Яке визначення кар’єри є найбільш вичерпним?

1. Це індивідуально усвідомлена позиція та поведінка, пов’язані з трудовим досвідом і діяльністю протягом трудового життя людини.

2. Це безперервне і постійне просування по організаційній ієрархії.

3. Це різні стадії розвитку у професійній діяльності: навчання, наймання на роботу, просування, звільнення.

4. Це межі і швидкість просування працівника на більш високі ступені ієрархії.

6. Трудовий договір, укладений на певний строк, може бути неподовжено за ініціативою адміністрації будь-коли з письмовим попередженням в працівника за:

1. 2 місяці.

2. 12 днів.

3. 1 місяць.

4. 3 місяці.

7. Законодавством передбачено такі види професійного навчання:

1. Підготовка нових працівників, ротація, підвищення кваліфікації.

2. Самоосвіта, перепідготовка, навчання суміжним професіям.

3. Підготовка нових працівників, перепідготовка, навчання суміжним професіям, підвищення кваліфікації.

4. Всі зазначені варіанти.

8. Форми підвищення кваліфікації персоналу є такі:

1. Самоосвіта, профорієнтація, основана на стандартах і програмах.

2. Внутрішня та зовнішня, організована та не організована, професійно орієнтована, основана на стандартах і програмах.

3. Внутрішня та зовнішня, загальна, організована та неорганізована, основана на стандартах ї програмах.

4. Немає вірної відповіді.

9. Кар'єра в управлінні персоналом - це:

1. Поступове просування особи у будь якій сфері діяльності, зміна навичок, кваліфікаційних можливостей тощо.

2. Це просування вперед за вибраним шляхом діяльності, досягнення визнання, слави та збагачення.

3. Послідовне зайняття посад у межах однієї організації.

4. Переміщення працівника на вищі посади через реалізацію потреби у самоствердженні.

10. Існують такі типові моделі ділової кар 'єри:

1. “Трамплін”, “сходи”, “дерево”, “перетин шляхів”.

2. “Сходи”, “спуск”, “змія”, “павутиння”.

3. “Трамплін”, “сходи”, “змія”, “роздоріжжя”.

4. “Вертикальна”, “горизонтальна”, “східчаста”, “центральна”.

11. Модель ділової кар'єри "змія" передбачає:

1. Тільки горизонтальне переміщення.

2. Тільки вертикальне переміщення.

3. Горизонтально-вертикальне переміщення.

4. Відцентрове переміщення.

12. Кар'єру працівників можна поділити на такі етапи:

1. Початковий, становлення, консолідації, завершення, останній.

2. Становлення, збереження, стабілізації, пенсійний, кінцевий.

3. Попередній, становлення, збереження, завершення, пенсійний.

4. Первинний, вторинний, етап консолідації та пенсійний.

13. Стиль керівництва - це:

1. Філософія та політика впровадження системи управління персоналом.

2. Формування психологічного мікроклімату у групі (колективі).

3. Гнучка поведінка керівника по відношенню до підлеглих.

4. Правила та норми поведінки керівників в організації.

14. Керівник авторитарного типу:

1. Відрізняється надмірною централізацією влади.

2. Створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності.

3. Практично не втручається у справи підлеглих.

4. Особисто доводить всі завдання до підлеглих.

15. Керівник демократичного типу:

1. Відрізняється надмірною централізацією влади.

2. Створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності.

3. Практично не втручається у справи підлеглих.

4. Особисто доводить всі завдання до підлеглих.

16. Керівник ліберального типу:

1. Відрізняється надмірною централізацією влади.

2. Створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності.

3. Практично не втручається у справи підлеглих.

4. Особисто доводить всі завдання до підлеглих.

17. Ротація та суміщення професій належать до:

1. Внутрішніх джерел набору кадрів.

2. Методів набору з внутрішніх джерел.

3. Методів відбору працівників на вакантні посади.

4. Методів професійного навчання працівників.

18. Розвиток персоналу - це:

1. Заходи щодо створення умов для розкриття особистого потенціалу працівника.

