РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Резерви підвищення ефективності використання трудового потенціалу формуються у результаті дії багатьох взаємопов’язаних чинників, що являють собою систему матеріально-технічних, організаційних, соціально-економічних та інших умов, які визначають рівень використання робочої сили прямо чи опосередково.

Коли врахувати усі особливості утворення, виявлення та використання резервів, то їх можна згрупувати та такими ознаками:

- за місцем утворення: регіон, підприємство, структурний підрозділ;

- за часом виникнення та використання: оперативні, поточні, перспективні (стратегічні);

- за часом дії: постійні, короткочасні;

- за можливістю виявлення: поверхневі (явні), глибинні (приховані);

- за формою впливу на ефективність виробництва: прямі, побічні;

- за мірою впливу на процес виробництва: інтенсивні, екстенсивні;

- за внесеними капіталовкладеннями: інвестиційні чи капіталоємні, безінвестиційні чи некапіталоємні;

- за проявом у процесі виробництва: реальні, потенційні;

- за зв’язком із виробництвом: внутрішньовиробничі, поза виробничі.

Резерви, як правило, обмежені фазою виробництва. Але значна їх частина утворюється поза виробництвом. Без обліку територіальних чинників їх формування неможливо максимально використати поверхневі резерви. Тож резерви групуються за місцем їх утворення на регіональні підприємства та їх структурних підрозділів.

Оскільки повне використання резервів пов’язане з чинником часу, особливе значення має розподіл їх на групи за часом утворення та використання — на оперативні, поточні, перспективні (стратегічні).

Оперативні резерви — це потенційні можливості вдосконалення процесу залучення до виробництва трудових ресурсів, дозволяючи перебороти відхили у ході їх використання від норми та нормативів і безперервно проводити у стан, відповідний оптимальному. У часи оперативних резервів, обмежених проміжком технологічних операцій, змін, доби, декад, їх реалізація не потребує будь-яких капіталовкладень.

Поточні резерви — це резерви, що протягом звітного періоду виникають під впливом можливостей удосконалення організації праці, ефективнішого використання наявного обладнання, вдосконалення технології, зниження трудомісткості продукції. Вони використовуються протягом місяця, кварталу, року та не потребують значних капіталовкладень.

Перспективні резерви для свого використання потребують значних проміжків часу і матеріальних витрат. Вони пов’язані із запровадженням нових досягнень науки і техніки, передового досвіду, реконструкцією підприємств. Поточні та перспективні резерви органічно взаємозв’язані, оскільки в міру реалізації довгострокових проектів перспективні резерви переходять до категорії поточних.

Поширений у практиці господарювання поділ резервів за можливістю виявлення на поверхневі та глибинні.

До поверхневих або наявних відносять невикористані в даний період можливості у відповідних ланках виробництва. У більшості випадків вони пов’язані з можливостями запровадження у виробництво створеної техніки і відпрацьованої технології, випробуваної з одержанням ефекту на інших підприємствах організації виробництва та праці. Використання поверхневих резервів не потребує тривалих проміжків часу і значних фінансових витрат.

Глибинні резерви — різноманітні. Переважно вони полягають у проектах нової техніки, новітньої технології, науково-технічних відкриттях і т. ін.

Залежно від форм впливу на ефективність виробництва резерви поділяються на прямі та побічні. Прямі резерви безпосередньо впливають на ефективність виробництва, а побічні — виконують ту саму функцію опосередковано.

Окрім того, за рівнем впливу на процес виробництва резерви доцільно поділяти на інтенсивні й екстенсивні. Інтенсивні можливості пов’язані з підвищенням продуктивності технологічного устаткування, сукупності підвищення професійних, фізичних та духовних здібностей людини тощо.

Екстенсивні резерви являють собою можливості підвищення ефективності сукупної тривалості роботи працівників. Використання екстенсивних резервів пов’язане з розширенням кількісного складу виробничого персоналу, установлення додаткового устаткування. Чітко розподілити екстенсивні та інтенсивні резерви важко. Але слід пам’ятати, що інтенсивні резерви мають якісний характер, а екстенсивні — кількісний.

