ПРО ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 200 _ РОЦІ

Атестація педагогічних працівників 200_ року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

Під час її проведення було:

—здійснено коригування плану атестації на рік;

— створено атестаційну комісію школи;

— узгоджено її склад з профспілковим комітетом;

— видано наказ по школі;

— ознайомлено педагогічний колектив зі списком працівників, що атестуються;

— перевірено терміни проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівниками, які атестуються;

— закріплено вчителів, що атестуються, за членами адміністрації школи, профкому та атестаційної комісії;

— оформлено папки для збирання матеріалів з питань атестації вчителів;

— складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителями, які атестуються;

— організовано виступи вчителів, які атестуються, на засіданнях кафедр, педрадах, що проводилися протягом року;

— визначено рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури педколективу за допомогою анкетування учнів та їхніх батьків.

Необхідно відзначити високу якість оформлення атестаційних матеріалів, накопичення розробок уроків, позакласних заходів, нових педагогічних технологій в атестаційних папках. Учителі, що атестувалися, брали активну участь у всіх шкільних та районних олімпіадах, у конкурсі «Ярмарок педагогічних технологій».

У зв'язку з цим

НАКАЗУЮ:

1. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від _____ 200_ року встановити нижчезазначеним педагогам такі кваліфікаційні категорії:

— ___________, вчителю української мови початкових класів, — «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»;

______________ , вчителю інформатики, — «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»;

— ___________, вчителю малювання, — кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

2. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від _____ 200_ року підтвердити нижчезазначеним педагогам такі кваліфікаційні категорії:

— __________, вчителю французької мови, — «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»;

—___________, вчителю української мови, — «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»;

— ___________, вчителю англійської мови, — кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

3. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії подати до міської (районної) атестаційної комісії матеріали таких учителів для встановлення їм кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звань:

— ___________, вчителя французької мови, — для встановлення-кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «старший вчитель»;

— ___________, вчителя початкових класів, — для встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

— ___________, вчителя початкових класів, — для підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «вчитель-методист».

4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти _______ райдержадміністрації про встановлення та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» і педагогічних звань вчителям, названим вище.

5. Бухгалтерії школи здійснити розрахунок заробітної плати вчителів, які атестувалися, відповідно до встановлених їм кваліфікаційних категорій.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-43

Від«_200року №.

ПРО ОФОРМЛЕННЯ Й ВИДАЧУ

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту». Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній "навчальний заклад», згідно з Інструкцією «Про проведення державної підсумкової атестації та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 05.02.2001 р. № 44

НАКАЗУЮ:

1. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатки до них, у яких зазначаються досягнення учнів у навчанні, учням 9-х класів, які закінчили основну школу і пройшли державну підсумкову атестацію, «__» червня 200__ року на урочистих зборах, які відбудуться в приміщенні актового залу школи.

2. Видати атестати про повну загальну середню освіту та додатки до них учням, які закінчили 11-й клас і пройшли державну підсумкову атестацію,«__» червня 200__ року в урочистій обстановці під час проведення випускного вечора.

3. Покласти відповідальність за підготовку та оформлення:

— свідоцтв про базову загальну середню освіту — на заступника директора з навчально-виховної роботи;

— атестатів про повну загальну середню освіту — на заступника директора з навчально-виховної роботи.

4. Покласти відповідальність за безпосереднє оформлення додатків до свідоцтв та атестатів на _______, заступника директора школи з навчально-виховної роботи та _______, вчителя української мови та літератури.

5. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи__________ :

5.1. Перевірити стан ведення журналів 9-х, 11-х класів учителями-предметниками, відповідність виставлених у них оцінок за державну підсумкову атестацію оцінкам, виставленим у протоколах, правомірність виставлення підсумкових оцінок.

5.2. Перевірити виставлення класними керівниками 9—А___; 9—Б ___; 11—А____; 11—Б _____; 11—В ___ класів оцінок на сторінки зведеного обліку успішності, їх відповідність підсумковим оцінкам на сторінках журналів.

