Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

1. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчуван­ня чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого, —

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчуван­ня чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

1. Суспільна небезпечність заготівлі, перероблення або збуту радіоактив­не забруднених продуктів харчування чи іншої продукції полягає у можли­вості поширення шкідливого впливу радіоактивного забруднення на здо­ров'я людей.

2. Предметом цього злочину є продукти харчування та інша продукція, радіоактивне забруднена понад допустимий рівень.

Під продуктами харчування розуміють будь-які продукти, що в натураль­ному вигляді чи після відповідної обробки вживаються людиною у їжу або для пиття (хліб, крупи, борошно, цукор, м'ясо, молоко, яйця, риба тощо).

Під іншою продукцією розуміють продукти сільськогосподарського та іншого (наприклад, морського) походження, призначені для годування худо­би (різні корми), лісоматеріали, будівельні матеріали та вироби з них, для використання у промисловості як технічної сировини (льон, конопля тощо) чи у медицині (лікарські трави, плоди тощо).

Обов'язковою ознакою предметів цього злочину є їх радіоактивне забруд­нення понад допустимі рівні. Це означає, що продукти харчування чи інша про­дукція має на своїй поверхні частки радіоактивного матеріалу у вигляді пилу або що радіоактивні частки містяться у самих клітинах рослин або тварин.

Визначення радіоактивного забруднення та його рівнів, а також органів контролю за рівнем такого забруднення міститься у Законі України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня 1998 р., в інших нормативних актах. Зокрема, функції радіологічного контролю за продуктами харчування, що реалізуються підприємствами торгівлі та гро­мадського харчування незалежно від форм власності, покладено на Держав­ний Комітет у справах захисту прав споживачів та на його органи на місцях, а контроль за продуктами харчування, які реалізуються на ринках — на санітарно-епідеміологічну службу.

3. Об'єктивна сторона цього злочину передбачає вчинення альтернатив­них діянь у виді: 1) заготівлі, 2) переробки з метою збуту, 3) збуту радіоак­тивне забрудненої продукції та настання наслідків у виді: 1) створення за­грози загибелі людей чи 2) настання інших тяжких наслідків, 3) заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого.

Заготівля продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивне забруд­нених понад допустимі рівні — це є дії зі збору врожаю сільськогосподарсь­ких культур, ловлі риби, добування дичини, збирання грибів, плодів диких рослин тощо.

Переробка цієї продукції — це вплив якимось способом на продукти хар­чування або іншу продукцію з метою надання їм придатності для вживання як у готовому вигляді, так і як напівфабрикату (сушка, заморожування, кип'ятіння, змішання тощо).

Збут — це випуск будь-яким способом в обіг продуктів харчування або іншої радіоактивне забрудненої продукції. Такий збут може бути сплатним (продаж, обмін) або безоплатним (дарування, пригощання).

Про наслідки у виді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого зазначено в ко­ментарі до ст. 326 КК.

Заготівля, переробка або збут радіоактивне забруднених продуктів харчу­вання чи іншої продукції має бути обов'язково причинно пов'язана з настан­ням наслідків, передбачених ст. 327 КК.

4. Злочин вважається закінченим з моменту настання наслідків, передба­чених частинами 1 або 2 ст. 327 КК.

5. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується умисною фор­мою вини щодо діяння і необережністю щодо зазначених наслідків. Обов'яз­ковою ознакою заготівлі і переробки продуктів харчування чи іншої радіоак­тивне забрудненої продукції є наявність мети її збуту. Заготівля і перероб­ка цієї продукції для власних потреб не утворює складу злочину, а за наяв­ності підстав може утворювати склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 46' КпАП.

6. Суб'єктом цього злочину загальний, ним може бути будь-яка особа, що досягла 16-річного віку. Службові особи за вчинення таких дій можуть не­сти відповідальність за сукупністю злочинів — за ст. 326 КК та відповідний злочин у сфері службової діяльності.

7. Обтяжуючі обставини цього злочину передбачені в ч. 2 ст. 327 КК, а саме: вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті, якщо вони спричинили 1) загибель людей або 2) інші тяжкі наслідки.

Загибель людей — це смерть хоча б однієї людини внаслідок дій, зазна­чених у ч. 1ст. 327 КК.

Інші тяжкі наслідки характеризуються заподіянням тяжких тілесних ушкоджень одній особі, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом або більше особам, значних матеріальних збитків державній, громадській ор­ганізації або громадянам, значною екологічною шкодою внаслідок зазначе­них дій з радіоактивне забрудненими продуктами споживання.

Розділ XIV

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Родовим об'єктом цих злочинів є сукупність суспільних відносин, що за­безпечують обороноздатність України, її незалежність, територіальну ці­лісність і недоторканність. Важливість цього об'єкта обумовлена тим, що згідно зі ст. 17 Конституції України «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу».

Порядок організації та відправлення богослужінь і релігійних обрядів в установах виконання покарань.
Концентрация вредных веществ в топочных газах и звуковое поле вокруг УПГ
Святитель Игнатий Брянчанинов 26 часть
Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Хірургія
Частотное разделение сигналов. Временное разделение сигналов. Разделение сигналов по форме (кодовое).
Працересурсний потенціал України
Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень
Упражнение 4. Вставьте в документ диаграмму.
Стимульный материал к методике Равена
Лабораторная работа №14. Интернет: работа с поисковыми системами
Сутність франчайзингу і його види та форми
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки
Тема 6.Психологическая характеристика преступных групп.(1час)
Classification of morphemes.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»
Виробничо-професійна, науково-термінологічна лексика.
Методологическая основа моделирования.
Основания прекращения права собственности в РФ.
Көз”(1906), “Милләтә” (1906), “Үз-үземә” (1906)(Г.Тукайның «Үз-үземә» (1906) шигыренә анализ
Где в Силе впал Каньян - то есть в Тревизо, беспечно властвует
Классическия, иудейския и христианские писатели
Тема 6 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 4 страница
Главная Страница