АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Дослідження питань цивільно-правової відповідальності являє собою одне з основних завдань сучасної цивілістики, успішне вирішення яких буде сприяти всебічній правовій охороні прав учасників цивільних правовідносин та створенню умов для дотримання положень Конституції України, що гарантують належний державний захист таких прав.

Навчальна дисципліна "Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності" є продовженням однієї з фундаментальних дисциплін "Цивільне право України" і дозволяє студентам поглибити знання щодо загальних положень цивільно-правової відповідальності, а також здобути спеціальні знання з актуальних проблем цивільно-правової відповідальності за заподіяння як договірної, так і недоговірної шкоди.

Цивільне законодавство України містить досить значну кількість прогалин, що суттєво знижує можливість належного регулювання цивільних відносин, породжує значну кількість спорів між суб’єктами, а судами різних інстанцій неоднаково тлумачаться одні й ті ж норми.

Саме тому вивчення дисципліни "Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності" спрямоване перш за все на оволодіння методологією тлумачення та застосування нормативно-правових актів, а також виявлення неузгодженостей між окремими актами цивільного законодавства та окремими їх положеннями.

Формами вивчення дисципліни є лекційні та семінарські заняття.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні науково-теоретичні та практичні питання. Підготовка до них буде дієвою, якщо студент творчо підійде до вивчення рекомендованих джерел, дасть їм критичний аналіз, висловить власну думку, обґрунтує її прикладами з судової практики. До семінарського заняття студент повинен підготувати короткі виступи з кожного контрольного питання теми.

Також за бажанням студенти можуть підготувати реферати та доповіді на запропоновані теми.

Мета дисципліни – поглиблене вивчення інституту відповідальності, ознайомлення з актуальними проблемами цивільно-правової відповідальності, формування у майбутніх фахівців певних юридичних знань, наукового світогляду та правової культури.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

- поняття та зміст основних цивільно-правових категорій;

- джерела правового регулювання;

- поняття та способи захисту суб’єктивних цивільних прав;

- поняття, умови, види, форми цивільно-правової відповідальності;

- підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності;

- особливості цивільно-правової відповідальності в договірних та деліктних відносинах;

- зміст норм цивільного законодавства;

- стан науково-теоретичного дослідження проблематики цивільно-правової відповідальності.

Уміти

- використовувати норми цивільного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

- аналізувати відносини, що складають суть справи;

- приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного законодавства.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільно-правова відповідальність– це один із засобів впливу на учасників цивільних право­відносин, що полягає у застосуванні до правопорушника у випадку здійснення ним протиправних дій або бездіяльності передбачених договором чи законом заходів державного примусу у вигляді додаткових цивільно-правових обов’язків майнового характеру (санкцій).

Договірна відповідальність–це відповідальність за порушення існуючого між сторонами договірного зобов’язання, що стано­вить додатковий до основного, вже існуючого, юридичний обов’я­зок.

Недоговірна відповідальність– це відповідальність за пору­шення цивільних прав та обов’язків, що виникають не з договору, а з інших підстав (юридичних фактів).

Зобов’язання з відшкодування шкоди (деліктні зобов’язання) – це цивільно-правові зобов’язання, що виникають внаслідок протиправного заподіяння шкоди, і в зв’язку з чим потерпіла сторона (кредитор) має право вимагати від особи, яка відповідає за завдану шкоду (боржника), виконання обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду шляхом надання майна в натурі або відшкодування збитків.

Форма цивільно-правової відповідальності – це засіб виражен­ня додаткових майнових обтяжень, що покладаються на правопоруш­ника.

Протиправність як умова цивільно-правової відповідальностівизначається як порушення положень актів цивільного законодавства, договору та інших актів саморегулювання.

Шкода – це сукупність несприятливих для особи, якій вона завдана, особистих немайнових, а також майнових наслідків, що виникли у разі порушення суб’єктивних цивільних прав фізичної або юридичної особи.

Право регресу– це право зворотної вимоги особи, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб.

Каліцтво – це тілесне ушкодження, завдане внаслідок зовніш­нього впливу (наприклад, від удару, поранення, опіку).

Інше ушкодженням здоров’я – це будь-яке, не пов’язане з каліцтвом пошкодження здоров’я.

Смертю є припинення життєдіяльності організму, незворотне зупинення фізіологічних процесів у клітинах і тканинах людини.