З метою вибору варіантів капіталовкладень резерви поділяються на інвестиційні та безінвестиційні.

Інвестиційні резерви потребують суттєвих капіталовкладень і пов’язані із запровадженням таких дій, що призведуть до підвищення продуктивності роботи працівників через удосконалення технології, устаткування, умов праці та ін.

Безінвестиційні резерви закладені у виведення з виробництва зайвого устаткування, ущільнення робочого часу тощо.

За проявом у процесі виробництва резерви поділяються на реальні та потенційні. Резерви, які можна використати в даний час за неявних виробничих ресурсів, являють собою реальні можливості підвищення ефективності використання робочої сили. Потенційні резерви — це наявні можливості, які використовуються у звітному періоді.

Наукове та практичне значення має поділ резервів за зв’язками з виробництвом на внутрішньовиробничі та позавиробничі. Перші пов’язані з невикористаними технічними, технологічними, організаційно-технічними та соціальними можливостями піднесення ефективності праці. Позавиробничі резерви формуються за межами виробництва, але максимально виявляються безпосередньо у виробництві. Вони пов’язані з необхідністю зміни загальноосвітньої та спеціальної підготовки працівників, структури зайнятості, мобільності населення, трудової та виробничої активності.

2. ПРИКЛАДИ РОЗВ`ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Задача 1

Компанія “Швидко” розглядає можливість оренди в районі м.Києва ділянки землі. Очікується, що торгова пропозиція зацікавить 2000 осіб на місяць. У середньому кожен відвідувач з’їсть вареників та вип’є напоїв на 4 гривні. Прибуток компанії повинен скласти 50 копійок на кожні 4 грн.продажу.

Питома вага орендної платні максимально може складати 21% в структурі собівартості. Визначити: 1) який максимальний розмір помісячної орендної плати може дозволити собі сплачувати компанія, зберігаючи при цьому необхідну норму прибутку; 2) відповідно з якого принципу складається вартість землі.

Розв’язування:

Норма прибутку = 0,5 грн / 4 *100%= 12,5 %

Прибуток = 2000 *0,5 = 1000 грн.

Реалізовано продукції: на 8000 грн. (2000*4). Ціна без ПДВ = 8000 * ((100 – 12,5)/100%)*0,21 = 1470 грн.

Задача 2

Яку суму потрібно покласти на депозит під 10% річних, щоб потім п’ять років підряд знімати по 300 тис.грн.

Розв’язування:

Метод ануїтету:

300*3,79079 = 1137000 грн.

3,79079 – ануїтет

Метод депозитної книжки:

Залишок на поч. періоду + 10% Річні виплати Залишок на кінець періоду
951 (1137+114-300)

Задача 3

Необлаштовану земельну ділянку площею 2860 м2 надано підприємством в оренду під автостоянку на 110 місць. Плата за оренду ділянки встановлена на рівні 25% річного фактичного доходу від автостоянки. Вважається, що 85% рівень завантаження автостоянки відповідає її ефективному використанню. Сума подаку, яку підприємство сплачує протягом року, 5520 грн. Плата за машиномісце 2 грн/добу. Ставка капіталізації 8,7%. Оцінити земельну ділянку автостоянки за методом капіталізації доходу від оренди.

Розв’язування:

Дохід в день = 110 *2 *0,85=187 грн.

Дохід в рік = 187* 360 = 67320 грн.

Плата орендодавцю= 67320*0,25 = 16830 грн.

Чистий прибуток = 16830 – 5520 = 11310 грн.

Вартість земельної ділянки = 11310 / 0,087 = 130 тис. грн.

Вартість одного м2 землі = 130000/2860 = 45 грн.

