АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.

2. Основні елементи аудиторського висновку.

3. Види аудиторських висновків та їх зміст.

4. Оформлення результатів надання супутніх аудиту послуг.

Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті.

Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту залежить від конкретних обставин та наслідків перевірки, він складається за довільною формою. Аудиторський звіт складається тільки для замовника і може бути опублікований тільки за його дозволом.

Аудиторський звіт включає загальну (вступну), аналітичну і підсумкову частини

У вступній частині вказують місце і дату складання звіту, назву аудиторської організації та її адресу, номер і дату видачі Сертифіката та Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності, період, за який здійснюється перевірка, склад облікової та звітної документації, посилання на Закон і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Національні нормативи аудиту, якими керувався аудитор.

В аналітичній частині аудиторського звіту наводять результати перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності, стану внутрішнього контролю, спосіб перевірки (суцільний, вибірковий), факти порушень законодавчих, інших нормативно-правових актів та встановлених правил ведення бухгалтерського фінансового обліку і складання фінансової звітності.

Третя, підсумкова частина аудиторського звіту включає висновок за результатами аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить у собі висновок стосовно достовірності фінансової звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Электролитическая диссоциация гидроксидов и солей
Фразеологизмы с компонентом Baum
Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності
Технологія лісосічних робіт при звалюванні дерев машинами
Тема11. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юр-кие лица.
Лекция 9. Матричные игры. Решение матричных игр в чистых стратегиях.
ТЕРАТОИДНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА (ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ)
Статья 137. Бесчеловечное обращение
Характеристика поверхностных вод
Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності
ГЛАВА 23. Софизмы непоследовательности
Вопрос 1. Предмет гражданского права как отрасли права.
Химическая зависимость — это болезнь.
Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат виробництва
Вопрос 29 Особенности судебной системы США.
Символьний гіпертекст
Поняття особистості у соціології
Проанализировать документ и определить причину антиконституционного переворота.
Функции философии в системе культуры
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.
Понятие и признаки правового государства
TEXT 8. Read and translate. Give a summary of the text.
Главная Страница