Професійна працездатність – здатність працівника до роботи за своєю професією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою адекватною їй професією (фахом).

Загальна працездатність – це здатність до вико­нання некваліфікованої роботи, що не потребує наявності у особи спеціальних знань та навичок.

Ядерний інцидент– це будь-яка подія або ряд подій одного й того ж походження, що завдають ядерної шкоди.

Ядерна шкода– цевтрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров’ю людини, або будь-яка втрата майна, або шкода, заподіяна майну, або будь-яка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному засобу, яким здійснювалося перевезення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семі-нари Прак-тичні заняття
1. Загальні положення цивільно-правової відповідальності
2. Цивільно-правова відповідальність в договірних зобов’язаннях
3. Цивільно-правова відповідальність в деліктних зобов’язаннях
Всього

Форма підсумкового контролю – залік.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Агафонов С. Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством України // Юридичний журнал. – 2007. – № 6. –
С. 100-102.

2. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні: Монографія / Я.М. Шевченко, Ю.Л. Бошицький, А.Ю. Бабаскін, В.М. Венецька, І.М. Кучеренко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 456 с.

3. Бервено С.М. Проблеми договірного права України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

4. Бородін М. Розгляд цивільних справ, які випливають із зобов’язань щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП // Право України. – 2010. – № 7. – С. 101-107.

5. Булеца С.Б. Місце джерела підвищеної небезпеки при здійсненні медичної діяльності // Адвокат. – 2012. – № 3. – С. 19-23.

6. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: Навчальний посібник / За ред. М.К. Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 624 с.

7. Гіждіван Л. Про загальні питання міжнародної відповідальності за екологічну шкоду // Право України. – 2010. – № 7. – С. 164-169.

8. Горяйнов А.М. Примус і цивільно-правова відповідальність // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 3. – С. 36-39.

9. Горян Е.В., Завоюра Я.О. Відшкодування моральної шкоди при здійсненні міжнародних повітряних перевезень // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1. – С. 101-106.

10. Донська Л.Д. Причинний зв’язок у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2006. – 20 с.

11. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8.02.1995 р. № 39/95-ВР // ВВРУ. – 1995. – № 12.
– Ст. 81.

12. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. // ВВРУ. – 1999. –
№ 46-47. – Ст. 403.

13. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р. № 2245-ІІІ // ВВРУ. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

14. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. № 255/95-ВР // ВВРУ. – 1995. – № 27. – Ст. 198.

15. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" від 1.12.1994 р. № 266/94-ВР // ВВРУ. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

16. Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13.12.2001 р. № 2893-ІІІ // ВВРУ. – 2002. –№ 14. – Ст. 96.

17. Зобов’язальне право України: Підручник⁄ Голубєва Н.Ю., Харитонов Є.О. – К.: Істина, 2011. – 848 c.

18. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія / Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. – О.: "Астропринт", 2006. – 264 с.

19. Колісникова Г. Суб’єктний склад зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу // Право України. – 2010. – № 7. –
С. 210 -216.

20. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 30. –

Ст. 141.

21. Косован А. Проблемы возмещения морального вреда // Юридична практика. – 2007. – № 33. – С. 1, 15.

22. Ломака В. Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача за несвоєчасну оплату перевезення вантажів залізничним транспортом // Вісник НАПрНУ. – 2010. – № 1 (60). – С. 169-179.

23. Лукасевич-Крутник І.С. Відповідальність замовника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Адвокат. – 2012. – № 2. – С. 34-38.

24. Міхно О. Деякі загальні положення про цивільно-правову відповідальність // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 71-74.

25. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2-х т. Т.2. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 4-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 1056 с.

26. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2-х т. Т.1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 4-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 808 с.

27. Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 240 с.

28. Перелік професійних захворю­вань: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8.11.2000 р. № 1662 // Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

29. Петрицин Н.Т. До питання про сутність юридичної відповідальності // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1. – С. 53-59.

30. Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду": Затверджено наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 4.03.96 р. № 6/5/3/41 // Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

31. Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.1995 р. № 212 // Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

32. Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнення з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.1993 р. № 545 // Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

33. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4.04.1994 р. № 221 // Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

34. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – С. 55. – Ст. 2337.

