Вторинні енергоресурси хімічної технології

Під ВЕР розуміється хімічно зв'язана теплота, фізична теплота і потенційна енергія надмірного тиску продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках, процесах), які не використовуються в самому агрегаті, але можуть бути частково або повністю використані для енергопостачання інших агрегатів. Слід зазначити, що енергетичні відходи, що використовуються в самому агрегаті – джерела ВЕР за рахунок регенерації тепла, а також теплота спалення продуктів теплопереробних агрегатів до ВЕР не відносяться.

Під агрегатами-джерелами ВЕР розуміють агрегати, в яких утворюється ВЕР: промислові печі, реактори, холодильники, паровикористовуючи установки і т.д. Використовування ВЕР для задоволення потреб в паливі, теплоті, електричної і механічної енергії інших агрегатів і процесів називається утилізацією ВЕР.

Для задоволення потреб в паливі і енергії ВЕР можуть бути використані в двох напрямах: або безпосередньо, без зміни виду енергоносія, або за рахунок вироблення теплоти, холоду, електроенергії і механічної роботи в установках утилізацій.

Кількість ВЕР, що утворюються в процесі виробництва в даному технологічному агрегаті, називається виходом ВЕР.

Кількість енергії, що використовується у споживача, що виробляється за рахунок ВЕР в установках утилізацій, називають використовуванням ВЕР.

Кількість палива, яке економиться за рахунок використовування ВЕР, називається показником економії палива за рахунок ВЕР.

Відношення фактичної (планованої) економії палива за рахунок ВЕР до економічно доцільної (можливої) називають коефіцієнтом утилізації ВЕР.

Горючими або паливними ВЕР є горючі відходи технологічних процесів хімічної і термохімічної переробки вуглеводневої сировини, непридатні для подальшої технологічної переробки.

Теплові ВЕР – це фізична теплота газів технологічних агрегатів, що відходять, теплота основної, побічної, проміжної продукції і відходів основного виробництва, фізична теплота робочих тіл і систем примусового охолоджування технологічних агрегатів і установок, фізична теплота гарячої води і пари, оброблених в технологічних установках. До теплових ВЕР відносяться також попутне вироблення теплоти (у вигляді пари і гарячої води) в технологічних і енерготехнологічних агрегатах. Вторинна водяна пара може бути використана як у вигляді теплових ВЕР, так і виді ВЕР надмірного тиску.

Розрізняють чотири основні напрями використовування ВЕР залежно від їх видів і параметрів:

1. паливо, коли пальні ВЕР безпосередньо використовуються у вигляді палива;

2. теплове – використовування теплоти, що виробляється за рахунок ВЕР в установках утилізацій;

3. силове – використовування електричної і механічної енергії, що виробляється за рахунок ВЕР в установках утилізацій;

4. комбіноване – використовування теплоти і електроенергії, що одночасно виробляється за рахунок ВЕР в ТЕЦ утилізацій.

При оцінці напряму і перспектив вживання ВЕР необхідно враховувати їх якість, тобто використовувати ексергічний метод термодинамічного аналізу. Так, наприклад, тарифи на водяну пару під тиском 0,7 і 4 МПа рівні, оскільки їх ентальпії практично однакові, проте ексергія водяної пари тиском 4 МПа вище за ексергію пару тиском 0,7 МПа майже на 30%.

Питання для самоперевірки:

1. Які існують методи термодинамічного аналізу ЕХТС?

2. Назвіть види ексергічних втрат.

3. Які відомі вторинні енергоресурси в хімічній технології?


Список літератури

 • Алабовский А.Н. и др. Техническая термодинамик и теплопередача. – К.: Выща школа, 1990.
 • Баскаков А.П. Теплотехника. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
 • Крутов В.И. Техническая термодинамика. – М. Высшая школа, 1971.
 • Нащекин В.В. Техническая термодинамика. – М. Высшая школа, 1975.
 • Чечеткин А.В., Занемонец М.А. Теплотехника.– М.: Высшая школа, 1986.
 • Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. – М.: Машиностроение, 1973.

 • Учбове видання

  ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ

  ПРОЦЕСІВ

  Конспект лекцій

  напрямами підготовки фахівців: 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування і 6.051301 – Хімічна технологія. Фахове спрямування:

  – Екологія та охорона навколишнього середовища;

  – Хімічна технологія органічних речовин;

  – Хімічна технологія неорганічних речовин;

  – Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

  – Технологія переробки полімерів

  Укладач:

  Тараненко Геннадій Володимирович

  Редактор Г.В. Тараненко

  Оригінал-макет Г.В. Тараненко

  Підписано до друку

  Формат 60х84 1/16. Папір друкарський. Гарнітура Times.

  Друк офсетний. Умов. друк. арк. 4,1.Облік. видав арк. 4,3

  Вид. № Замовл. №

  Видавництво Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

  Адреса видавництва: 93400, р. Северодонецк, Луганська обл.

  пр. Радянський, 59а, головний корпус

  телефон: 8(06452) 4-03-42

  E-mail: sti@sti.lg.ua

  referatunx.nugaspb.ru expect.unoreferat.ru referattzs.nugaspb.ru referatwud.nugaspb.ru Главная Страница