6. Покласти відповідальність за реєстрацію свідоцтв та атестатів у книзі обліку видачі свідоцтв та книзі обліку видачі атестатів, перевірку правильності оцінок у додатках на секретарку-діловода школи _____________.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи ____________.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-44

ВІД «.200 року №.

ПРО ОХОРОНУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ПІД ЧАС

ЛІТНЬОЇ ОЗДОРОВЧОЇ КАМПАНІЇ

З метою забезпечення збереження життя та здоров'я учнів під час

літньої оздоровчої кампанії 200_ /200_ навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Всім працівникам оздоровчого закладу в межах покладених на них обов'язків нести персональну відповідальність за безпеку життя і здоров'я дітей та учнівської молоді, які перебувають у таборі.

2. Всім працівникам пройти обов'язковий інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми і підлітками, дотримуватись санітарно-гігієнічних правил.

3. Обладнати споруди, будівлі й приміщення табору протипожежною сигналізацією та вогнезахисними засобами.

4. Розробити плани евакуації дітей на випадок пожежі та стихійного лиха.

5. Дотримуватись дисципліни, режиму дня, виконувати плани оздоровчо-виховної роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку.

6. Провести конкурси, вікторини на найкраще знання правил поведінки в усіх видах транспорту та на воді; зробити відповідні записи у журналах.

7. На класних батьківських зборах провести бесіди про відповідальність батьків за збереження життя та здоров'я дітей; відобразити це у протоколах батьківських зборів.

8. Прийняти в учнів заліки з Правил дорожнього руху.

9. Забезпечити вихід учнів з території табору тільки з дозволу керівників та в супроводі педагогів.

10. У надзвичайних випадках негайно інформувати особисто директора або виконуючого його обов'язки за телефоном ____.

11. Відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей покласти на працівників табору.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з виховної роботи ____________.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-45

Від “___” ________200_ року № ___

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ

РОБОТИ В ШКОЛІ

Згідно з річним планом функціонування школи профорієнтаційна робота з учнями є важливою складовою позакласної виховної роботи; актуальність питання пояснює увагу адміністрації до цієї проблеми. У 200_ році ______ випускників школи закінчили 11-ті класи лінгвістичного, економічного, медичного та юридичного

профілів, створені протягом 1997—200_ рр. на підставі відповідних договорів про співпрацю з _____ державним університетом, економічним, медичним університетами та національною юридичною академією *.

* Назви відповідних ВНЗ, з якими співпрацює школа

Аналіз вибору випускниками профільних класів вищих навчальних закладів свідчить про позитивні результати профорієнтаційної роботи з учнями: з __ випускників ___ обрали факультет романо-германської філології, __ — ____ медичний університет, ____ — хімічний, __ — біологічний факультети, __випускників обрали економічні спеціальності. Опитування інших дозволяє зробити висновок, що навчання у профільних класах забезпечує вдумливе ставлення учнів (та їхніх батьків) до питання вибору майбутньої професії. Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграє науково-дослідницька робота, в якій беруть участь учні школи, підготовка ними робіт для захисту в Малій академії наук.

План роботи школи передбачає проведення предметних тижнів: хімії, фізики, географії, історії, математики, іноземних мов. На жаль, у рамках таких тижнів переважно проводяться академічні заходи, не використовуються такі форми виховної роботи, як екскурсії до наукових лабораторій, на підприємства.

У зв'язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора школи з виховної роботи _______:

1.1. Постійно вдосконалювати структуру, зміст і організаційні форми профорієнтаційної роботи в школі.

1.2. ГЦд час планування та проведення тематичних і предметних тижнів

забезпечити практичну спрямованість, практичне використання наукових знань; практикувати проведення екскурсій на підприємства.

2. Встановити зв'язки з вищими та середніми спеціальними навчальними закладами міста, скласти графік проведення днів відкритих дверей, довести його до відома учнів випускних класів та їхніх батьків. Активізувати роботу, спрямовану на забезпечення фахової орієнтації учнів на професію вчителя.

