Загальні теоретичні основи ефективності зовнішньоекономічної діяльності

Згідно з загальнотеоретичними підходами до визначення ефективності найбільш широкою категорією є суспільна ефективність. Як складова суспільної ефективності розглядється ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності як сукупність різних форм економічних відносин певної країни із закордонними партнерами оцінюється за трьома спрямуваннями, а саме: а) за рівнем управління - на рівні держави, окремого регіону, конкретного підприємства, його підрозділів; б) за видами діяльності - зовнішня торгівля, науково-технічне співробітництво, валютно-фінансова, інвестиційна діяльність, спільне підприємництво тощо; в) за часовим інтервалом - коротко-, середньо- і довгостроковий.

Відповідно до зазначеної належності кінцевий результат зовнішньоекономічної діяльності визначається з урахуванням таких аспектів аналізу:

o інституційний аналіз, який передбачає оцінку політичних, правових, організаційних умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

o комерційний аналіз (аналіз ринку), який передбачає оцінку існуючої ринкової ситуації (насамперед попиту і цін) та оцінку імовірної зміни кон'юнктури;

o технічний аналіз, який передбачає вивчення сукупності прийомів, що дозволяють здійснити певну зовнішньоекономічну операцію або реалізувати проект та з'ясувати рівень досконалості технічного супроводження;

o фінансовий аналіз, який здійснюється з метою обґрунтування ефективності зовнішньоекономічної діяльності виходячи з інтересів власника;

o економічний аналіз, який відбувається через порівняння витрат і результатів і має за мету визначення користі, яку дістане суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, держава і суспільство у цілому у разі здійснення певного виду зовнішньоекономічної діяльності;

o соціальний аналіз, якій передбачає оцінку соціальних наслідків впливу зовнішньоекономічної діяльності;

o екологічний аналіз, за результатами якого робиться висновок про вплив певних зовнішньоекономічних операцій та проектів на навколишнє середовище і політику уряду щодо цього.


Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні

У наш час підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни досягається не одним якимсь спрямуванням у сфері міжнародного співробітництва, а їх сукупністю. На національному рівні оцінці підлягає зовнішньоторговельний ефект, науково-технічний ефект, ефект спеціалізації та кооперування, результат подолання дефіциту ресурсів, збереження ресурсів на майбутнє, підвищення іміджу країни на міжнародному рівні та ін.

На макроекономічному рівні визначається соціальна та економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності..

Для оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності виділяють дві групи показників:

1) узагальнюючі показники;

2) показники окремих спрямувань діяльності.

Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі на рівні держави здійснюється за допомогою абсолютних та відносних показників. Основними абсолютними показниками, які характеризують зовнішню торгівлю країни, є такі: обсяги експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту (загальна сума експорту та імпорту), зовнішньоекономічне сальдо (вартість експорту за мінусом вартості імпорту). На їх основі визначаються найважливіші відносні показники, насамперед це експортна квота, імпортна квота та коефіцієнт зовнішньоторговельного обороту.

1. Експортна квота Ке - відношення величини обсягу експорту Ое до валового внутрішнього продукту ВВП


Показники валютної ефективності експорту / імпорту

Для оцінки валютної ефективності експорту застосовується інструментарій аналітики, якій дозволяє обчислити такі показники:

1.Гранично допустимі витрати на експорт товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни Ве.ганич.припуст

Національна ефективність експорту

Что такое права потребителя? Закон о защите прав потребителя.
Фактори споживання та заощадження, що не залежать від доходу
Зміна ентропії ідеального газу. Ізоентропійний (адіабатний) процес
Прокоментуйте здобутки української культури на шляху її національного відродження 1917–1920 рр.
Упражнение 1. Создание простейшей Web-страницы
What makes up the cultural potential of a text in a foreign language? Provide your own examples.
Запугивание средств массовой информации
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
Фенотиазиновые нейролептики. Сравн. характеристика, показания, побочные действия.
Wegweiser durch das Warenhaus
Обмен электролитов и его патология
Оценка влияния различных районов округа на его благосостояние
С массовым пребыванием людей
С т а т т я 100. Ветеринарна практика
Кастет из рога буйвола, Южная Индия, XIX в.
Тема 6 Організація аудиту в комп'ютерному середовищі
Психология и педагогика. Курс лекций
Региональные налоги их характеристика и роль в формировании доходов бюджета
Властивості визначеного інтеграла
Догляд за спортивним інвентарем
На что необходимо обращать внимание при осмотре ВЛ выше 1000 В?
Бред: определение и типология.
Упругие волны. Продольные и поперечные. Ур-я плоской волны. Фазовая ск-ть.
Главная Страница