Задача 4

Забудовник має намір придбати земельну ділянку площею 1 га. Збудований котедж може бути проданий за 393750 грн. Згідно з проектною документацією його становить вартість 2187500 грн. Інші витрати, пов’язані з забудовою, оцінюються відносно вартості будівництва, а саме :

7% на проектування та відведення земельної ділянки

21% на дольову участь у розвику міської інфраструктури

4% на менеджмент та маркетинг

12% на фінанссове обслуговування

Прибуток прийнятний для забудовника складає 15 % від усіх понесених витрат. Враховуючи динаміку продажу, що склалося на ринку, всі котеджі можуть бути продані протягом 4 років. При нормі віддачі проекту забудовника на рівні 10% коефіцієнт поточної вартості одиничного ануїтету = 3,1699. Оцінити земельну ділянку економічним методом.

Розв’язування:

Дохід = 393750 *10 = 3937500 грн.

Витрати = 2187500*(100+7+21+4+12)/100 = 2187500*1,44=3150000 грн.

Витрати + прибуток = 3150000*1,15 = 3622500 грн.

Вартість землі = 3937500 – 3622500 = 315000 грн.

Вартість 1 м2 = 315000 / 10000 м2 = 31,5 грн.

Задача 5

Об’єкт оцінки має повну вартість заміщення 100 тис. грн. Величина фізичного зносу 40%. Технологічне старіння – 15 %, функціональне – 10%, економічне – 12%. Визначити оціночну вартість об’єкту, якщо він фізично знищений на 50%; технологічно – 25%, функціонально – 35%; економічно – 20%.

Розв’язування:

К заг зн = 1 – (1-Кфіз зн) * (1 – К техн зн) (1- к фуккц зн)*(1- Кек зн)

Кзаг зн = 1 – (1- 0,4)* (1 – 0,15)*( 1 – 0,1)*(1- 0,12) = 0,596

оціночна вартість = (1 – 0,596)*100 тис = 40400 грн.

Задача 6.

Фірма має намір придбати земельну ділянку для будівництва готелю на 368 номерів. Вартість будівництва 48,1 млн.грн. Витрати, пов’язані з реалізацією проекту, будуть профінансовані на 40% - за рахунок власних коштів та 60% - позики. Ставка капіталазації на позиковий капітал – 12% ; на власний – 10%. Сумарні доходи за рік 28,5 млн.грн. Щорічні витрати на експлуатацію 20845 тис.грн. у тому числі земельний податок – 145 тис.грн. Освоєння обраної під будівництво земельної ділянки – 400 тис. грн. Витрати на проектування 7% від вартості будівництва, витрати пов’язані з менеджментом та маркетингом – 4%. Прибуток, прийнятний для забудовника, 17,5% від сумарних витрат. Знайти вартість землі.

Розв’язування:

Чистий дохід за рік = 28500 тис.. – 20845 тис. = 7 655 тис.грн.

Загальна ставка капіталізації = 0,6*0,12+0,4*0,1=0,112.

Капіталізований прибуток = 7655/0,112=68348 тис. грн.

Витрати + прибуток (фактична вартість готелю) = (48,1*1,11+0,4)*1,175 = 63204 тис.грн.

Вартість землі = 68348 – 63204 = 5144 тис.грн.

Задача 7

На земельній ділянці розташована будівля універмагу площею 3000 м2, яка здається в оренду щомісячною ставкою 11 грн.за м2. Ефективнийний валовий дохід від надання приміщення в оренду = 85% від потенційно можливого. Розглянемо інформацію про витрати підприємства, грн.: управлінські витрати 22080, електроенергія 3700, теплопостачання 19100, водопостачання та каналізація 2500, земельний податок 1200, поточний ремонт 16000, пожежна сигналізація та охорона 7800, інші витрати 5520.

На сьогодні освоєння та забудова коштували б власнику 1920440 грн. Зокрема: розробка проектної документації 91190, інженерна підготовка території та будівництво 1302750, менеджмент 55760, фінансове обслуговування 203240, маркетинг 23560, прибуток забудовника 243940, ставка капіталізації 12,5%.

Розв’язування:

Дохід від надання приміщення = 3000*11*0,85*12=336600 грн.

Витрати на експлуатацію = 22080 + 3700 + 19100 + 2500 + 1200 + 16000 + 7800 + 5520 = 77900 грн.

