Раздел 3

1. Сформулюйте поняття швидкості гомогенних ХТП. Проаналізуйте основне рівняння швидкості й оцініть фактори, що впливають на швидкість.

2. Сформулюйте поняття про швидкість хіміко-технологічних процесів. Складіть та проаналізуйте кінетичну модель ХТП.

3. Проаналізуйте вплив температури на кінетику реакцій. Обгрунтуйте фізичний смисл та наведіть кількісну характеристику.3. Проаналізуйте вплив тиску на швидкість гомогенних реакцій в системах Г-Г та Р-Р. Обгрунтуйте способи збільшення швидкості. Визначте поняття "Економічно раціональний тиск".

4. Проаналізуйте вплив складу реакційної суміші (концентрації реагуючих речовин) на швидкість гомогенних реакцій. Напишіть кінетичні рівняння для різних типів реакцій:

AÞR; AÛR; AÞR ÞS; AìR

îS.Які способи збільшення швидкості випливають з аналізу цих рівнянь?

5. Проаналізуйте фактори, що обмежують підвищення температури технологічного процесу. Визначте поняття оптимальної (Топт.) та економічно раціональної (Тек. рац.) температури.

6. Сформулюйте поняття енергії активації та обгрунтуйте методи її зниження при здійсненні хімічних процесів.

7. Сформулюйте поняття про рушійну силу процесу. Обгрунтуйте способи збільшення швидкості гетерогенних процесів шляхом збільшення рушійної сили.

8. Сформулюйте поняття швидкості гетерогенних процесів. Дайте поняття про стадію, що лімітує процес, та методах її визначення. Перелічіть області протікання гетерогенних процесів. Запишіть основне рівняння швидкості й проаналізуйте його.

9. Проаналізуйте залежність швидкості гетерогенних процесів від поверхні міжфазного контакту. Оцініть способи збільшення поверхні контакту реагуючих фаз для системи Г-Т.

10. Проаналізуйте, в яких областях можуть протікати гетерогенні процеси. З цією метою зробіть вивід константи швидкості для гетерогенної реакції I-го порядку в системі Г-Т A(r) + B (т) Þ R(r).

11. Проаналізуйте вплив Т на швидкість хімічних реакцій. Визначте: що таке Топтимальна? ЛОТ? Текономічно раціональна?12. Проведіть класифікацію каталітичних процесів. З яких елементарних стадій складається гетерогенний каталіз? Розкажіть про апаратурне оформлення процесів в системах Г-Т.

13. Проаналізуйте вплив Т на рівновагу й швидкість ХТП. Обгрунтуйте побудову оптимального температурного режиму для оборотної екзотермічної реакції AÛ R + Q

14. Оцініть застосування каталізу в хімічній промисловості. Сформулюйте основні положення каталізу. Визначте як впливає каталіз на оборотність хімічної реакції.

15. Відобразіть на графіках й поясніть залежність С = f(t) для простих (необоротної, оборотної) та складних (послідовної, паралельної) реакцій

AÞR, AÛR; AÞR ÞS; AìR

îS. Які практичні висновки можна з цього зробити?

16. Відобразіть на графіках й поясніть залежності r = f(T, X) та X = f(T, t) для простих оборотних екзотермічних реакцій . Які оптимальні температурні умови при проведенні цих реакцій, як їх практично реалізувати?

17. Визначте поняття "активність каталізатору" та "температура запалювання". Які способи підвищення активності каталізаторів Ви знаєте?

18. Поясніть фізико-хімічну сутність каталізу. Дайте визначення селективності каталізатора та розкажіть про її використання в хімічній технології.

19. Розкажіть про швидкість гомогенного хімічного процесу. Проаналізуйте рівняння швидкості гомогенного ХТП A + B Û 2S + Q ; оцініть фактори, що впливають на швидкість реакції.

Зміст звіту
Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин?
Вторинний ринок
Развитие человека как субъекта труда. Профессиональное становление личности
He rounded on the others, who were all keeping determinedly straight faces.
Инфильтрационды жансыздандыру
Квітня (28 квітня) — Благовірного князя Київського Мстислава, у святому хрещенні
Материальная ответственность работников
Памятка!!!
Політологічна підготовка та її складові .
Вопрос. Миграция ссудного капитала.
ДЫХАНИЯ В СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДОДАТКИ
Назначение административного наказания.
Составные элементы и структура работы
Уловки для использования в процессе организации переговоров или дискуссий
Тема 7 Доход, прибуток та рентабельність підприємства
Розділ 1 Характеристика та аналіз об’єкту дослідження
Классификация и маркировка транзисторов
Теорема сложения вероятностей (для совместимых и несовместимых событий) и следствия из нее.
Особенности интервью в качественном исследовании
Определение первоначального положения газонефтяного контакта
Графік для визначення ступеня вертикальної стійкості повітря.
Главная Страница