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат" від 7.07.1995 р. № 11 // Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій" від 28 вересня 1990 р. № 7// Постанови Пленуму ВС України у цивільних справах. – К.: Видавничий дім "Скіф", 2005. – С. 109-114.

37. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" від 27.03.1992 р. № 6 // Постанови Пленуму ВС України у цивільних справах. – К.: Видавничий дім "Скіф", 2005. – 304 с. – С. 71-90.

38. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" від
31 березня 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму ВС України у цивільних справах. – К.: Видавничий дім "Скіф", 2005. – С. 100-109.

39. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у 2010 – 2011 роках" від 30.03.2012 р. № 2 // Закон і Бізнес від 04.2012 р. – 2012. – № 18.

40. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" від 30.03.2012 р. № 5 // Закон і Бізнес від 04.2012 р. – 2012. – № 18.

41. Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Упорядник Роїна О.М. – К.: Правова єдність, 2011. – 400 с.

42. Примак В. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності // Право України. – 2002. – № 10. – С. 115-116.

43. Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів: Науково-практичний посібник / Теньков С.О., Богатиренко О.В., Головатенко О.С. – К.: КНТ, 2012. – 512 с.

44. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди" від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95// Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua)

45. Русу С. Рецепція деліктних зобов’язань римського права в новому Цивільному кодексі України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 66-74.

46. Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат. – 2012. – № 3. – С. 24-26.

47. Сібільов М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов’язань за чинним законодавством України // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2. – С. 80-88.

48. Справи про відшкодування шкоди в судовій практиці: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. В.В. Луця, М.К. Галянтич. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 428 с.

49. Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах / Верховний Суд України / Ред. А.Г. Ярема, А.Г. Ярема, Л.В. Сидорова. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2006. – 460 с.

50. Судова практика. Вирішення спорів у справах про визнання кредитних договорів недійсними / О.В. Благовестев. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 768 с.

51. Токарева В. Відповідальність сторін за порушення договору страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату // Юридичний вісник. – 2012. – № 1. – С. 133-139.

52. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

53. Цивільне право України. Особлива частина. Підручник / За ред.
О.В. Дзери. – Вид. 3-те, допов. та переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

54. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ред. Р.О. Стефанчук, – К.: Правова єдність, 2009. – 536 с.

55. Цивільне право України: Підручник ⁄ Старцев О.В., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. – Видання третє, перероблене і доповнене. – К.: Істина, 2011. – 808 c.

56. Цивільне право: Підручник: у 2-х т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 816 с.

57. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВРУ. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

58. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Харитонова Є.О. – О: Одиссей, 2011. – 1216 с.

59. Шиян О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки // Право України. – 2010. – № 6. – С. 208-214.

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Загальні положення цивільно-правової відповідальності

Лекція – 2 години

1. Поняття цивільно-правової відповідальності. Проблеми її визначення.

2. Види цивільно-правової відповідальності.

3. Умови цивільно-правової відповідальності.

4. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Тема 2. Цивільно-правова відповідальність в договірних зобов’язаннях

Лекція – 2 години

1. Теоретичні основи відповідальності за порушення договору в цивільному праві України: проблеми та основні концепції.

2. Порушення договору як підстава відповідальності.

3. Форми відповідальності сторін договірного зобов’язання.

4. Відповідальність суб’єкта підприємницької діяльності за порушення договірних зобов’язань: проблемні аспекти.

Тема 3. Цивільно-правова відповідальність в деліктних зобов’язаннях

Лекція – 2 години

1. Поняття та елементи деліктної відповідальності.

2. Система деліктних зобов’язань.

3. Особливості відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами.

4. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Загальні положення цивільно-правової відповідальності

Семінар – 2 години

1. Поняття цивільно-правової відповідальності. Проблеми її визначення.

2. Види цивільно-правової відповідальності.

3. Умови цивільно-правової відповідальності.

4. Проблемні аспекти визначення причинного зв’язку в цивільному праві.

5. Проблеми відповідальності "без вини".

6. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Теми рефератів, доповідей

1. Співвідношення відповідальності "за вину" та відповідальності "без вини": історичний аспект.

2. Розвиток вчення про непереборну силу.

Література

8, 10, 18, 24, 29, 42

referatqfr.nugaspb.ru uvf.deutsch-service.ru referattxi.nugaspb.ru referatujd.nugaspb.ru Главная Страница