Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного й підсумкового контролю

Контроль знань студентів у межах курсу “ Економіка та фінанси підприємства ” поділяється на поточний (від 0 до 100 балів включно) або підсумковий (від 0 до 100 балів включно).

Поточний модульний контроль здійснюється за результатами роботи на практичних заняттях та оцінюванням виконання індивідуальних завдань студентами (табл. 4) у діапазоні від 0 до 100 балів стобальної шкали МНУ.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів, що надаються студенту

за результатами поточного модульного контролю

№ п/п Вид роботи Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума балів
1. Аудиторна робота та контрольні заходи
1А. Рішення задач
1Б. Активність на практичних заняттях
1В. Тестування
2. Самостійна та індивідуальні робота або виконання альтернативних завдань
Загалом

Розподіл балів, що надаються студенту

за результатами підсумкового контролю (іспиту)

№ п/п Види завдань, що містяться в екзаменаційному білеті Сума балів
1. Теоретична частина:
Тестові питання (10 шт.)
2. Практична частина
Задачі (2 шт.)
Ситуаційна вправа творчого характеру (1 шт.)
Загалом

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Екзаменаційні білети

Зразок екзаменаційного бвлету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЙНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.О.Сухомлинського

Спеціальність: математика-економіка Навчальний предмет: Економіка та фінанси підприємства Семестр: ______9______ Курс: ______5______ (денна/заочна форма)

Екзаменаційний білет № 1

1 Зміст та функції фінансів підприємства

2 Класифікація активів підприємства

3 Стадії кругообігу основних засобів

Затверджено на засіданні кафедри: “Міжнародної економіки” Протокол №_2_ від”_14_” _10_2010 р
Зав.кафедрою ______________________________ Екзаменатор _____________________________


8. Методичні матеріали що забезпечують самостійну роботу студентів

З метою оволодіння в повному обсязі програми з дисципліни „Фінанси підприємств” змінюються підходи до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів очної, вечірньої та заочної форм навчання.

На початку вивчення дисципліни „фінанси підприємств” кожен студент повинен мати на руках роздрукований документ, що має назву „картка самостійної роботи студента” (таблиця №1).

Картка самостійної роботи студента включає перелік обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи, форми контролю, терміни їх виконання, бальне оцінювання.

До обов’язкових видів самостійної роботи з даної дисципліни належать:

§ підготовка до семінарських занять по темам курсу;

§ активна участь в обговоренні питань теми;

§ виконання розрахункових завдань, як домашніх так і аудиторних за звітністю реально діючого підприємства розрахувати і оцінити показники фінасового стану;

§ виконання тестових завдань;

§ написання модульного завдання.

До вибіркових видів самостійної роботи з даної дисципліни належать:

§ написання реферату за заданою тематикою (див. перелік питань запропонованих за темами).

§ критичний огляд наукових публікацій, щодо існуючих проблем;

Терміни виконання.

Кожен студент, при виконанні завдань, повинен чітко дотримуватись визначених планових термінів, що вказані в картці самостійної роботи студента.

Далі наведено приклад картки студента для вивчення дисципліни „Фінанси підприємств”.


Таблиця 1.

Картка

самостійної роботи студента

з дисципліни „Фінанси підприємств”