3. Провести в квітні 200_ року день самоврядування.

4. Психологу школи ______ поліпшити роботу з анкетування та тестування учнів 9—11-х класів з метою вивчення їхніх професійних нахилів, здійснити обробку отриманих даних, результати довести до відома батьків на батьківських зборах, обговорити на класних годинах.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з виховної роботи _____________.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

НАКАЗ-46

Від “__” ___________ 200_ року №

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ОСНОВНИХ

ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ШКОЛИ У 200 __ РОЦІ

ТА ЗАВДАННЯ НА 200 __ РІК

Виконуючи директивні вказівки Міністерства з НС України, організаційні вказівки з ЦО управлінь і відділів освіти, відділу з НС і ЦЗН району, школа головну увагу зосереджувала на питаннях виконання плану основних заходів підготовки з ЦО, підвищення якості навчання учнів і постійного складу способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування на НС техногенного і природного характеру і дій з ліквідації наслідків останніх.

План основних заходів ЦО на 200__ рік в основному виконаний. Програма навчання учнів з питань ЦО і безпеки життєдіяльності виконана повністю. Створено штаб ЦО школи, невоєнізовані та інші формування ЦО, частково розроблена документація з питань ЦО.

Результати аналізу проведених у школі заходів, підсумки перевірок стану ЦО в середніх школах, проведених управлінням освіти м. ___, свідчать, що організація цивільної оборони в школі характеризується низкою істотних недоліків:

— не повністю розроблені документи (планувальні, з питань підготовки з ЦО), що регламентують роботу об'єктової комісії з НС школи;

— не в повному обсязі сформовані невоєнізовані формування ЦО, не організоване їхнє планове навчання, не вирішене питання їхнього матеріального забезпечення;

— недостатньо опрацьовані питання евакуації тощо.

З метою підвищення якості підготовки з ЦО, усунення виявлених

недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням цивільної оборони ЗОШ №__ на 200_рік вважати забезпечення ефективного цивільного захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру і запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої готовності сил

ЦО до відповідних дій.

2. Основні зусилля зосередити на:

— своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;

— своєчасному плануванні заходів і дій сил ЦО в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

— вдосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників і учнів про загрозу виникнення НС;

— формуванні в населення умінь користуватися індивідуальними та колективними засобами захисту і правильно діяти в разі виникнення НС.

3. Навчання співробітників і учнів школи з ЦО здійснювати з урахуванням обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС техногенного, природного і військового характеру:

3.1. Навчання керівного складу і командирів невоєнізованих формувань (НФ) здійснювати під час проведення місячника ЦО, дня ЦО й об'єктового тренування, а також на курсах ЦО, згідно з планом комплектування міських і обласних курсів ЦО.

3.2. Навчання особового складу невоєнізованих формувань проводити за 15-годинною програмою в період планового навчання з ЦО і ОБЖД, на позакласних заняттях і в період проведення об'єктового тренування під керівництвом командирів НФ ЦО.

3.3. Викладацький склад навчати за 12-годинною програмою в групі НШ ЦО й удосконалювати знання педагогів з основ ЦО під час проведення дня ЦО.

3.4. Робітників та службовців, що не входять до складу невоєнізованих формувань, навчати за 12-годинною програмою в групі під керівництвом заступника директора.

3.5. Учнів навчати основ ЦО і ОБЖД згідно з програмою Міністерства освіти і науки.

4. Штабу ЦО школи до ___січня ц.р. завершити планування заходів і розробку документації з ЦО на 200_ навчальний рік.

5. Навчальний рік у системі ЦО почати _ січня і закінчити _ листопада 200_ р. Межі навчального року для учнів визначити згідно з програмами Міністерства освіти і науки.

6. Наказ довести до відома всього викладацького складу школи.

Начальник цивільної оборони,

директор школи

НАКАЗ-47

Від “__” __________ 200_ року №

refamce.ostref.ru referatuqi.nugaspb.ru experience.unoreferat.ru referatwzw.nugaspb.ru Главная Страница