Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Предмети праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Засоби праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Засоби виробництва – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Ефективність економіки характеризує:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

Альтернативна вартість – це:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

Яке твердження неправильне:

1) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

2) Економічна теорія постійно розширює своє поле інтересів;

3) Потреби надзвичайно різноманітні;

4) Робоча сила становить особистий фактор виробництва;

Гроші належать до фізичного капіталу.

Яке з тверджень є правильним:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія не розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві.

Яке твердження правильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія – це не є суспільна наука;

5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

7) Потреби не є надзвичайно різноманітні.

Яке твердження правильне:

1) Усі ресурси поділять на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – земля і капітал.

Яке з тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу праці її продуктивність низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології;

5) виготовлені блага розподіляють відповідно до усталених традицій.

Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:

1) поділ праці;

2) виготовлення продуктів для споживання самим виробником;

3) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;

4) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі;

5) економічне відокремлення виробників.

Що є передумовою виникнення товарної форми виробництва:

1) суспільний поділ праці;

2) концентрація виробництва на великих підприємствах;

3) наявність розгалуженої грошової системи;

4) наявність розвинутої системи машин;

5) концентрація виробництва на малих підприємствах.

Продуктом називають:

1) результат товарного виробництва;

2) все те, що виробляє національна економіка;

3) продукт, який уречевлюється, тобто існує у формі речі;

4) матеріально-речовий продукт, створений у процесі матеріального виробництва;

5) усі твердження неправильні.

Національний продукт – це:

1) результат товарного виробництва;

2) все те, що виробляє національна економіка;

3) продукт, який уречевлюється, тобто існує у формі речі;

4) матеріально-речовий продукт, створений у процесі матеріального виробництва;

5) усі твердження неправильні.

Товаром називають:

1) результат товарного виробництва;

2) все те, що виробляє національна економіка;

3) продукт, який уречевлюється, тобто існує у формі речі;

4) матеріально-речовий продукт, створений у процесі матеріального виробництва;

5) усі твердження неправильні.

Споживною вартістю називають:

1) співвідношення, в якому один товар обмінюється на інший;

2) здатність товару задовольняти певну потребу людини;

3) така суспільна споживна вартість, яка переходить із виробництва у споживання через купівлю - продаж;

4) спеціалізація виробників на виготовленні певних видів продукції або на виконанні певних операцій;

5) усі твердження правильні.

Мінова вартість – це :

1) співвідношення, в якому один товар обмінюється на інший;

2) здатність товару задовольняти певну потребу людини;

3) така суспільна споживна вартість, яка переходить із виробництва у споживання через купівлю - продаж;

4) спеціалізація виробників на виготовленні певних видів продукції або на виконанні певних операцій;

5) усі твердження правильні.

Суспільний поділ праці – це:

1) співвідношення, в якому один товар обмінюється на інший;

2) здатність товару задовольняти певну потребу людини;

3) така суспільна споживна вартість, яка переходить із виробництва у споживання через купівлю - продаж;

4) спеціалізація виробників на виготовленні певних видів продукції або на виконанні певних операцій;

5) усі твердження правильні.

Що не характеризує суті грошей:

1) сукупність активів, які використовують для виконання ділових операцій;

2) посередник в обміні товарів і послуг;

3) вимірник цін усіх інших товарів;

4) одна із форм нагромадження багатства;

Усі відповіді правильні.

Дефіцит бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

Підприємство – це:

1) основні принципи філософії фірми, її ключові переконання і система цінностей;

2) сформульоване положення, яке показує загальний напрямок, у якому фірма прагне проводити свою політику;

3) сформульована конкретна кількісна ціль, якої фірма прагне добитися за певний період часу;

4) економічна одиниця, в якій поєднуються фактори виробництва;

5) фірма, що володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію.

Витрати виробництва є:

1) вартістю ресурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції фірми;

2) платежі , які має робити фірма для отримання і використання всіх ресурсів;

3) платежі за ресурси, які фірма купує на ринках ресурсів, бо сам виробник не володіє цими ресурсами;

4) платежі за використання власних ресурсів;

5) усі відповіді неправильні.

Виторг – це:

1) сума грошей , яка надходить від продажу фірмою певної кількості товарів і послуг;

2) сума грошей, яку отримує продавець за продану одиницю продукції;

3) добуток ціни та кількості проданого продукту;

4) зміна загального виторгу фірми, що походить із продажу однієї додаткової одиниці її продукту;

5) витрати на одиницю продукції.

Загальні витрати – це:

1) сума витрат на всі ресурси, які використовують для виробництва продукції;

2) та частина загальних витрат, яка не змінюється зі зміною обсягу продукції;

3) та частина загальних витрат, яка змінюється разом зі зміною обсягу продукції;

4) витрати на одиницю продукції;

5) різниця між виторгом фірми та її витратами.

Прибуток – це:

1) основний показник ефективності роботи підприємства;

2) відношення прибутку до вартості виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках;

3) рівень рентабельності;

4) відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво;

5) той мінімальний дохід , який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

Рентабельність підприємства – це:

1) основний показник ефективності роботи підприємства;

2) відношення прибутку до вартості виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках;

3) рівень рентабельності;

4) відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво;

5) той мінімальний дохід , який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

Рівень рентабельності продукції – це:

1) основний показник ефективності роботи підприємства;

2) відношення прибутку до вартості виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках;

3) рівень рентабельності;

4) відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво;

5) той мінімальний дохід , який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

Ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг вироблених у країні протягом певного періоду часу ( як правило, року) – це:

1) валовий внутрішній продукт;

2) чистий внутрішній продукт;

3) національний дохід;

4) використовуваний дохід;

5) чистий національний продукт.

