Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи

♦ Фінансовий контроль - одна з форм контролю збоку держави та інших уповноважених законодавством органів за законністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави.

Цей вид контролю здійснюється:

Ч> за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;

% щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат.

Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів.

Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу.

Об'єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які пов'язані з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.
Тема З


Фінансова політика та механізм її реалізаціїСуб'єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об'єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.

Державні органи контролю насамперед перевіряють використання коштів фондів державних органів, тобто дотримання вимог законів, що регулюють фінансові взаємини між господарськими суб'єктами, між державою і населенням.

Фінансовий контроль держави спрямований насамперед на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах державної форми власності.

Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов'язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.

вэ5 У цілому фінансовий контроль держави спрямований на:

Р пошук резервів зростання фінансових ресурсів на виробництво, Р правильне відображення в господарських операціях їх вартості, Р виявлення непродуктивних витрат.

Вплив фінансового контролю на процеси, пов'язані з функціонуванням фінансів, виявляється через фінансові санкції та інші заходи з усунення виявлених недоліків.

Матеріали фінансового контролю використовують для прийняття управлінських рішень, а також для внесення змін у чинне фінансове законодавство.

в®* Принципи фінансового контролю:

О незалежність (виключення матеріальної чи моральної зацікавленості перевіряючого);

■* гласність (результати перевірок публікуються для широкого загалу);

■=> превентивність (попереджувальний характер фінансового контролю);

"=> дієвість (за результатами контрольної перевірки завжди приймаються певні заходи);

<* регулярність (контроль проводиться з певною періодичністю);

=> об'єктивність (контроль проводиться згідно з вимогами

■- чинного законодавства);


^> всеохоплюючий характер (по можливості фінансовий контроль має охоплювати всі сторони фінансово-господарської діяльності).

3.6.2. Види, форми і методи фінансового контролю

Фінансовий контроль є конкретним проявом контрольної функції фінансів, тобто є об'єктивно існуючою економічною категорією.

Оскільки фінансова система держави охоплює всі види грошових фондів, фінансовий контроль є багаторівневим і всебічним.

Фінансовий контроль має забезпечувати інтереси і права як держави та її закладів, так і всіх інших економічних суб'єктів.

еш- В організаційному плані фінансовий контроль можна поділити на:

> державний;

> відомчий;

> місцевих органів самоврядування;

> аудит (недержавний);

> внутрішній.

# Державний контроль призначений для реалізації фінансової
політики держави, утворення умов для фінансової стабілізації.

Це передусім:

О розробка, затвердження і виконання бюджетів всіх рівнів, а також позабюджетних фондів;

© контроль за фінансовою діяльністю державних підприємств та організацій, державних банків та корпорацій.

Фінансовий контроль з боку держави за недержавною сферою економіки стосується лише:

■=> сфери виконання грошових зобов'язань перед державою, включаючи податки та інші обов 'язкові платежі,

О дотримання законності та доцільності щодо витрачання виділених підприємствами недержавної форми власності бюджетних субсидій та дотацій,

«=> дотримання встановлених урядом правил організації грошових розрахунків, ведення обліку та звітності.

# Відомчий контроль здійснюється структурними підрозділами
міністерств, відомств, державних комітетів та інших органів
державного управління фінансово-господарською діяльністю
підвідомчих їм підприємств, закладів та організацій.

Ревізії та перевірки призначаються керівником державного органу
та відбуваються комплексно - раз на рік в комерційних організаціях
та один раз в два роки - в інших закладах та організаціях.
Фінансова політика та механізм її реалізації 95
Тема З


Діяльність контрольно-ревізійних служб міністерств та відомств знаходиться, в свою чергу, під контролем Міністерства фінансів України.

Сфера відомчого фінансового контролю:

> збереження та використання матеріальних та фінансових ресурсів;

> упередження фактів нераціонального, безгосподарського їх використання, приписок;

> стан бухгалтерського обліку та звітності.

♦ Внутрішньогосподарський фінансовий контроль проводиться на
підприємстві його фінансовими та економічними службами -
бухгалтерією, фінансовим відділом, службою фінансового менеджменту.

Сфера внутрішньогосподарського фінансового контролю -фінансово-господарська діяльність підприємства, його філій та дочірніх підприємств.

Децентралізація управління народним господарством, приватизація державних та муніципальних підприємств, поява нових господарюючих суб'єктів призвели до необхідності пошуку та засвоєння нових методів управління фінансами, включаючи контроль з використанням досвіду фінансового менеджменту.

Внутршньогосподарський контроль можна поділити на:

> оперативний (поточний);

> стратегічний.

? Оперативний фінансовий контроль здійснює головний бухгалтер протягом поточної фінансово-господарської діяльності за допомогою чітко відлагоженої системи бухгалтерського обліку та контролю за рухом грошових коштів. Підпис головного бухгалтера є обов'язковою для всіх грошових документів. Головний бухгалтер несе відповідальність за дотримання державної фінансової дисципліни та фінансового законодавства.

