Методи пошуку і збору наукової інформації

Видова структура наукових документів

Вили документів Первинний Вторинний (неперіодичні)
Книжки, брошури Монографії, довідники, матеріали конференцій, з'їздів, навчальні видання Бібліографічні, реферативні, оглядові видання, енциклопедії, словники, довідники
Періодичні Видання з продовженням, журнали, бюлетені, газети, відомості Бібліографічні (картотека), реферативні (збірники), експрес-інформація, офіційні бюлетені, інформаційні листки, каталоги
Спеціальні Нормативно-технічні документи, нормативно- виробничі довідки, рекламні видання, патентно-ліцензійні Показники стандартів і технічних умов вітчизняних і зарубіжних винаходів
Рукописні Наукові звіти, наукові доклади, інформаційні відомості про проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів Бюлетені реєстрації НДР, збірники рефератів НД1, ОКР, реєстраційні та інформаційні картки

У кінці XX століття створено світову систему Internet — всесвітнє об'єднання регіональних і корпоративних мереж, що ство­рюють єдиний інформаційний простір завдяки використанню стан­дартних протоколів передачі інформації.

Слід зазначити, що з розвитком електронних засобів інформації актуальність документальних джерел не знижується і потреба в них не зменшується.

Традиційним засобом передачі та збереження інформації є при­ведення в порядок документальних фондів. Найбільш поширеною є Універсальна десятична класифікація (УДК), яка використовується більш ніж в 50-ти країнах світу і юридично є власністю Міжнародної федерації документації (МФД), яка відповідає за розробку таблиць УДК, їх стан і видання.

УДК — це міжнародна універсальна система, яка дозволяє деталь­но представити зміст документальних фондів, забезпечити оператив­ний пошук інформації, має можливість свого розвитку і самовдоско­налення. Вона складається із основної і допоміжної таблиць. Основ­на таблиця містить поняття і відповідні їм індекси, за допомогою яких систематизують знання людства.

У науково-дослідній роботі особливе місце займає пошук і аналіз наукової інформації.Для проведення наукового дослідження потрібна як первинна так і вторинна інформація.

Первинна інформація — це вихідні дані, які є результатом конк­ретних експериментальних досліджень, вивчення практичного дос­віду.

Вторинна інформація — це результат аналітико-синтетичної пе­реробки первинної інформації.

Етап збору і відбору інформації для проведення наукових дослі­джень є одним із ключових.

Організація його передбачає:

· визначення кола питань, що будуть вивчатись;

· хронологічні межі пошуку необхідної літератури;

· уточнення можливості використання літератури зарубіжних авторів;

· уточнення джерел інформації (книги, статті, патентна літера­тура, стандарти тощо);

· визначення ступеню відбору літератури - всю з даного питан­ня, чи тільки окремі матеріали;

· участь в роботі тематичних семінарів і конференцій;

· особисті контакти із спеціалістами з даної проблеми;

· вивчення архівних документів, науково-технічних звітів;

· пошук інформації в Інтернеті.

Вихідну інформацію можна знайти в загальній і спеціальних ен­циклопедіях, а також у списках літератури, які прикладені до тема­тичних і оглядових робіт, що мають відношення до теми. В цьому випадку пошук інформації ведеться в антихронологічному порядку — від більш пізніших джерел до більш ранніх. Такий шлях пошуку швидше приводить до поставленої мети.

При пошуку інформації слід дотримуватись певних принципів її формування, а саме:

· актуальність інформації має реально відображати стан об'єкта дослідження в кожен момент часу;

· достовірність - це доказ того, що названий результат є істин­ним, правдивим;

· інформація має точно відтворювати об'єктивний стан і розви­ток об'єкта;

· інформаційна єдність, тобто подання інформації у такій сис­темі показників, при якій виключалась би ймовірність протиріч у висновках і неузгодженість первинних і одержаних даних;

· релевантність даних, тобто одержання інформації за запитом користувача, включаючи роботу з даними, які не належать до дослі­дження.

Дотримання цих принципів дозволило б виключити дублювання наукових досліджень.За підрахунками американських спеціалістів, від10 до 20% науково-дослідних робіт можна було б не проводити, якшо би правильно була підібрана наукова інформація з проблеми, яка вивчається.

Пошук потрібної інформації з кожним роком ускладнюється. Тому всі наукові працівники мають знати основні положення інфор­маційного пошуку.

