ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та оформлення

контрольної роботи з дисципліни „Економічний аналіз”

для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"

заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри ОАААПГМК

Протокол № ____ від __________

Кривий Ріг

Методичні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи з дисципліни „Економічний аналіз” для студентів спеціальності 7.030509001 «Облік і аудит» всіх форм навчання / укладачі: Міщук Є.В., Жовна О.М., Кривий Ріг: Криворізький технічний університет – 2013р.

Укладачі:

- К.е.н., доцент Жовна Олена Михалійвна;

- К.е.н., доцент Міщук Євгенія Володимирівна.

Відповідальний за випуск:

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри ОААА Нусінов В.Я.


ЗМІСТ
Стор.
Загальні положення ......................................................................................... ...4
Організація підготовки до виконання та вибір теми контрольної роботи........ ...5
Структура контрольної роботи, вимоги до змісту її елементів.......................... ...9
Порядок комплектації контрольної роботи та її захист...................................... ..13
Критерії оцінки контрольної роботи..................................................................... ..14
Правила оформлення контрольної роботи........................................................... ..15
Тематика контрольних робіт................................................................................. ..20
Додатки.............................................................................................................. ..


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Кожне підприємство є складною системою взаємозв’язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічний бік діяльності підприємства відображує система показників, що дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності. Аналіз - один із способів вивчення господарської діяльності з метою успішного і ефективного управління нею.

Новий етап розвитку незалежної України, розбудови її державності має ознаменуватися удосконаленням економічної роботи на підприємствах шляхом поліпшення методики економічного аналізу, розширення його використання на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.

Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: бухгалтеру, аудитору, ревізору. Уміння користуватися ним зміцнює і удосконалює економічне мислення.

Виконання студентами контрольної роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, згідно навчального плану, передбачає глибоке володіння теоретичними і методологічними основами аналізу, творчий підхід до самостійного дослідження проблемних аспектів обраної теми, розробка пропозицій по використанню виявлених резервів, обґрунтування заходів по підвищенню ефективності виробництва.

Контрольна робота є важливою формою професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів, при виконанні якої студенти повинні продемонструвати знання з провідних економічних дисциплін: політекономії, економіки підприємств, статистики, бухгалтерського та фінансового обліку тощо.

Виконання контрольної роботи вимагає:

ü поглиблення, систематизування і закріплення економічних знань, використання теоретичних і практичних навичок аналізу згідно обраної теми;

ü розвиток вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

ü виявлення здібностей студента щодо підбору, систематизації та аналізу необхідної інформації про діяльність об'єкта дослідження;

ü закріплення володіння сучасним методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами, впровадження рекомендацій на конкретних об'єктах.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" всіх форм навчання; а також для керівників контрольних робіт. Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до контрольної роботи.


Складання змісту КР

Після підбору і вивчення літератури, студент складає зміст КР, який затверджується керівником. Уточнення його може здійснюватися і під час написання КР, в залежності від особливостей діяльності підприємства, нових змін у законодавстві або отриманих матеріалів. Однак усі зміни у змісті повинні бути погоджені з керівником.

Вступ

4. Розділи

5. Висновки

6. Список використаних джерел (див. додаток В)

Додатки

Титульний лист

Титульний лист є першою сторінкою тексту КР і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа. Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства, навчального закладу і кафедру;

б) повна назва документа;

в) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

г) гриф допущення до захист, рік написання КР.

ЗМІСТ

Зміст розташовують безпосередньо після завдання на контрольну роботу, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

ВСТУП

У вступі коротко викладають:

ü обґрунтування актуальності теми;

ü визначають об’єкт та предмет дослідження;

ü характеризують стан предмету дослідження та розкривають його значення для організації діяльності підприємства;

ü формулюють мету і завдання дослідження;

ü вказують на методи дослідження, які будуть використані при рішенні поставлених завдань;

ü вказують джерела теоретичного та фактичного матеріалу, що будуть застосовані.

Вступ розміщують на окремій сторінці (орієнтовний обсяг -3-4 стор.).

РОЗДІЛ 1 Теоретична частина

Розділ включає питання, в яких рекомендується:

ü розкрити теоретичні основи проблеми, їх економічну суть;

ü провести аналіз вивчення проблеми за літературними джерелами, тобто надати характеристику сучасного стану питання;

ü викласти методику аналітичного дослідження та проблемні аспекти щодо предмету дослідження з урахуванням його значення в господарській діяльності підприємства;

ü виявити дискусійні та невирішені питання теми, визначити своє ставлення до них, накреслити шлях їх вирішення

Матеріали розділу бажано проілюструвати цифровими даними по Україні, в промисловості (або відповідній галузі) із статистичних довідників, монографій, журнальних статей, наукових збірників, а також даними базового підприємства. (орієнтовний обсяг -10 стор.)