Чистий дохід = 336600 – 77900 = 258700 грн.

Вартість універмагу з урахуванням ставки капіталізації = 258700 / 0,125 = 2069600 грн.

Витрати на освоєння забудови = = 91190 + 1302750 + 55760 + 203240 + 23560 + 243940 = 1920440 грн.

Залишкова продуктивність (вартість землі) = 2069600 – 1920440 = 149160 грн.

Задача 8

Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує збудувати автозаправочну станцію на три колонки. Валові капітальні вкладення на одну колонку = 48780 грн. Протягом 1 року на 1 колонці заправляється 4 автомомбілі. (1 заправка в середньому 20 л бензину). Чистий прибуток з 1 л = 0,026 грн. Запланована доходність об’єкта = 12%. Строк економічного життя дорівнює 6 рокам. Повернення інвестицій здіснюється прямолінійним методом.

Розв’язування:

Валовий дохід за 6 років = 3*0,026*20*4*24*360*6=323481,6 грн.

За рік = 553913,6 грн.

Вартість відтворення = 48780*3= 146340 грн

Ставка капіталізації = 0,12+1/6 = 0,29

Чистий операційний дохід 146340 *0,29 = 42438,6 грн.

Дохід, який приносить земля = 53913,6-42438,6=11475 грн.

Вартість нерухомості (землі) = 11475/0,12 = 95625 грн.

Задача 9

Умови інвестування: 2000 доларів інвестують на п’ять років при ставці доходу на інвестиції 12%. Розрахувати умови повернення інвестицій за методом Рінга та Інвуда, якщо коефіцієнт зносу на амортизацію грошової одиниці = 0,2774097.

Розв’язування:

Метод Рінга

Треба повернути 12% 20% - 5 років (100/5)
2000*0,12=240
Сумарний прибуток

Метод Інвуда

12% Плануємо Сумарний дохід, що забезпечує ставка капіталізації
555 (2000*0,2774097)

Задача 10

Паровий котел. Ціна за одиницю паропродуктивності складає 5410 грн.

Паропродуктивність складає 320 т/год. Корегуючий коефіцієнт дорівнює 0,91.

Розв’язування:

Загальна ціна котла = 5410 *320 = 1731200 грн.

Загальний індекс приведення = корегуючий коефіцієнт = 0,91

Вартість котла = 0,91*1731200 = 1575392 грн.

Задача 11

Компанія продає в рік 60 тис. виробів по 10 грн. за 1 шт. Вся продукція відпускається в кредит. Змінні витрати на одиницю продукції - 6 грн. Загальний об'єм постійних витрат - 120 тис.грн. у рік. Безнадійні борги - 1% від об'єму продажів в грошовому вираженні. Період погашення дебіторської заборгованості - 30 днів. Клієнти просять про збільшення періоду погашення дебіторської заборгованості до 45 днів. Аналіз показав, якщо прийняти ці умови, можна буде продавати, як мінімум, 63 тис.шт. у рік. Безнадійні борги при цьому можуть досягти 2% від об'єму продажів у грошовому вираженні. Для додаткового інвестування необхідно взяти кредит. Річна ставка 18 %. Чи слід змінювати кредитну політику?

Задача 12

Підприємство розглядає можливість придбання ліцензії на виготовлення нової продукції. Запланований обсяг виробництва і реалізації продукції за ліцензією складає в перший рік 10 000 штук, 2-й рік – 15 000 штук, 3-й рік – 20000 штук, 4-й рік – 25000 штук. 5-й рік – 20000 штук. Ціна одиниці продукції по роках дії ліцензії складає відповідно 15 грн., 12 грн., 11,5грн., 11 грн., 10 грн. Ставка роялті складає 15% від реалізованої продукції. Чинник дисконтування – 18 %. Визначити передбачувану базову вартість ліцензії.

Задача 13

Підприємство реалізує на ринку продукції на 200 млн. грн за місяць. Підприємство планує збільшити виробництво та продаж продукції на 5%. Вартість одного виробу складає 100 грн., а річна продуктивність станка складає 60000 виробів. Визначить скільки додаткового обладнання може встановити підприємство? Візьміть до уваги ресурсні обмеження.

