Лекція 8

Порівняльна характеристика синтаксичних систем

Англійської та української мов.

ПЛАН

1. Загальна характеристика синтаксичних систем в англійській та українській мовах.

2. Словосполучення. Типи зв’язків у синтаксичних системах. Ізоморфні та аморфні риси (синдетичний, асиндетичний, синтетичний/ аналітичний зв’язок).

3. Типи словосполучень відповідно до відношень між їх складовими (з координативним, субординативним, предикативним зв’язком).

4. Класифікація словосполучень по головному слову.

На синтаксичному рівні в порівнюваних мовах існують як ізоморфні, так і аломорфні риси:

Ізоморфні риси:

1) спільні класи синтаксичних сполук (тагмем), що виконують певну функцію, а також словосполучень, речень тощо;

2) спільні типи синтаксичних зв’язків та способи їх вираження;

3) ідентичні синтактичні відношення у словосполученнях та реченнях;

4) спільні синтаксичні процеси (extension, deduction);

5) спільні функції, які виконують різні частини мови у реченні тощо.

Аломорфні риси, наприклад, відмінності у вираженні різних типів синтаксичного зв’язку, у структурі деяких англійських членів речення, в підрядних реченнях тощо.

Порівняльна характеристика словосполучень.

Словосполучення (word-group) у обох мовах складаються з двох або більше граматично пов’язаних повнозначних частин мови, що виражають певний зміст. Синтаксичні (вільні) словосполучення потрібно відріз­няти від фразеологічних. Усинтаксичному словосполу­ченні зберігаються лексичні значення всіх повнозначних слів, що входять до нього; синтаксичний зв'язок є жи­вим, продуктивним (бити лежачого, бити скло, бити в бубон). Уфразеологічному словосполученні лексична са­мостійність одного чи обох його компонентів ослаблена або зовсім утрачена, і воно повністю за характером зна­чення наближається до одного слова (байдики бити).

Оскільки англійська мова є аналітичною, то і основні способи граматичного зв’язку слів у словосполученні є аналітичними (синдетичний( прийменниковий)/ асиндетичний зв’язок).

syndetic asyndetic
books for home reading home-reading books
production of sugar cane sugar cane production
to see well red from auger
we all four of the workers
afraid to read afraid of that

Домінуючим в англійській мові є аналітичний, в українській – синтетичний тип зв’язку. Проте в українській мові досить часто зустрічаються у словосполученнях з аналітичним (синдетичним та асиндетичним) типом: брати таксі, носити кімоно, бути в галіфе, добре вчитися, йти додому.

Тільки для англійської мови характерні сс типу NN, NNN тощо (cotton yarn, cotton yarn production, cotton yarn production figures, Kiev street traffic violation).

Система государственной администрации.
Харчова цінність овочів та плодів
Поняття, ознаки та нормативно-правове забезпечення лізингового інвестування
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬУТРЫ РЕЧИ
Установление происхождения источника.
ДОДАТОК № 2
Технологічний процес нанесення гальванічних покриттів.
A year ago today its people voted for independence from Indonesia, but the fledgling democracy faces a hard future
Выявление акцентуаций у подростка
Понятие линейной комбинации векторов. Линейная зависимость векторов.
Знакомство переводчика с той областью знания, к которой относится данный текст
Анализ финансового состояния сельскохозяйственной организации по балансу.
Кафедра «Маркетинга и Форсайта»
Функції управління податками
Тема 3. Неолітична революція
Какое формирование СМК предназначено для проведения дезинфекционных
Обмін органічних речовин
Правила любительских соревнований по фигурному катанию среди взрослых в сезоне 2016-2017
Вкладені цикли
tradition, respect, hospitality ,expected
Майнова база ТОВ
Яка мета антимонопольної діяльності?
Теоретические основы управления предприятием в кризисной ситуации
Главная Страница