Електротравматизм.

Електробезпека.

Статистика випадків електротравматизму не може не викликати глибокого зане­покоєння. Зростання кількості нещасних випадків свідчить про недоліки в роботі і з профілактики електротравматизму.

Велика кількість нещасних випадків трапляється під час обслуговування і ремон­ту електроприводів, пускорегулюючої апаратури, електричного освітлення, зварюва­льних апаратів, електрифікованого транспорту, електрообладнання, підіймально-транспортних механізмів, ручного електроінструменту, а також високочастотних установок.

Ураження електричним струмом можливо за наявністю ряду факторів, у тому чи­слі наявності джерела небезпеки і знаходження обслуговуючого персоналу в зоні дії цього джерела.

Поява джерела небезпеки може бути зумовлена пошкодженням ізоляційних вла­стивостей електрозахисних засобів і ізоляції, недосконалістю конструктивного вико­нання електроустановки, порушенням обслуговування тощо. Знаходження обслуго­вуючого персоналу в зоні дії джерела небезпеки може бути випадковим або виклика­но необгрунтованим ризиком чи мимовільними помилками.

Ураження електричним струмом виникає внаслідок: безпосереднього дотику до відкритих струмовідних частин і проводів; дотику до металевих частин обладнання, які випадково можуть опинитися під на­пругою;

дотику до струмовідних частин, ізоляція яких пошкоджена; дотику до струмовідних частин за допомогою предметів з низьким опором ізоля­ції;

помилковим поданням напруги під час ремонтів або оглядів ; відсутності або пошкодження захисного заземлення; дії електричного струму через дугу; впливу крокової напруги та ін.

Мал. .4.7.Ї. Схеми ураження електричним струмом.

Практика показує, що правильна організація робіт, сумлінне виконання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, дисципліна і відповідальність керівників! працюючих - надійна основа безпечної роботи в електроустановках.

Мал. 4.7.2. Причини ураження електричним струмом через порушення вимог електробезпеки.

tzn.deutsch-service.ru refalvi.ostref.ru veb.deutsch-service.ru car.unoreferat.ru Главная Страница