Розв’язування:

верстатів

Обмеження А. Підприємство має 2,1 млн. грн. Коштів. Тендерний комітет надав наступну інформацію про постачальників даного вигляду устаткування:

Постачальник Кількість, од. Вартість, грн.

Розв’язування:

грн. Можна придбати верстатів. Придбання наступного верстата неможливе через брак грошових коштів.

Б) Враховуючи, що устаткування повинне відповідати ТУ України, а технічний відділ надав наступну інформацію по постачальниках:

Постачальник Відповідність ТУ
відповідає
відповідає
не відповідає
відповідає
не відповідає

Розв’язування:

грн. Таким чином, можна придбати верстатів.

В) Візьміть до уваги, що один верстат займає 18 м² виробничої площі, а підприємство має в розпоряжденні 270 м² вільної виробничої площі.

Розв’язування:

верстатів.

Г) Візьміть до уваги, що необхідні для роботи верстатів комунікації є тільки в 5-у цеху. В цьому цеху сконцентровано 88% вільної виробничої площі.

Розв’язування:

верстатів.

Який додаткових обсяг прибутку за місяць отримає підприємство після встановлення додаткового обладнання, якщо рентабельність продажів складає 6%.

Розв’язування:

грн.

Розрахуйте термін окупності інвестицій у нове обладнання?

Розв’язування:

місяців.

Задача 14

На основі попередньої задачі (№ 13) зробіть висновок щодо доцільності вкладення коштів в нове обладнання. Назвіть типові труднощі, як можуть виникнути у підприємства при реалізації аналогічного проекту.

Задача 15

Підприємство володіє ноу-хау щодо виготовлення виробу. Витрати на виробництво виробу без використання ноу-хау складають 6,5 грн. за одиницю. При цьому 45 % собівартості припадає на трудові витрати. Річний обсяг реалізації виробів – 300000 одиниць. Ноу-хау дає підприємству можливість економити на кожному виробі за рахунок більш раціонального використання матеріалів 1,25 грн. і 40 % трудових витрат. За прогностичними оцінками, ця перевага буде зберігатися 6 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 15 %.

Розв’язування:

Вартість ноу – хау = (6,5*0,45*0,4+1,25)*300000*3,784 = 2747184 грн.

Задача 17

Потрібно розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації, якщо відомо, що:

- необхідна частка власного капіталу – 30 %;

- ставка відсотку за кредит – 13 %;

- кредит надано на 25 років при щомісячному нарахуванні;

- коефіцієнт капіталізації для власного капіталу – 5 %.

Розв’язування:

Ставка = 0,3*0,05+0,7(0,13+1/25) = 0,134 (13,4%).

Задача 18

Ринкова вартість активів підприємства “Сапр” дорівнює 4000000 грн., нормалізований чистий прибуток – 800000. Середній дохід на активи дорівнює 15 %. Ставка капіталізації – 20 %. Потрібно оцінити вартість гудвілу.

Розв’язування:

Гудвіл = Чистий операційний дохід / ставка капіталізації.

Чистий операційний дохід = нормалізований чистий дохід – вартість активів * ставка доходу на актив.

ЧОД = 800000 – 4000000*0,15 = 200000грн.

Г = 200000/0,2=1000000 грн.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Поняття «Економічний потенціал» включає:

а) приховані резерви;

б) набір ресурсів, що набувають у процесі виробництва форми чинників виробництва;

в) сукупну виробничу силу праці всіх працездатних членів суспільства;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Інноваційний потенціал є:

а) наявні та приховані можливості випуску максимально можливого об'єму продукції;

б) можливості підприємства з розробки та впровадження нових ідей і оновлення підприємства;

в) сукупність можливостей підприємства з використання прав на нові або існуючі продукти інтелектуальної праці;

г) вірна відповідь відсутня.

3. Потенціал підприємства як складну систему характеризують такі властивості:

а) адаптивність;

б) стаціонарність;

в) ентропійность;

г) вірна відповідь відсутня.

