Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01

ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Кафедра психології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Магістр»

Спеціальність: 8.03010201 «Психологія»

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______________________________

_______________________________

“____” _________________20___ року

З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи________________________________________________

керівник роботи______________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “_”__20__року №

2. Строк подання студентом роботи______________________________

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________

_____________________________________________________________ потрібно розробити)___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання_________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів магістерської роботи Строк виконання етапів роботи Примітка

Студент _________________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ДОДАТОК Г

Відгук керівника магістерської роботи студента

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ВІДГУК

керівника магістерської випускної роботи студента

(прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціальність 8.03010201 “Психологія”

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”

Тема магістерської випускної роботи ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Актуальність теми магістерської випускної роботи: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Об’єкт та предмет магістерського дослідження: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Мета та завдання магістерського дослідження: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Структура роботи, її характеристика по розділах: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Рівень підготовки студента до виконання професійних обов’язків: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Характеристика відповідності оформлення магістерської роботи нормативним вимогам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Результати магістерського дослідження (наукові, практичні) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Висновок про відповідність магістерської роботи завданню її виконання:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відгук про роботу в цілому _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Загальна оцінка магістерської роботи: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Керівник _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання

“__” __________ 20___ р. ____________

підпис


ДОДАТОК Д

Рецензія на магістерську випускну роботу

РЕЦЕНЗІЯ

НА МАГІСТЕРСЬКУ ВИПУСКНУ РОБОТУ

Випускник ____________________________________________________________________

Тема _________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність 8.03010201 “Психологія”

Кваліфікація “Психолог”

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”

Характеристика магістерської випускної роботи:

Актуальність теми:____________________________________________ _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика виконання кожного розділу магістерської випускної роботи, ступінь використання останніх досягнень науки і техніки і передових методів роботи_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Достовірність результатів і обґрунтування висновків магістерської роботи_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка рівня підготовки наочного матеріалу __________________________________________________________________________________________________________________________

Позитивні сторони магістерської випускної роботи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Негативні сторони магістерської випускної роботи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка відповідності оформлення магістерської випускної роботи нормативним вимогам:_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відгук про роботу в цілому _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка магістерської випускної роботи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЦЕНЗЕНТ (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи ) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“____” _________ 20 ___ р. ________

підпис

ДОДАТОК Е

ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Направляється студент________________ до захисту магістерської випускної роботи

(прізвище та ініціали)

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Напрям підготовки (спеціальність): 8.03010201

на тему:_____________________________________________________

(назва теми)

Магістерська випускна робота і рецензія додаються.

Завідувач кафедрою ______________________________________

(підпис)

Довідка про успішність

____________________________________ за період навчання в

(прізвище та ініціали студента)

Вінницькому соціально-економічному інституті університеті університету «Україна»

з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно__%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Секретар кафедри ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Висновок керівника магістерську випускну роботу

Студент (ка)_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник проботи ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року

Висновок кафедри, про магістерську випускну роботу

Магістерська робота розглянута. Студент (ка)________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри, ____________________________________________

(назва) _______________ _______________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) “______”___________________20___ року

ДОДАТОК Ж

Термінологічний словник

1. Афект - це сильне й відносно короткочасне емоційне переживання, що супроводжується різко вираженими руховими та вісцеральними проявами. Афект — особливий тип емоційних процесів, що розвиваються в критичних умовах, коли суб'єкт неспроможний знайти адекватний вихід з небезпечних, травмуючих, найчастіше несподівано виникаючих ситуацій.

2. Групова динаміка – розвиток, рух групи у часі, зумовлений взаємодією членів групи між собою і тренером. Елементами групової динаміки є цілі, норми, структура групи, її згуртованість і фази розвитку.

3. Емоції - це психічне відображення у формі переживання життєвого смислу явищ і ситуацій. В емоційних переживаннях відбивається життєва значущість інформації. Якщо предмети чи явища задовольняють потреби людини або полегшують задоволення їх, то в неї виникають позитивні емоції, якщо ні — негативні.

4. Емоційна зрілість – сукупність психологічних властивостей, що характеризують людину, як здатну відчувати і здатну контролювати емоції, тобто здатну до адекватної спонтанності та свідомої саморегуляції емоційних проявів.

5. Емоція страху - одна з первинних, гострих і зазвичай ламаючих емоцій, що характеризується обширними тілесними змінами, і поведінкою втечі чи характером ховання. Страх є емоційною відповідю на наступаючу небезпеку. Більшість страхів пов'язані з болем. Теоретики досліджень поведінки, такі як Джон Ватсон і Пол Екман, стверджують, що страх є однією з декількох основних емоцій. Страх є механізмом виживання, і зазвичай трапляється у відповідь на конкретний негативний стимул.

6. Емпатія - розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Слово «емпатія» походить від грецького «patho», що означає глибоке, сильне, чутливе почуття (відчуття), близьке до страждання. Префікс «еm» означає спрямований (скерований) усередину. Емпатія може бути розглянута як аффективна (емоційна) форма ідентифікації. Якщо при ідентифікації стан іншої людини визначається на основі раціональної інтерпретації, то при емпатії — на основі емоційного співпереживання. Емпатія пов’язана з прийняттям іншої людини такою як вона є.

7. Індивідуація - це процес становлення особистості, коли у свідомості відбувається асиміляція особистого та колективного безсвідомого, то людина немов дозріває (за К. Юнгом).

ДОДАТОК П

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ………………........................................... 5
1.1 Теоретичне обґрунтування самосвідомості особистості……………………………………………………………......
1.1. 1 Розвиток самосвідомості в онтогенезі………………...
1.1. 2 Структура самосвідомості………………………….......
1.2. Теоретичне обґрунтування професійної самосвідомості………....
1.2. 1 Проблема професійної самосвідомості……………......
1.2. 2 Особливості формування професійної самосвідомості в школярів…………………………………...............................
1.2. 3 Особливості формування професійної самосвідомості в студентів……………………………………………………...
Висновки до 1 розділу………………………………………………………….......
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ……………………………………………...
2.1 Програма дослідження……………………………………………....
2.2 Результати дослідження сформованості компонентів когнітивної афективної підструктури професійної самосвідомості в студентів-психологів………………………………………………………………...
2.2. 1 Аналіз результатів дослідження сформованості компонентів когнітивної підструктури професійної самосвідомості студентів……………………………………
2.2. 2 Аналіз результатів дослідження сформованості компонентів афективної підструктури професійної самосвідомості студентів……………………………………...
Висновки до 2 розділу……………………………………………………………...
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…...………………………………….......
ДОДАТКИ


ДОДАТОК К

whx.deutsch-service.ru amount.refepic.ru refapey.ostref.ru referatwvd.nugaspb.ru Главная Страница