РОЗДІЛ 2 Основна частина

Матеріали розділу включають питання щодо аналізу предмета дослідження, в яких необхідно:

ü надати стислу організаційно-економічну та технологічну характеристику базового підприємства, напрямків діяльності, галузевих особливостей виробничого процесу, що впливають на проведення аналітичного дослідження;

ü на підставі даних бухгалтерської та фінансової звітності скласти таблицю основних економічних показників діяльності, провести скорочений аналіз результатів роботи підприємства;

ü проаналізувати статистичні та аналітичні матеріали, які визначають рівень вирішення досліджуваної проблеми в цілому на підприємстві.

ü виконується розрахунок аналітичних показників за методикою, що представлена в розділі 1, здійснюється аналіз даних, виявляються відхилення;

ü виявляються основні причини (фактори), які обумовлюють відхилення;

ü встановлюються кількісні зв’язки між техніко-економічними показниками, матеріально-технічними та соціально-економічними умовами виробництв;

ü визначаються резерви виробництва і основні напрямки їх використання;

ü містяться пропозиції щодо підвищення ефективності досліджуваного об’єкту, використання його ресурсного, науково-технічного, організаційного та інфраструктурного потенціалів;

ü викладаються розробки і обґрунтовуються пропозиції відповідно удосконалення чинних методик аналізу та аналітичної роботи, або викладається своє бачення вирішення розглянутої проблеми для конкретних умов виробництва.

Аналіз передбачає відображення показників у динаміці, співвідношення їх з нормативами та середніми показниками по галузі. З цією метою, крім даних обліку та звітності, слід використовувати нормативні документи, матеріали державної і відомчої статистики, періодичної економічної літератури, монографічних досліджень, досвід роботи аналогічних підприємств чи організацій.

Особливу увагу слід приділити виявленим недолікам господарської діяльності підприємства, що виявлені в процесі аналітичної роботи, охарактеризувати їх кількісний та якісний вплив (орієнтовний обсяг розділу 15 стор.).

ВИСНОВКИ

Висновки містять узагальнення результатів аналітичного дослідження та практичні рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань, з викладенням основних положень всіх розділів контрольної роботи.

Пропозиції повинні бути конкретними з відображенням загальної ефективності від впровадження заходів по підприємству в цілому (орієнтовний обсяг -3 стор.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Наприклад: [8].

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічні описи виконують мовою джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його мовою контрольної роботи. (див. дод. В).

ДОДАТКИ

У додатках вміщують матеріал, який:

ü є необхідний для повноти дослідження, але включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

ü не може бути послідовно розміщений в тексті КР через великий обсяг або способи відтворення;

В додатки включаються:

ü додаткові ілюстрації і таблиці,

ü всі первинні документи і облікові реєстри,

ü форми бухгалтерської і статистичної звітності на базі яких виконано дослідження;

ü формули, розрахунки, методики, інструкції, машинограми та ін.

Вони оформлюються як продовження роботи, розташовуються за порядком їх появи в тексті КР.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Комплексна оцінка основних показників діяльності підприємства
2. Економічний аналіз в системі управління виробництвом
3. Методика проведення функціонально-вартісного аналізу на .......(ПАТ, ТзОВ тощо)
4. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
5. Аналіз попиту на продукцію і формування портфелю замовлень
6. Аналіз ринків збуту та цінової політики підприємства
7. Аналіз системи розповсюдження та конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг)
8. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)
9. Аналіз обсягу, якості і структури продукції (робіт, послуг)
10. Аналіз обсягу, динаміки і структури товарообігу у торгівлі
11. Аналіз факторів і резервів збільшення випуску та реалізації продукції
12. Аналіз факторів і резервів підвищення ефективності виробництва
13. Аналіз обсягу і структури реалізації продукції
14. Аналіз браку та втрат на виробництві
15. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства
16. Аналіз факторів і резервів росту продуктивності праці
17. Аналіз оплати праці і її роль в інтенсифікації виробництва
18. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та організації праці на підприємстві
19. Аналіз трудомісткості продукції
20. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
21. Аналіз використання фонду робочого часу на підприємстві
22. Аналіз використання основних виробничих фондів
23. Аналіз факторів і резервів ефективного використання основних виробничих фондів
24. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві
25. Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану основних засобів
26. Аналіз використання виробничих потужностей підприємства
27. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
28. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
29. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат
30. Аналіз структури та руху товарно-матеріальних запасів на торговому підприємстві
31. Аналіз витрат на виробництво і собівартості одиниці продукції
32. Аналіз факторів і резервів зниження собівартості продукції
33. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)
34. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції
35. Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства
36. Аналіз прямих матеріальних витрат
37. Аналіз та оцінка витрат на пряму заробітну плату
38. Аналіз витрат на обслуговування виробництва
39. Аналіз собівартості одиниці продукції
40. Аналіз витрат за економічними елементами
41. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції
42. Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
43. Аналіз доходів, витрат і прибутків підприємства
44. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
45. Аналіз резервів збільшення прибутку
46. Аналіз рентабельності продукції
47. Аналіз факторів і резервів збільшення прибутку і рентабельності
48. Аналіз рентабельності підприємства
49. Аналіз прибутку підприємства від звичайної діяльності
50. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства
51. Аналіз довгострокових фінансових та капітальних інвестицій
52. Аналіз ефективності лізингових операцій
53. Оцінка фінансового стану підприємства
54. Аналіз основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства
55. Аналіз динаміки і структури балансу підприємства
56. Аналіз складу майна та джерел його утворення
57. Оптимізація структури активів і пасивів підприємства (виробничо-фінансовий леверидж)
58. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
59. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства
60. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства
61. Аналіз фінансової стабільності підприємства
62. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
63. Оцінка ділової активності підприємства
64. Аналіз ефективності використання активів підприємства
65. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони беззбитковості) підприємства
66. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства
67. Аналіз джерел грошових коштів та їх використання
68. Аналіз довгострокової та поточної дебіторської заборгованості
69. Аналіз кредиторської заборгованості
70. Аналіз наявності, складу і динаміки власного капіталу підприємства
71. Оцінка ефективності використання позикового капіталу
72. Аналіз власного капіталу і розподіл прибутку на підприємстві
73. Аналіз оборотності капіталу
74. Оптимізація структури капіталу підприємства
75. Аналіз фінансової звітності підприємства
76. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
77. Аналіз фінансової діяльності малого підприємства
78. Аналіз фінансової діяльності підприємства-платника єдиного податку
79. Аналіз функціонального взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва і прибутку підприємства
80. Аналітична діагностика банкрутства
81. Прогнозування можливого банкрутства на підставі аналізу стійкості фінансового стану
82. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
83. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів та торговельних угод
84. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників
85. Аналіз руху інвалютних грошових коштів