2. Система взаємопов’язаних дій, елементами якої є стратегія прогнозування і планування потреби в кадрах; управління кар'єрою, адаптацією, навчанням і тренінгом, формуванням організаційної структури.

3. Індивідуальні чи групові заходи, які проводяться на робочому місці чи спеціалізовано, і орієнтовані на розвиток загальних чи специфічних навичок і вмінь.

4. Немає вірної відповіді.

19. Професійний розвиток співробітників - це:

1. Процес підготовки співробітників до виконання ним нових виробничих завдань, зайняття нових посад, вирішення нових проблем.

2. Просування по службі з умовою зміни сфери діяльності в межах окремих функціональних підрозділів.

3. Зайняття такої посади, що забезпечує адекватну до якостей працівника заробітну плату.

4. Поступова впрацьованість працівника в робітниче середовище.

20. Основними методами навчання співробітників є:

1. Інструктаж, телевізійні передачі, самостійне навчання, особистий приклад.

2. Самоосвіта, вирішення практичних ситуацій, проведення семінарів та лекцій, рольові ігри.

3. Тренінги, ділові та рольові ігри, інструктаж, семінари та лекції, самоосвіта.

4. Метод мозкової атаки, заміщення вакантних посад, виконання функцій дублера.

21. Форми додаткової підготовки персоналу містять:

1. Навчання новим професіям і вмінню працювати в команді.

2. Підвищення кваліфікації і комп'ютерної грамотності.

3. Перепідготовка, навчання суміжним професіям і підвищення кваліфікації.

4. Самоосвіта, тренінги та підвищення кваліфікації.

22. Формування кадрового резерву проводиться на основі висновків:

1. Керівництва підприємства.

2. Атестаційної комісії.

3. Менеджеру з персоналу.

4. Всі варіанти вірні.

23. Визначте тип кар¢єри людини якщо людина переміщується в межах одного і того ж рівня і класу управління тільки для задоволення власних інтересів”?

1. Прагматична.

2. Традиційна.

3. Випадкова.

4. Сумісна.

24. Визначте тип кар’єри людини якщо людина постійно пристосовується до змін:

1. Послідовно-кризова.

2. Суперавантюрна.

3. Традиційна.

4. Прагматична.

25. Що таке процес безпосередньої передачі нових професійних навичок або знань співробітником організації?

1. Професійне навчання.

2. Професійний розвиток.

3. Професійна освіта.

4. Ротація.

26. Про який тип кар’єри йде мова, якщо людина рухається вперед завдяки обставинам, що склалися в організації і суспільстві?

1. Традиційна.

2. Суперавантюрна.

3. Авантюрна.

4. Перетворююча.

27. Складіть схему процесу професійного навчання: 1 – навчання; 2 – формування бюджету навчання; 3 – визначення потреб у навчанні; 4 – визначення цілей навчання; 5 – вибір методів навчання; 6 – оцінка ефективності навчання; 7 – визначення змісту програми; 8 – визначення критеріїв оцінки:

1. 3,4,7,5,2,8,1,6.

2. 1,2,4,7,8,5,6,3.

3. 2,4,3,5,6,8,7,1.

4. 5,4,3,7,8,2,1,6.

28. Про який етап управління персоналом організації йде мова: “Процес підготовки співробітника до виконання нових виробничих функцій, зайняття нових посад і рішення нових задач”?

1. Професійний розвиток.

2. Професійне навчання.

1. Професійна освіта.

2. Атестація.

29. За допомогою якого методу самостійного навчання співробітник переміщується на іншу посаду з метою отримання нових навичок?

1. Ротація.

2. Кейси.

3. Інструктаж.

4. Ділові ігри.

30. Який метод навчання є найбільш близьким до реальної професійної діяльності?

1. Ділові ігри.

2. Кейси.

3. Інструктаж.

4. Лекція.

31. Що означає поняття “капіталовкладення організації в розвиток своїх співробітників”?

1. Витрати на профрозвиток.

2. Прямі витрати на профрозвиток.

3. Бюджет профнавчання.

4. Немає вірної відповіді.

32. Визначте тип кар¢єри людини по її поведінці: “людина переміщується в межах одного і того ж рівня і класу управління тільки для задоволення власних інтересів”?

