ХАРАКТЕРИСТИКА НАОЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Наочні методи навчання виконують функцію методів, тоді коли учні у процесі розгляду, спостереження, сприйняття предметів, об’єктів чи процесів за допомогою сенсорних систем отримують певну інформацію про них, осмислюють шляхом порівняння і знаходження загальних та відмінних ознак, і на цій основі формують певні знання, а потім і компетентності.

Наочні методи характеризують тим, що у процесі їхнього застосування використовують наочні засоби з метою отримання нових знань.

Джерелом знань при застосуванні наочних методів служить система динамічних та статичних засобів, які супроводжують певним текстом, поясненням чи інструкцією.

Наочні методи навчанняна уроках природознавства широковикористовують учителі початкових класів. До них відносять: демонстрацію, ілюстрацію та спостереження.

Демонстрація– це метод навчання, який включає показ предметів, приладів, технічних пристроїв і процесів у натурі та динаміці.

Ілюстрація–це метод навчання, за допомогою якого предмети та процеси розкриваються через їхнє символічне зображення (малюнки, схеми, графіки, стінні карти, репродукції, кодоплівки, листівки, діафільми, світлини). Ілюстрацію застосовують під час показу матеріалів у статичному вигляді.

Показ наочних засобівсприяє закріпленню зоровими образами словесної інформації, створенню правильних образних уявлень про предмети та явища навколишньої дійсності у свідомості дитини. Для сприйняття предметів і явищ природи, які потребують тривалого спостереження або недоступні для безпосереднього їхнього розгляду, учитель використовує графічні засоби: таблиці, рисунки, картини, схеми, кольорові листівки, дидактичні картки. Ілюстрація світлин, малюнків, схем, графіків та діаграм сприяє закріпленню зоровими образами словесної інформації.

Усі методи цієї групи тісно пов’язані. Їхнє використання залежить від дидактичних цілей уроку, його матеріального забезпечення, вікових та психічних особливостей молодших школярів.

Засоби наочності дуже різноманітні їх застосовують на уроках природознавства з різноманітними дидактичними цілями.

Корпоративные и личные права дворянства
Фахова термінологія
Викладач Цісар Г.А.
Требования к уровню освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины «Психология рекламы» студент должен
Преподаватель: Глуздова Ольга Викторовна,
NOTES ON SYNONYMS
Стаття 418. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання
изобутилметилуксусная кислота.
Ремонтных работ на ТРК (МРК)
Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: Учеб. пособие - СПб.: Питер, 2004. - 400 с.
Охарактеризуйте розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів.
Міжнародна тогрівля та її економічні основи.
Rewrite these sentences using the passive.
Корректоры экстрамирамидных побочных эффектов
Тема 8. Українські землі у складі Російської імперії
Instruction and Maintenance Manual
Feminine Nouns
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ВЗГЛЯД ИЗ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Дослідження роботи лічильників імпульсів
Характеристика первинних (польових) досліджень (джерела інформації та методи збору даних).
Семинар 2. Педагогические основы профессионального становления педагога. Индивидуальный стиль деятельности педагога.
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ОБЩЕНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЛЮДЬМИ
За однією із тем «Природознавство» 2012, намітити різні типи уроків.
Главная Страница