Номінальний ВВП – це:

1) ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

Реальний ВВП – це::

1) ВВП , обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

ВВП можна виміряти як суму:

1) видатків на споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту;

2) видатків на споживання, трансферних платежів, заробітної плати і прибутків;

3) кінцевих товарів і послуг, трансферних платежів та чистих податків;

4) особистого доходу, національного доходу і трансферних платежів;

5) чистого національного продукту , трансферних платежів і амортизації.

ВВП є сумою ринкової вартості:

1) проміжних товарів і послуг;

2) кінцевих товарів і послуг;

3) проміжних і кінцевих товарів і послуг;

4) товарів і послуг нижчої споживчої цінності;

5) товарів і послуг вищої споживчої цінності.

Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу, як правило, за рік, за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам певної країни, незалежно від того , де використовувались ці фактори – в Україні чи за кордоном - це.

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) макроекономіка.

Кінцеві продукти – це:

1) товари і послуги, які купують для споживання, а не для подальшого оброблення чи перероблення;

2) товари і послуги, які використовуються для подальшого оброблення чи перероблення;

3) різниця між виторгом фірми та вартістю сировини і матеріалів, які вони придбали в постачальників;

4) короткострокові коливання обсягу виробництва;

5) споживчі видатки населення.

Додана вартість – це:

1) товари і послуги, які купують для споживання, а не для подальшого оброблення чи перероблення;

2) товари і послуги, які використовуються для подальшого оброблення чи перероблення;

3) різниця між виторгом фірми та вартістю сировини і матеріалів, які вони придбали в постачальників;

4) короткострокові коливання обсягу виробництва;

5) споживчі видатки населення.

Яке твердження правильне:

1) у макроекономіці інвестиції поділяють на валові й чисті;

2) у ВВП враховують валові інвестиції;

3) чистий експорт не може бути від`ємною величиною;

4) усі методи обчислення ВВП дають однаковий результат;

5) ВВП є сумою ринкової вартості проміжних товарів і послуг;

6) ВВП, скоригований на суму амортизаційних відрахувань – це ВВП;

7) державні закупівлі товарів і послуг - різниця між експортом і імпортом країни .

Яке твердження правильне:

1) у макроекономіці дуже часто використовують поняття « повна зайнятість »;

2) як фрикційне так і структурне безробіття розглядають як неминуче;

3) фрикційне безробіття не є короткостроковим;

4) у фрикційно безробітних є навички, які можна продати;

5) структурно безробітні працівники можуть отримати роботу без перепідготовки, додаткового навчання, а часом і зміни місця проживання;

6) структурне безробіття не є тривалішим;

7) у фазі піднесення циклічне безробіття не дорівнює нулю.

Яке твердження правильне:

1) Макроекономіка досліджує 3 основні сфери національної економіки;

2) Макроекономіка досліджує національну економіку в цілому;

3) ВВП, обчислений у постійних цінах, називають номінальним ВВП;

4) Діловий цикл охоплює 2 головні фази – піднесення і спад;

5) Макроекономіка вивчає ефективність функціонування економічної системи;

6) Найвищу точку піднесення називають спадом;

7) ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах, називають реальним ВВП.

Яке твердження неправильне:

1) Макроекономіка вивчає ефективність функціонування економічної системи;

2) Макроекономіка досліджує національну економіку в цілому;

3) ВВП, обчислений у постійних цінах, називають номінальним ВВП;

4) Діловий цикл охоплює 2 головні фази – піднесення і спад;

5) Макроекономіка досліджує 4 основні сфери національної економіки;

6) Найвищу точку піднесення називають спадом;

Грн..

Мінімальна заробітна плата – це:

1) відсоток населення з доходами нижчими за офіційно встановлений рівень;

2) найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу;

3) рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб сім`ї;

4) відсоток населення з доходами вищими за офіційно встановлений рівень;

5) найвища сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

Яке твердження правильне:

1) Все населення країни у віці від 16 р. поділяють на 2 групи;

2) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

3) Рівень безробіття - це відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

4) Приблизно одна третина дорослого населення України входить до складу її робочої сили;

5) Розрізняють 2 види безробіття;

6) Найважливішим показником сфери зайнятості є рівень безробіття;

7) Робочу силу не називають економічно активним населенням.

Використовуваний дохід - це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

2) видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

3) та частина використовуваного доходу, що не витрачається на

споживання;

4) особистий дохід;

5) усі відповіді неправильні.

Споживання – це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Предмети праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Засоби праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Засоби виробництва – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

Ефективність економіки характеризує:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

Альтернативна вартість – це:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

Яке твердження неправильне:

1) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

2) Економічна теорія постійно розширює своє поле інтересів;

3) Потреби надзвичайно різноманітні;

4) Робоча сила становить особистий фактор виробництва;

Отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение
Одобрен Советом Федерации 22 января 1997 года
Роль этики в деловом общении
Політична система суспільства. Місце держави у політичній системі суспільства?
Лабораторная работа № 2. РЕФЕРАТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Организация безналичных расчетов с использованием банковских карт.
Потенційно небезпечні об’єкти України
Расчет концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в районе источников их выброса при неблагоприятных метеорологи-ческих условиях
Якщо конденсатор С2 перемінної ємності, то частоту генерації можна змінювати.
Тема 5. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (4 год.)
Джерела трудового права
Анализ внешней среды организации.
Методика складання карти умов праці
Архитектура ИС, типы архитектур.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИДЕРОВ ДВИЖЕТ ИХ ВПЕРЕД
УШКОДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Заклинание с хрусталем и свечой
From the Conservative Party From the Labour Party Manifesto Manifesto
Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості
Основные подходы к управлению персоналом
Лекція 2. Система управління охороною праці в організації
Статистические методы управления качеством
Главная Страница