випуску продукції (послуги) кадрами відповідної кваліфікації. Іноді характер розташування об'єкта, що розгля­дається, створює серйозні проблеми щодо залучення кадрів не тільки спеціалістів, а й відповідних робочих професій. Враховуючи важливість цього фактора в ефективності подальшої експлуатації об'єкта, а відповідно — і в строках повернення коштів, що інвесту­ються, проробленню і висвітленню цього питання в бізнес-плані повинно бути приділено велику увагу (табл. 2.6).

Категорії праців­ників Необ­хідна кіль­-кість праців­ників Можливість задо­волення потреби в працівниках у на­селеному пункті за місцем розта­шування об'єкта Можливість підготовки необхідних працівників на місці ( в насе­леному пунк­ті) Потреба в залу­ченні працівни­ків відповідної кваліфікації з інших населених пунктів
Робітники - усього у т.ч. високої кваліфі­кації
Молодший об­слуговуючий персонал
Спеціалісти інженерно-керівного складу
Спеціалісти ви­щої кваліфікації
Керівники
Усього

Стратегію маркетингу розроблюють як самостійнийрозділ бізнес-плану в таких випадках:

а) при виході на ринок з принципово новим видом продук­ції (послуг);

б) при впровадженні на інші регіональні ринки (ринки інших регіонів України; країн СНД, інших держав);

в) при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку (ринку послуг) даного регіону.

referatsux.nugaspb.ru refamrs.ostref.ru veg.deutsch-service.ru vrn.deutsch-service.ru Главная Страница