для студентів всіх спеціальностей

денної та вечірньої форм навчання

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання 2 –й семестр
Обов’язкові завдання 1-й практичний семінар 3-й тиждень
1.1. Підготовка до семінарського завдання по темам 1,2.
1.2. Обговорення теоретичних питань теми. Активна участь в обговоренні теми.
1.3.Розв’язування задач по темам 1,2. (тести, задачі, ситуації). Перевірка правильності виконання завдань
Завдання для самостійного опрацювання
1.4.Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань
Вибіркові завдання
1.5. Написання реферату за заданою тематикою. Захист матеріалів реферату під час ІКР.
1.5. Критичний огляд наукових публікацій, щодо проблем тем 1,2. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР.
Обов’язкові завдання 2-й практичний семінар 5-й тиждень
2.1. Підготовка до семінарського заняття по темам 3,4.
2.2. Обговорення теоретичних питань теми 3,4. Активна участь в обговоренні теми 3,4.
2.3. Розв’язування задач по темам 3, 4. (тести, задачі, ситуації). Перевірка правильності виконання завдань
Завдання для самостійного опрацювання
2.4.Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань.
Вибіркові завдання
2.5. Написання реферату за заданою тематикою Захист матеріалів реферату під час ІКР.
2.5. Критичний огляд наукових публікацій, щодо проблем теми 3,4. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР.
Обов’язкові завдання 3-й практичний семінар 7-й тиждень
3.1. Підготовка до семінарського завдання по темі 5.
3.2. Обговорення теоретичних питань теми 5. Активна участь в обговоренні теми 5.
3.3. Розв’язування задач по темі 5 (тести, задачі, ситуації). Перевірка правильності виконання завдань.
3.4. Підготовка до модульного контролю по темам 1,2,3,4,5. Опитування, перевірка правильності виконання завдань.
Завдання для самостійного опрацювання
3.5. Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань.
Вибіркові завдання
3.6. Написання реферату за заданою тематикою Захист матеріалів реферату під час ІКР.
3.6. Критичний огляд наукових публікацій, щодо проблем теми 5. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР.
Обов’язкові завдання 4-й практичний семінар 9-й тиждень
4.1. Написання модульного контролю №1. по темам 1,2,3,4,5. Перевірка правильності виконання завдань.
4.2. Обговорення теоретичних питань теми 6. Активна участь в обговоренні теми 6.
4.3. Розв’язування задач по темі 6 (тести, задачі, ситуації). Перевірка правильності виконання завдань.
Завдання для самостійного опрацювання
4.4. Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань.
4.5. Підготовка до семінарського завдання по темам 6-7. Перевірка правильності виконання завдань.
Обов’язкові завдання 5-й практичний семінар 11-й тиждень
5.1. Обговорення теоретичних питань теми 6-7 Активна участь в обговоренні теми 6-7
5.2. Активна участь в обговоренні теми 6-7 Розв’язування задач по темам 6-7. (тести, задачі, ситуації).
Завдання для самостійного опрацювання
5.3.Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань.
Вибіркові завдання
5.4. Написання реферату за заданою тематикою Захист матеріалів реферату під час ІКР.
5.4. Критичний огляд наукових публікацій, щодо проблем тем 6,7. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР.
Обов’язкові завдання 6-й практичний семінар 13-й тиждень
6.1. Підготовка до семінарського завдання по темі 8. Активна участь в обговоренні теми 8.
6.2. Обговорення теоретичних питань теми 8. Розв’язування задач по темі 8. (тести, задачі, ситуації).
6.3. Підготовка до модульного контролю по темам 6,7,8,9. Опитування, перевірка правильності виконання завдань.
Завдання для самостійного опрацювання
6.4.Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань.
Вибіркові завдання
6.5. Написання реферату за заданою тематикою Захист матеріалів реферату під час ІКР.
6.5. Критичний огляд наукових публікацій, щодо проблем тем 8, 9. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР.
Обов’язкові завдання 7-й практичний семінар 15-й тиждень
7.1. Написання модульного контролю №2. по темам 6,7,8,9. Перевірка правильності виконання завдань.
7.2. Обговорення теоретичних питань теми 10. Активна участь в обговоренні теми 10.
7.3. Розв’язування задач по темі 10. (тести, задачі, ситуації). Перевірка правильності виконання завдань.
Завдання для самостійного опрацювання
7.4. Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань
7.5. Підготовка до семінарського завдання по темі 11.
Вибіркові завдання
7.6. Написання реферату за заданою тематикою Захист матеріалів реферату під час ІКР.
7.6.Критичний огляд наукових публікацій, щодо проблем тем 10,11. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР.
Обов’язкові завдання 8-й практичний семінар 17-й тиждень
8.1. Обговорення теоретичних питань теми 11. Активна участь в обговоренні теми 11.
8.2. Розв’язування задач по темі 11. Перевірка правильності виконання завдань.
8.3.Виставлення підсумкових балів
Завдання для самостійного опрацювання
8.4.Виконання домашніх розрахункових завдань Перевірка правильності виконання завдань.

Конкурентоспособность российской экономики - миф или реальность?
Співбесіда
Загальні вимоги безпеки.
Последствия ускоренной индустриализации.
Программные системы, облегчающие процесс создания новых программ для компьютеров называются
Кредитор має право притримати річ у себе також у разі, якщо права на неї, які виникли після передачі речі у володіння кредитора, набула третя особа.
Санитарно-гигиеническая обработка больных
Оригинальные и эстрадно-цирковые (спортивно-цирковые) жанры
IV. ОБРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Классификация основных фондов, способы оценки и переоценки, показатели движения, состояния и использования.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОТЕЧЕСТЕ ЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ
Глас тайный Того, чья Сущность — Бессмертие в Нирване». Когда Сэнсэй замолчал, наступила довольно длительная пауза
Дорогая, поэтому частной рекламы меньше.
Вимір у соціологічному дослідженні.
Глава V. ЖИЛИЩЕ ОХОТНИКА ЗА МУСТАНГАМИ
Фильтрация нежелательных электронных сообщений
РАЗДЕЛ 6: ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И
Динамические характеристики частицы. Законы Ньютона
Бухгалтерська оцінка капіталу банку. Структура капіталу
Фізичні властивості гірських порід
Теоретико-множественные операторы
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО СУБСТРАТА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ
Главная Страница