Завдання: Дайте загальну характеристику правового режиму земель оборони. Чи мав право командир військової частини вчиняти зазначені дії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача №4

Заводу «Грант» у встановленому порядку було надано у користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення розміром 4,0 гадля вирощування сільськогосподарської продукції. Однак завод вирощувати таку продукцію не став, а приступив до будівництва на наданій земельній ділянці складських приміщень. Крім того, частина ділянки використовувалася під звалище промислових відходів.

Завдання: Дайте загальну характеристику правового режиму земель промисловості. Яка відповідальність передбачена за використання земель не за цільовим призначенням ? Вирішіть справу

Задача №5

У зв'язку з наданням земельної ділянки для організації колективного садівничого товариства "Обрій" його правління звернулося до районної адміністрації, яка приймала вказане рішення, з клопотанням виділити земельну ділянку для облаштування тимчасової зупинки електропоїзда місцевого сполучення. Це клопотання було задоволено, і правління уклало угоду з місцевими будівельниками для зведення даної зупинки.

Начальник відділення залізниці, дізнавшись про початок роботи, заборонив своїм наказом використовувати смуги відводу залізниці для вказаної мети, вважаючи, що в межах земель залізниці будь-які роботи та використання земель має здійснюватися виключно за розпорядженням органів залізничного транспорту. Райадміністрація оскаржила вказаний наказ до пр.рора району, вважаючи його незаконним.

Завдання: Визначити коло суспільних правовідносин; Охарактерезуйте особливості правового режиму спірної земельної ділянки; вирішить справу.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР України. – 1991.– № 41. . – Ст. 546.

4. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.-№51.- Ст. 446

5. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

6. Про використання земель оборони: Закон України від 27 листопада 2003 р. // ВВР України. – 2004. – № 14. – Ст. 209.

Література:

1. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

2. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. . – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

3. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

4. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

5. Мірошніченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496с.

6. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. А.П Гетьмана. Видання шосте доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624 с.

7. Пащенко О.М. Особливості правового режиму земель оборони // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – №1. –С.32-36.

ТЕМА 19. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів.

2. Особливості правової охорони земель як просторово – територіального базису.

3. Правова охорона ґрунтів.

4. Правовий режим екологічно уражених земель.

5. Консервація земель.

Задача №1.

29 жовтня 2004 р. Дніпровський райсуд м. Києва, розглянувши справу за позовом київського природоохоронного пр.рора в інтересах держави в особі Київської міськради до гр-на М. . – про звільнення незаконно (самовільно) зайнятої земельної ділянки, встановив наступне.

Київський природоохоронний пр.рор в інтересах держави в особі Київської міськради звернувся з позовом у суд, у якому вказав, що в травні 2004 р. в м. Києві (Русановські сади) виявлений факт самовільного (без оформлення належним чином документів) розширення земельної ділянки гр-ном М., якому, згідно Держакту на право власності на землю № 111-КВ 144764 від 27 серпня 2000 р., виділений у власність земельна ділянка площею 0,0667 га, але ним додатково самовільно зайнята земельна ділянка площею 0,0083 га. Загальна площа самовільно зайнятої відповідачем земельної ділянки складає 0,075 га.

Факт самовільного заняття земельної ділянки підтверджується актом перевірки використання земельної ділянки Головного управління земресурсів Київської міськдержадміністрації від 25 березня 2004 р. № 264/04 і вказівкою інспектора з використання й охорони земель м. Києва Головного управління земресурсів Київської міськдержадміністрації від 26 березня 2004 р. № 209/04.

Рішення з приводу надання земельної ділянки в м. Києві Міськрадою приймалося лише про надання відповідачеві у власність земельної ділянки площею 0,0667 га, на інші 0,0083 га рішення не приймалося, документи, що підтверджували б право власності або право користування нею (оренда), у відповідача відсутні.

На підставі викладеного він просить суд зобов'язати відповідача звільнити самовільно зайняту земельну ділянку в м. Києві площею 0,0083 і привести її у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків і споруд.

У судовому засіданні пр.рор позовні вимоги уточнив, попросив суд у зв'язку з наявністю у відповідача Держакта на право приватної власності на земельну ділянку площею 0,0667 га, розташованої у Дніпровському районі м. Києва, зобов'язати відповідача привести зайняту ним земельну ділянку за зазначеною адресою у відповідність з Держактом, обставини, що викладені в позовній заяві, підтвердив.

Відповідач у судовому засіданні пояснив, що він одержав Держакт на право приватної власності на землю, у якому були зазначені межі земельної ділянки. Вважав, що межі відповідають розмірам його земельної ділянки, які були встановлені 20 років тому. Його ніхто не запрошував на підписання акта перевірки використання земельної ділянки. Розміри земельної ділянки він відмірював від земельних ділянок сусідів.

Додаткова інформація по справі: 1. Згідно Держакту на право приватної власності на землю № 111-КВ 144764 від 27 серпня 2000 р., гр-ну М. на підставі рішення Київської місцевої ради народних депутатів від 17 червня 1999 р. № 279-13/380 передана у приватну власність земельна ділянка площею 0,0667 га в межах відповідно до плану. 2. Актом перевірки використання земельної ділянки Головного управління земресурсів Київської міськдержадміністрації від 25 березня 2004 р. № 264/04 і вказівкою інспектора по використанню й охороні земель м. Києва від 26 березня 2004 р. № 209/04, актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 16 вересня 2004 р. № А04-368/20 установлено, що відповідачем фактично зайнята земельна ділянка площею приблизно 0,075 га, тобто самовільно зайнята земельна ділянка площею 0,0083 га. 3. Документи, що підтверджували б право власності або право користування нею, у відповідача відсутні.

Завдання: Вирішити справу.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР України. – 1991.– № 41. – Ст. 546.

4. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

5. Про державний контроль за використанням та охороною земель від 19 червня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

6. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221.

Література:

1. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

2. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша.– Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

3. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

4. Контроль за охороною та використанням земель: Нормативно-правові акти та роз’яснення / Під заг.ред. М.С.Головатюка, 2007. – 264 с.

5. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

6. Мірошниченко А.М. Правова охорона земель // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 10. – С. 9-27.

7. Мірошніченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496с.

8. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. А.П Гетьмана. Видання шосте доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624 с.

9. Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель: Навчальний посібник. –Львів: «Новий світ -2000», 2008. – 352с.

hotel.mfk-millenium.ru majority.halmer.ru refapdx.ostref.ru nature.halmer.ru Главная Страница