ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ РОЗМІРІВ КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ ЗА НАДНОРМАТИВНІ ВИКИДИ

1. При перевищенні дозволених викидів, які виявлені шляхом інструментальних вимірів і даних первинної облікової документації

На хімічному підприємстві м.Житомир при контрольній перевірці 28 січня 2014 року зафіксовано середню концентрацію викиду сірковуглецю 96,004 мг/м3 при об’ємній витраті 191.7 м3/с, що становить 18,404 г/с.

Тимчасово погоджений викид сірковуглецю по джерелу № 18 на 2013- 2014 pp., встановлений дозволом, становить:

Mqcs = 13,304 г/с.

Заданими журналу первинної облікової документації по формі ПОД-1 підприємства 22 листопада 2013 року також зафіксовано перевищення встановленого викиду по даному джерелу і речовині.

По факту виявленого порушення було видано припис про його усунення в строк до 7 лютого 2014 року. В зазначений строк порушення не було усунено. За цей період джерело №18 працювало.

Таким чином , час роботи джерела в режимі наднормативного викиду береться з часу останнього зафіксованого порушення і становить :

24 години х 77 діб = 1848 годин Маса викиду сірковуглецю ,що здійснювався з перевищенням тимчасово погоджених нормативів, розраховується за формулою 1 і становить:

М1 = 0,0036 х (191,7x0,096 -13,304) * 1848 = 33,9

191,7 - об’ємна витрата газоповітряної суміші, м3/с;

0,096 - середня концентрація сірковуглецю в газоповітряній суміші із серії відібрання проб, г/м3;

13,304 - тимчасово погоджений викид сірковуглецю ,г/с;

1848 - час роботи джерела з перевищенням тимчасово погодженого викиду,годин.

Розмір компенсації збитків розраховується за формулою 2 і становить: „nh

З = 33,9 х 1,1 х75 х 200 х 2,25 х 1,2 = 1510245 (гри).

33,9 - маса сірковуглецю ,що викинутий в результаті перевищення тимчасово погодженого викиду, т;

- базова ставка компенсації збитків в частках міні мальноїзаробітної плати за 1 тонну умовної забруднюючоїречовини;

9^ 75* розмір мінімальної заробітної плати на момент перевірки, гри;

200 - показник відносної небезпечності сірковуглецю (А1), який розраховується за формулою 3:

А1 =

0,005 - середньодобова ГДК сірковуглецю, мг/м3;

- коефіцієнт (Кт),що враховує територіальні соціально-екологічні особливості м. Житомир, розраховується за формулою (4):

Кт = 1,8 х 1,25 = 2,25 /4/

1,8 - коефіцієнт (Кнас), що залежить від чисельності жителів;

1,25- коефіцієнт (Кф), що враховує народногосподарське значення населеного пункту;

1,2- коефіцієнт (Кз),що залежить від рівня забруднення атмосфери м.Житомир сірковуглецем, розраховується за формулою 5:

Кз =

0,006 - середньорічна концентрація сірковуглецю по м. Житомир за даними стаціонарних постів спостережень за 2013рік, мг/м3;

0,005 - середньодобова ГДК сірковуглецю , мг/м5.

Приклад 2. Провести розрахунок розміру збитку при відсутності дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферу.

Завдання 2.Розрахувати розміри відшкодування збитків, внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Основні положення розроблені на основі нормативного документу : КНД 211.1.4.003 - 94 “Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення Закону про охорону та раціональне використання водних ресурсів.”

МЕТОДИЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ 2.

Терміни та визначення

ВОДНИЙ ОБ’ЄКТ - зосередження природних вод на поверхні суші чи земній корі, яке має характерні форми поширення і риси гідрологічного режиму і належить до природних ланок кругообігу води (річки, озера, інші поверхневі води, підземні води, льодовики, внутрішні моря).

ВОДА ЗВОРОТНА - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки в океанічну, літогенну, річкову, озерну у вигляді стічної, скидної і дренажної води.

ВОДА СТІЧНА - різновид зворотної води ,яка утворилася в процесі господарсько-побутової виробничої діяльності (крім скидної і дренажної води), а також при відведенні з забрудненої території води ,яка утворилась внаслідок випадання атмосферних опадів.

ВОДА СКИДНА- вода, що відводиться від зрошуваних сільськогосподарських угідь і забруднених територій, що поливаються ,а також вода , відведена від ділянок , на яких застосовується гідромеханізація.

ВОДА ДРЕНАЖНА - вода, яка профільтрувалася в дренах з тіла гідротехнічної споруди або основи, а також осушуваного (зрошуваного) земельного масиву.

ЗАБРУДНЮЮЧА ВОДУ РЕЧОВИНА - речовина у воді. яка викликає порушення норми якості води.

ЗАЛПОВИЙ СКИД - скид зворотних вод або забруднюючих речовин, що призвів у час після скиду до перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин (ГДК) в контрольному створі водного об'єкту в 50 і більше разів.

ЗОНА АЕРАЦІЇ - верхній шар земної кори між донною поверхнею і зоною насичення.

СМІТТЯ - всі види харчових, побутових і експлуатаційних покидьків і відходів, які утворюються в процесі експлуатації судна і його ремонту (обдирочний матеріал, ганчір'я, скло, метал, пляшки, кераміка, підстилки під вантаж, обшивочний, облицювальний, пакувальний матеріал, включаючи вироби з паперу і т.д.) та підлягають постійному і періодичному видаленню (всі види пластмасових виробів і відходів з пластмас, включаючи залишки синтетичних тросів, синтетичні риболовецькі сітки і пластмасові лантухи для сміття і т.ін., всі види будівельних і ремонтних матеріалів і все виробниче сміття, що утворюється в процесі експлуатації і ремонту підприємств, організацій, гідротехнічних споруд, а також на причалах і на плавбазах, місцях стоянки, ремонту і відстою суден).

НОРМА ПРИРОДНОГО ЗМЕНШЕННЯ ВАНТАЖУ - природне зменшення маси (об’єму) вантажу внаслідок його усихання.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ФОНОВА - концентрація речовин у воді водного об’єкту, що сформувалася під впливом усіх джерел домішок, за винятком впливу даного джерела, відносно якого визначається ця фонова концентрація.

sdn.deutsch-service.ru manager.opsreferat.ru vmz.deutsch-service.ru via.deutsch-service.ru Главная Страница