Раздел 3

1. Сформулюйте поняття швидкості гомогенних ХТП. Проаналізуйте основне рівняння швидкості й оцініть фактори, що впливають на швидкість.

2. Сформулюйте поняття про швидкість хіміко-технологічних процесів. Складіть та проаналізуйте кінетичну модель ХТП.

3. Проаналізуйте вплив температури на кінетику реакцій. Обгрунтуйте фізичний смисл та наведіть кількісну характеристику.3. Проаналізуйте вплив тиску на швидкість гомогенних реакцій в системах Г-Г та Р-Р. Обгрунтуйте способи збільшення швидкості. Визначте поняття "Економічно раціональний тиск".

4. Проаналізуйте вплив складу реакційної суміші (концентрації реагуючих речовин) на швидкість гомогенних реакцій. Напишіть кінетичні рівняння для різних типів реакцій:

AÞR; AÛR; AÞR ÞS; AìR

îS.Які способи збільшення швидкості випливають з аналізу цих рівнянь?

5. Проаналізуйте фактори, що обмежують підвищення температури технологічного процесу. Визначте поняття оптимальної (Топт.) та економічно раціональної (Тек. рац.) температури.

6. Сформулюйте поняття енергії активації та обгрунтуйте методи її зниження при здійсненні хімічних процесів.

7. Сформулюйте поняття про рушійну силу процесу. Обгрунтуйте способи збільшення швидкості гетерогенних процесів шляхом збільшення рушійної сили.

8. Сформулюйте поняття швидкості гетерогенних процесів. Дайте поняття про стадію, що лімітує процес, та методах її визначення. Перелічіть області протікання гетерогенних процесів. Запишіть основне рівняння швидкості й проаналізуйте його.

9. Проаналізуйте залежність швидкості гетерогенних процесів від поверхні міжфазного контакту. Оцініть способи збільшення поверхні контакту реагуючих фаз для системи Г-Т.

10. Проаналізуйте, в яких областях можуть протікати гетерогенні процеси. З цією метою зробіть вивід константи швидкості для гетерогенної реакції I-го порядку в системі Г-Т A(r) + B (т) Þ R(r).

11. Проаналізуйте вплив Т на швидкість хімічних реакцій. Визначте: що таке Топтимальна? ЛОТ? Текономічно раціональна?12. Проведіть класифікацію каталітичних процесів. З яких елементарних стадій складається гетерогенний каталіз? Розкажіть про апаратурне оформлення процесів в системах Г-Т.

13. Проаналізуйте вплив Т на рівновагу й швидкість ХТП. Обгрунтуйте побудову оптимального температурного режиму для оборотної екзотермічної реакції AÛ R + Q

14. Оцініть застосування каталізу в хімічній промисловості. Сформулюйте основні положення каталізу. Визначте як впливає каталіз на оборотність хімічної реакції.

15. Відобразіть на графіках й поясніть залежність С = f(t) для простих (необоротної, оборотної) та складних (послідовної, паралельної) реакцій

AÞR, AÛR; AÞR ÞS; AìR

îS. Які практичні висновки можна з цього зробити?

16. Відобразіть на графіках й поясніть залежності r = f(T, X) та X = f(T, t) для простих оборотних екзотермічних реакцій . Які оптимальні температурні умови при проведенні цих реакцій, як їх практично реалізувати?

17. Визначте поняття "активність каталізатору" та "температура запалювання". Які способи підвищення активності каталізаторів Ви знаєте?

18. Поясніть фізико-хімічну сутність каталізу. Дайте визначення селективності каталізатора та розкажіть про її використання в хімічній технології.

19. Розкажіть про швидкість гомогенного хімічного процесу. Проаналізуйте рівняння швидкості гомогенного ХТП A + B Û 2S + Q ; оцініть фактори, що впливають на швидкість реакції.

Отметить правильные утверждения
Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций (ст. 199 УК РФ).
Поняття «літературна мова», «офіційна мова», «держ мова»
Убивали ли в Освенциме нетрудоспособных заключенных?
Расчет прямых административных затрат
Понимание позиции собеседника
Тема 11. Фінанси підприємств.
Стратегии микромоделирования
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.
Індуктивніть (котушка) в колі змінного струму.
Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Ініціювання та укладення угоди. Зміст угоди про визнання винуватості.
Унифицированность и воспроизводимость
Родился первым - родился более сообразительным?
Доктрина Дункана: неолиберализм в Чикаго
Последствия принятия наследства. Общая собственность наследников. Раздел наследственного имущества. Преимущества при наследовании(ст. ст. 1164 – 1170; 1175 ГК).
Социальная метафизика христианства
Б.1.9. Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств
Припустиме обмеження максимальної швидкості для кожної передачі
Формирование новых убеждений: структура определенности
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА
Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря.
Тема.Основні поняття про вимірювання. Класифікація вимірювань
Основные инструменты сбора информации
Главная Страница