4. До показників економічної ефективності можна віднести:

а) прибуток;

б) економію;

в) рентабельність;

г) фондовіддачу;

д) вірна відповідь відсутня.

5. Яка конкурентна сила доповнює 5 базових сил, запропонованих М. Портером:

а) дії продавців (постачальників;

б) дії покупців (клієнтів);

в) сила інших зацікавлених осіб;

г) вірна відповідь відсутня.

6. Характерними межами потенціалу підприємства є:

а) інформаційність;

б) реальні можливості (реалізовані і нереалізовані);

в) навики роботи персоналу по виробництву продукції, здобуттю максимального прибутку і забезпеченню стійкого розвитку підприємства;

г) правильна відповідь відсутня.

7. Виробничий потенціал включає:

а) фондовий потенціал;

б) потенціал нематеріальних активів;

в) інноваційний потенціал;

г) правильна відповідь відсутня.

8. Опосередкована корисність синергії передбачає:

а) збільшення чистих грошових потоків від якнайповнішого використання потенціалу підприємства;

б) збільшення вартості потенціалу підприємства або зміна мультиплікатора ціна/прибуток

в) правильна відповідь відсутня.

9. Модель аналізу Мак-Кінсі 7S передбачає вивчення чинників:

а) сильні та слабкі сторони фірми;

б) стиль діяльності фірми;

в) конкурентні переваги;

д) правильна відповідь відсутня.

10. Якщо ціна придбання підприємства менше вартості його активів є

а) гудвіл;

б) негативний Гудвіл;

в) бедвіл;

г) правильна відповідь відсутня.

11. Об'єктні складові потенціалу підприємства пов'язані:

а) з суспільною формою їх прояву і виступають як чинник раціонального використання об'єктних складових;

б) з матеріально-речовою формою потенціалу підприємства;

в) з трудовим, інфраструктурним і інформаційним потенціалом;

г) правильна відповідь відсутня;

12. Пряма корисність синергії передбачає:

а) збільшення чистих грошових потоків від якнайповнішого використання потенціалу підприємства;

б) збільшення вартості потенціалу підприємства або зміна мультиплікатора ціна/прибуток;

в) правильна відповідь відсутня.

13. Сутність коефіцієнту капіталізації полягає у:

а) отримання доходу на капітал;

б) відшкодування капіталу інвесторові-власникові;

в) отримання доходу на капітал і відшкодуванні капіталу інвестору;

г) правильна відповідь відсутня.

14. Властивості землі поділяються на 3 складові:

а) антропогенні, природно-фізичні та нематеріальні;

б) нормативні, економічні та природні;

у) корисності, заміщення і усунення;

г) правильна відповідь відсутня;

15. Дослідження доводять, що кількість невдалих угод при злитті (поглинанні) підприємств становить (%) від їх загальної кількості:

а) 20;

б) 40;

в) 60;

г) правильна відповідь відсутня.

16. Нематеріальний актив - це:

а) об'єкт інтелектуальної власності;

б) стиль діяльності фірми;

в) конкурентні переваги;

г) правильна відповідь відсутня.

17. Диференціальна рента ділиться на такі види:

а) ренту за рахунок доступності ділянок;

б) ренту, що характеризує ефективність цільового використання земельних ділянок;

в) ренту за рахунок ефективності додаткових капіталовкладень;

г) правильна відповідь відсутня.

18. Для оцінки земельних ділянок необхідні:

а) постанова місцевих органів влади про землекористування;

б) договори оренди;

в) акти землекористування;

г) правильна відповідь відсутня.

19. Виберіть, який метод оцінки вартості землі стимулює оптимізацію показників ефективності ведення бізнесу і землекористування:

а) нормативно-грошова оцінка;

б) експертна оцінка;

в) капіталізація земельної ренти;

г) правильна відповідь відсутня.