Інформаційний пошук - це сукупність операцій, спрямованих на пошук документів, які потрібні для розробки теми проблеми.

Пошук може бути: ручний, який здійснюється за бібліографічни­ми картками, картотеками, каталогами, механічним і автоматизова­ним. Визначення стану вивченості теми доцільно розпочати із зна­йомства з інформаційними виданнями, які містять оперативні систе­матизовані відомості про документи, найсуттєвіші сторони їх змісту.

Інформаційні видання, на відміну від бібліографічних, включа­ють не лише відомості про надруковані праці, а й ідеї та факти, що в них містяться. Крім оперативності, їх характеризує новизна поданої інформації, повнота охоплених джерел і наявність довідкового апа­рату, що полегшує пошук і систематизацію літератури.

Інформаційні видання охоплюють усі галузі народного господар­ства. Іх випускають інститути, служби НТІ, центри інформації, бібліотеки.

До основних інститутів і організацій України, які здійснюють централізований збір і обробку інформації основних елементів опуб­лікованих документів, є:

· Книжкова палата України,

· Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрУНТЕУ),

· Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та інші бібліо­течно-інформаційні установи загальнодержавного та регіонального рівнів.

Для підтвердження достовірності висновків і результатів дослі­дження, перевірки робочої гіпотези важливе значення має первинна інформація.

Найбільш поширеними і змістовними метолами нагромадження первинної інформації є: опитування, спостереження, експеримент, тестування,анкетування.

Ефективним методом збирання первинної інформації є аналіз документів. Документи з різним ступенем повноти відображають економічний стан проблеми, фактологічну сторону соціальної дійсності; в них містяться відомості про процеси та результати діяль­ності підприємства, окремих людей, колективів, великих груп насе­лення і суспільства в цілому. Саме з аналізу документів має розпочи­натися конкретне дослідження.

Аналіз документів первинної і вторинної інформації дозволяє отримати об'єктивно існуючий стан і розвилок науки в цілому і ок­ремих наукових напрямів. Вивчення наукових інформаційних по- токів дає можливість планувати, прогнозувати тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності і її удосконалення.

Дослідження документальних інформаційних потоків здійснюється за допомогою використання банку даних.

Банк даних - певна сукупність програмних, організаційних, тех­нічних засобів призначених для централізованого накопичення та багатоцільового використання інформації, яка систематизована і сконцентрована в певному місті (у пам'яті ЕОМ, бібліотеці, катало­гах, картотеці). Його ядром є база даних.

База даних - іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері. Функціонування цієї бази забезпечується сукупністю мовних і програмних засобів, які мають назву системи управління базою даних.

База даних сприяє формуванню бази знань.

База знань - сукупність систематизованих основних відомостей, що належать до певної галузі знань і зберігаються в пам'яті ЕОМ. У ній виокремлюється дві відносно самостійні частини:

· знання про певну галузь у вигляді термінів і законів, стверджень;

· конкретні, факти що описують цю галузь.

База знань сприяє розвитку бази даних.

Цивилизационный подход к развитию экономических систем общества
Социокультурные влияния на развитие в течение жизни
Використання методології DFD
Особ-ти налогообложения и реализации с/х прод-ции. Порядок формирования и отражения фин. результатов.
Радиационноопасные вещества. Единицы измерения активности, доз излучения (поглощения)
Read the following questions. Study the meaning of words that you don’t know. Think and try to answer them.
Тема : Інформація, поняття та наукові погляди на її правову природу.
Как избавиться от нежелательной растительности на лице и на теле
Хімічні фактори
Поняття, класифікація та порядок розробки меню
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху
Какие методы экспериментальной оценки электромагнитной обстановки объектов электроэнергетики?
Рассмотрим базовые функции ИС.
ЛІТЕРАТУРА
Цикл з післяумовою
Інійно-функціональна структура управління
Основні напрямки роботи асортиментної політики
ПОЧЕМУ О ПУБАЛГИИ ТАК МНОГО ГОВОРЯТ СЕГОДНЯ, ХОТЯ ВЧЕРА О НЕЙ ПОЧТИ НИКТО НЕ ЗНАЛ?
ВОПРОС №1. Характеристика основных видов деятельности с дошкольниками в области ИЗО и их значение для всестороннего развития дошкольников.
Перечень первоочередных действий ревизоров на объекте контроля.
Торговельне підприємство в умовах конкуренції
Занятие 7. Доказывание в суде присяжных
Главная Страница