1. Прагматична.

2. Традиційна.

3. Випадкова.

4. Сумісна.

33. Визначте тип кар’єри людини по її поведінці: “Людина постійно пристосовується до змін”:

1. Послідовно-кризова.

2. Суперавантюрна.

3. Традиційна.

4. Прагматична.

34. В якій послідовності здійснюється процес підготовки резерву персоналу в організації? 1 – визначення вимог до керівника; 2 – визначення ключових посад в компанії; 3 – оцінка прогресу розвитку; 4 – підготовка планів розвитку кандидатів; 5 – призначення на посаду; 6 – адаптація; 7 – реалізація планів підготовки преємників; 8 – підбір кандидатів до резерву:

1. 2,1,8,4,7,3,5,6.

2. 1,2,5,6,7.3,4,8.

3. 2,4,8,7,6.3,1,5.

4. 5,6,2,3,4,8,7,1.

35. Що таке процес безпосередньої передачі нових професійних навичок або знань співробітником організації?

1. Професійне навчання.

2. Професійний розвиток.

3. Професійна освіта.

4. Ротація.

36. Про який тип кар’єри йде мова – “Людина рухається вперед завдяки обставинам, що склалися в організації і суспільстві”?

1. Традиційна.

2. Суперавантюрна.

3. Авантюрна.

4. Перетворююча.

37. Складіть схему процесу професійного навчання: 1 – навчання; 2 – формування бюджету навчання; 3 – визначення потреб у навчанні; 4 – визначення цілей навчання; 5 – вибір методів навчання; 6 – оцінка ефективності навчання; 7 – визначення змісту програми; 8 – визначення критеріїв оцінки:

1. 3,4,7,5,2,8,1,6.

2. 1,2,4,7,8,5,6,3.

3. 2,4,3,5,6,8,7,1.

4. 5,4,3,7,8,2,1,6.

38. При якому методі професійного навчання проводиться аналіз і групове обговорення конкретної ситуації?

1. Кейси.

2. Ділові ігри.

3. Лекція.

4. Інструктаж.

39. Який метод навчання є найбільш близьким до реальної професійної діяльності?

1. Ділові ігри.

2. Кейси.

3. Інструктаж.

4. Лекція.

40. Як називається процес безпосередньої передачі нових професійних навичок або знань співробітникам організації?

1. Професійне навчання.

2. Професійний розвиток.

3. Професійна освіта.

4. Немає вірної відповіді.

41. За допомогою якого методу проводиться роз’яснення і демонстрація прийомів роботи безпосередньо на робочому місці?

1. Інструктаж.

2. Лекція.

3. Кейси.

4. Ділові ігри.

42. Який вид кар'єри характеризується тим, що працівник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, наймання на роботу, професійне зростання, підтримка індивідуальних професійних здібностей, вихід на пенсію?

1. Професійна кар'єра.

2. Горизонтальна кар'єра.

3. Внутриорганізаційна кар'єра.

4. Вертикальна кар'єра.

43. Індикатор професійного шляху, що свідчить про те, наскільки швидко працівник піднімався за ієрархічною градацією, являє собою:

1. Професійну кар'єру.

2. Професійне зростання.

3. Динамічність кар'єри.

4. Просування за службою.

44. Переміщення в іншу функціональну область діяльності передбачає:

1. Професійне зростання.

2. Вертикальний напрямок внутриорганізаційної кар'єри.

3. Професійна кар'єра.

4. Горизонтальний напрямок внутриорганізаційної кар'єри.

45. Динамічність кар'єри керівника визначають наступні параметри:

1. Освіта, кваліфікація.

2. Максимально можлива в даній організації позиція кар'єри, кваліфікація.

3. Внутрішня мотивація, наполегливість.

4. Потенціал просування, рівень поточної професійної компетенції.

46. Група фахівців і керівників, що готуються до роботи у нових напрямках (при диверсифікованості виробництва, розробці нових товарів і технологій), являє собою:

1. Оперативний резерв кадрів.

2. Резерв функціонування.

3. Стратегічний резерв кадрів.

4. Резерв розвитку.