20. При нормативно-грошовій оцінці земля розглядається:

а) як складова земельно-майнового комплексу;

б) як єдиний земельно-майновий комплекс;

в) як складова потенціалу підприємства;

г) правильна відповідь відсутня;

21. До характеристик нематеріальних активів відносять:

а) короткостроковий період використання;

б) наявність певних відходів;

в) визначеність сумарного ефекту;

г) правильна відповідь відсутня.

22. Інтелектуальний продукт - це:

а) нематеріальний актив;

б) сукупність прав;

в) результат творчих зусиль;

г) правильна відповідь відсутня.

23. Фундаментальний аналіз передбачає:

а) вивчення ринкових показників цінних паперів;

б) вивчення балансів і інших фінансових документів, що публікуються компанією;

в) правильна відповідь відсутня.

24. Назвіть методи оцінки вартості гудвілу:

а) російський;

б) український;

в) швейцарський;

г) правильна відповідь відсутня.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Методичні підходи до визначення сутності категорії «потенціал».

2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

4. Основні фактори, що визначають вартість земельних ділянок сучасних підприємств.

5. Переваги та недоліки одиничної, групової та системної оцінки вартості машин та обладнання.

6. Методи визначення ефективного строку служби машин та обладнання.

7. Способи запобігання знеціненню машин та обладнання.

8. Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів підприємства.

9. Управління інтелектуальною власністю підприємства.

10. Становлення та розвиток економічної категорії «трудовий потенціал».

11. Вплив системи мотивації на величину трудового потенціалу підприємства.

12. Методи оцінки гудвілу.

13. Методи оцінки вартості бізнесу.

14. Інфраструктурний потенціал і його місце в сучасному розвитку підприємства.

15. Ефект синергії та оптимізація структури потенціалу підприємства.

16. Методи розрахунку ставки дисконту.

17. Методи визначення коефіцієнта капіталізації.

18. Становлення та розвиток поняття «нематеріальні активи».

19. Особливості оцінки вартості науково-технічної інформації.

20. Система факторів оцінки управлінського потенціалу персоналу компанії.

21. Сутність і складові економічного потенціалу підприємства.

22. Поняття потенціалу в економіці. Складові елементи.

23. Предметні складові потенціалу промислового підприємства.

24. Система оціночних показників при визначенні рівня виробничого потенціалу підприємства.

25. Нематеріальні активи та методи їх оцінки.

26. Потенціал підприємства як основа стратегії його розвитку.

27. Оцінка вартості земельних ділянок, будівель та споруд.

28. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства.

29. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства.

30. Конкурентоспроможність підприємства, продукції, потенціалу.

31. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

32. Передкризовий стан, банкрутство. Проблеми кризи потенціалу підприємства.

33. Система антикризового управління потенціалом підприємства.

34. Методи виводу підприємства з кризового стану, їх ефективність.

35. Інтелектуальний потенціал підприємства; поняття, складові, напрямок ефективного використання.

36. Методи оцінки репутації (гудвілу).

37. Стратегічне планування і управління потенціалом підприємства.

38. Економічна безпека підприємства. Показники та індикатори економічної безпеки підприємства.

39. Система оціночних показників при визначенні результативності використання потенціалу організації.

40. Методичні особливості оцінки машин та обладнання.

41. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства.

42. Особливості оцінки окремих типів нематеріальних активів.

43. Поняття трудового потенціалу.

44. Антикризове управління потенціалом підприємства. Система напрямів, заходів. Ефективність.

45. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства як системи заходів із використання наукового, науково-технічного і інтелектуального потенціалу підприємства.

46. Правила та принципи інвестиційної політики підприємства. Основні економічні, організаційно-технічні, соціально-управлінські фактори інвестиційно-інноваційної політики підприємства. Стратегія інвестиційної та інноваційної діяльності.

47. Управління результативністю використання потенціалу підприємства.

48. На прикладі конкретного підприємства розглянути і пояснити складові економічного потенціалу підприємства.

49. Контролінг – інструмент управління виробничою системою.

50. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Ситуація 1.

refamlk.ostref.ru referatvvs.nugaspb.ru large.opsreferat.ru referatqld.nugaspb.ru Главная Страница