Додаток Б

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

стор.
Вступ
Розділ 1 Економічна сутність матеріальних ресурсів як головної складової виробничого процесу на підприємстві
1.1. Матеріальні запаси та їх роль в сучасних умовах господарювання
1.2. Методика факторного аналізу ефективності використання матеріалів на базовому підприємстві
Розділ 2 Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів на ВАТ “Росинка”
2.1. Характеристика підприємства, оцінка економічних показників його діяльності та фінансового стану
2.2. Аналіз рівня ефективності використання запасів за 2013-2014р.р.
2.3. Факторний аналіз матеріаломісткості продукції
2.4. Аналіз матеріальних витрат на виробництво окремих видів продукції ПАТ “Росинка”
2.5 Шляхи мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Додаток Г

Таблиця 2. ...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та оформлення

контрольної роботи з дисципліни „Економічний аналіз”

для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"

заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри ОАААПГМК

Протокол № ____ від __________

Кривий Ріг

Методичні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи з дисципліни „Економічний аналіз” для студентів спеціальності 7.030509001 «Облік і аудит» всіх форм навчання / укладачі: Міщук Є.В., Жовна О.М., Кривий Ріг: Криворізький технічний університет – 2013р.

Укладачі:

- К.е.н., доцент Жовна Олена Михалійвна;

- К.е.н., доцент Міщук Євгенія Володимирівна.

Відповідальний за випуск:

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри ОААА Нусінов В.Я.


ЗМІСТ
Стор.
Загальні положення ......................................................................................... ...4
Організація підготовки до виконання та вибір теми контрольної роботи........ ...5
Структура контрольної роботи, вимоги до змісту її елементів.......................... ...9
Порядок комплектації контрольної роботи та її захист...................................... ..13
Критерії оцінки контрольної роботи..................................................................... ..14
Правила оформлення контрольної роботи........................................................... ..15
Тематика контрольних робіт................................................................................. ..20
Додатки.............................................................................................................. ..


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Кожне підприємство є складною системою взаємозв’язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічний бік діяльності підприємства відображує система показників, що дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності. Аналіз - один із способів вивчення господарської діяльності з метою успішного і ефективного управління нею.

Новий етап розвитку незалежної України, розбудови її державності має ознаменуватися удосконаленням економічної роботи на підприємствах шляхом поліпшення методики економічного аналізу, розширення його використання на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.

Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: бухгалтеру, аудитору, ревізору. Уміння користуватися ним зміцнює і удосконалює економічне мислення.

Виконання студентами контрольної роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, згідно навчального плану, передбачає глибоке володіння теоретичними і методологічними основами аналізу, творчий підхід до самостійного дослідження проблемних аспектів обраної теми, розробка пропозицій по використанню виявлених резервів, обґрунтування заходів по підвищенню ефективності виробництва.

Контрольна робота є важливою формою професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів, при виконанні якої студенти повинні продемонструвати знання з провідних економічних дисциплін: політекономії, економіки підприємств, статистики, бухгалтерського та фінансового обліку тощо.

Виконання контрольної роботи вимагає:

ü поглиблення, систематизування і закріплення економічних знань, використання теоретичних і практичних навичок аналізу згідно обраної теми;

ü розвиток вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

ü виявлення здібностей студента щодо підбору, систематизації та аналізу необхідної інформації про діяльність об'єкта дослідження;

ü закріплення володіння сучасним методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами, впровадження рекомендацій на конкретних об'єктах.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" всіх форм навчання; а також для керівників контрольних робіт. Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до контрольної роботи.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА

referatuaz.nugaspb.ru tbr.deutsch-service.ru referatrur.nugaspb.ru referatuxj.nugaspb.ru Главная Страница