47. Процес співставлення потенційних можливостей, здібностей і цілей працівника з вимогами організації, стратегією і планами її розвитку, що виражається в складанні програми професійного і посадового зростання, являє собою:

1. Просування за службою.

2. Планування кар'єри.

3. Управління динамічністю кар'єри.

4. Управління професійним зростанням.

Обов’язкові завдання

Завдання №1

Ви – менеджер з персоналу ВАТ «Макіївський універмаг”.

Ринкові умови диктують необхідність удосконалення управління персоналом підприємства за такими напрямками: оцінка персоналу, управління мобільністю кадрів, навчання, планування ділової кар’єри персоналу та ін.

Для універмагу, як і для будь-якого іншого торговельного підприємства дуже важливе значення має оцінка руху кадрів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно оптимізації якісного і кількісного складу персоналу.

Показники для характеристики руху кадрів у ВАТ “Макіївський універмаг” наведено у табл.1.

Завдання до ситуації:

1. Проаналізуйте рух кадрів у підприємстві.

2. Розробіть програму з управління мобільністю кадрів у підприємстві.

Інформаційне забезпечення

Таблиця 1 - Характеристика руху кадрів

ВАТ “Макіївський універмаг”

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення
1. Середньооблікова чисельність працівників -25
2. Прийнято працівників +2
3. Вибуло працівників, зокрема: - за власним бажанням; - звільнено за порушення трудової дисципліни; - звільнено за скороченням штатів. -8 -5 -1 -2
4. Кількість працівників зі стажем роботи на підприємстві більше одного року -27

Завдання №2 [16]

Туристично-оздоровчий комплекс "Судак", розташований у місті Судаку, щорічно приймає на роботу молодих спеціалістів. При цьому ТОК "Судак" потребує управлінського персоналу ви­щої ланки. Вважається, що тільки молоді спеціалісти можуть пра­вильно вивчити потребу у послугах курортного характеру і ко­ректно сформувати стратегію підприємства. Але для прийняття стратегічних рішень недостатньо тільки теоретичних знань моло­дих спеціалістів, необхідні практичні навички.

Завдання:

1. Визначте етапи підготовки керівника вищої ланки на
підприємстві ТОК "Судак".

2. Виявіть мінімальний вік керівника, який здатний приймати вірні стратегічні рішення.

3. Які принципи управління кар'єрою необхідно використовувати при підготовці керівника вищої ланки?

Додаткові завдання

Завдання №1

Ви проробили у відділі після закінчення інституту усього кілька місяців. Вас викликає начальник і говорить, що треба поїхати до суміжників і допомогти їм налагодити виробництво потрібної для Вашого підприємства продукції. Але вчора Вас викликали у відділ кадрів і запропонували поїхати на курси підвищення кваліфікації до Києва.

Яким буде Ваш вибір як самий вірний шлях до подальшої кар'єри?

Завдання №2

Старшого економіста Фесенко Олександра Петровича як гарного спеціаліста підвищили за посадою. Він став заступником начальника планово-економічного відділу. Однак через певний час стало ясно, що він не справляється зі своїми обов'язками і його підвищення виявилося передчасним. Таким чином, він одержав повідомлення, що його знижено за посадою (до старшого економіста). Олександр Петрович розцінив це як особисту образу і звільнився з роботи.

Чи вірними були його дії? Як би Ви поводили себе на його місці?

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВІЛЬНЕННЯ

ПЕРСОНАЛУ

11.1. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення.

11.2. Управління плинністю кадрів у підприємстві.

11.3. Управління безпекою персоналу.

Навчальні цілі:

- розкрити зміст гнучкої політики зайнятості підприємства;

- висвітлитисхему проведення процедури масового вивільнення працівників;

- розкритиорганізацію процесу звільнення персоналу підприємства;

- визначити зміст процесу формування стабільного трудового колективу;

- охарактеризувати процедуру оцінки плинності кадрів у підприємстві;

- висвітлитисутністьта зміступравління плинністю кадрів у підприємстві;

- продемонструвати зміст управління безпекою персоналу.

vzy.deutsch-service.ru refamiq.ostref.ru referatvjf.nugaspb.ru vko.deutsch-service.ru Главная Страница