? Стратегічний фінансовий контроль передбачає розробку оптимальних рішень щодо використання фінансових ресурсів та вкладанню капіталу, які забезпечують економічну ефективність та максимізацію прибутку.

Внутрігосподарський контроль може відбуватися і за допомогою залучених зі сторони фахівців - за ініціативою керівництва підприємства або його власників - засновників, акціонерів.

Взагалі, існує багато підходів щодо класифікації видів та форм фінансового контролю за різними критеріями.

Так, за часом проведення, існує:

Тема З


> попередній;

> поточний (оперативний);

> підсумковий фінансовий контроль.

Ф Попередній проводиться до здійснення фінансових операцій і має важливе значення щодо попередження фінансових порушень. Здійснюється на стадії розробки прогнозних розрахунків бюджету та плану. Його метою є перевірка обґрунтованості розрахунків та пошук можливостей ефективнішого їх використання.

Прикладом такого контролю на макрорівні є процес складання і затвердження бюджетів усіх рівнів та фінансових планів позабюджетних фондів на засадах оцінки обґрунтованості розподілу ВВП та розробки макроекономічних показників розвитку економіки країни.

На мікрорівні - це процес розробки фінансових планів та кошторисів, кредитних та касових заявок; фінансових розділів бізнес-планів, складення прогнозних балансів, а також засновчих договорів, договорів про спільну діяльність.

♦ Поточний застосовують у ході виконання прогнозних і планових
передбачень. На цій стадії ставиться завдання домогтися найбільш
раціонального використання фінансових ресурсів і виявити резерви
збільшення доходів і зменшення видатків. Значна роль в цьому процесі
належить бухгалтерським службам підприємств.

# Підсумковий здійснюється при розгляді бухгалтерської та
статистичної звітності шляхом їх аналізу та ревізії. Його завданням
є оцінка досягнутих результатів і розробка стратегії на майбутнє.

ш> За сферою фінансової діяльності фінансовий контроль поділяється на: *" бюджетний; •"~ податковий; ~~ валютний; *" кредитний; *" страховий; *" інвестиційний; *" контроль за грошовою масою в обігу.

вэ» За формою проведення розрізняють:
■•" обов 'язковий (зовнішній) фінансовий контроль ;
~~ ініціативний (внутрішній) фінансовий контроль.
пз" За методами проведення фінансового контролю розрізняють:
*" перевірки;
Фінансова політика та механізм її реалізації 97


*" обслідування;

т' нагляд;

т' аналіз фінансової діяльності;

~~ спостереження (моніторинг);

■*" ревізії.

вж В процесі проведення перевірок на основі звітної документації та видаткових документів розглядаються окремі питання фінансової діяльності та визначаються межі виправлення виявлених порушень.

vs" Обслідування на відміну від перевірки охоплює більш широкий спектр фінансово-економічних показників економічного суб'єкта, який досліджується, для визначення його фінансового стану та перспектив розвитку.

пэ* Нагляд застосовується контролюючими органами за економічними суб'єктами, що отримали ліцензію на той чи інший вид фінансової діяльності, і передбачає дотримання ними встановлених правил та нормативів.

Наприклад. Національний банк України здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків. Недотримання встановлених НБУ нормативів, може бути причиною настання ризику банкрутства та утиску інтересів клієнтів і може призвести до позбавлення ліцензії або припинення її дії.

е& Аналіз фінансовоїдіяльності як різновид фінансового контролю передбачає детальне вивчення періодичної або річної фінансово-бухгалтерської звітності з метою загальної оцінки результатів фінансової діяльності, оцінки фінансового стану, забезпеченості підприємства власним капіталом та ефективності його використання.

еш- Спостереження (моніторинг) - постійний контроль з боку кредитних організацій за використанням виданої позики та фінансовим станом підприємства-клієнта; неефективне використання отриманої позики та зниження кредитоспроможності може призвести до більш жорстких умов кредитування, вимоги найшвидшого повернення позики.

US' Ревізія - найбільш глибокий та всеохоплюючий метод фінансового контролю. Це повне обстеження фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта з метою перевірки її законності, правильності, доцільності та ефективності.

Ревізії можуть бути:

"ї> загальними та частковими;

*Ь комплексними та тематичними;


Ч> плановими та неплановими;

Ч> документальними та фактичними (тобто перевірка не лише

документів, але і наявності грошей та товарно-матеріальних

цінностей).

Ревізії проводяться органами управління по відношенню до підвідомчих підприємств та закладів, а також різноманітними державними та недержавними органами контролю. її результати оформляються актом, на підставі якого приймаються заходи щодо виправлення порушень, відшкодування матеріальних збитків та притягнення винуватців до відповідальності.

wmr.deutsch-service.ru referatstl.nugaspb.ru referatrek.nugaspb.ru referatrxf.nugaspb.ru Главная Страница