Гану, призначає на посади їх керівників; здійснює інші повноваження.

Керівник центрального органу виконавчої влади має перших заступ-

Ників та заступників, кількість яких визначає Президент. Заступники

Здійснюють повноваження згідно з розподілом функціональних обов’язків,

А також виконують доручення керівника органу.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції

Центрального органу виконавчої влади за рішенням його керівника

Утворюється колегія, яка є дорадчим органом. До її складу входять керів-

Ник (голова колегії), перші заступники та заступники керівника (за по-

Садою), інші керівні працівники центрального органу виконавчої вла-

Ди; в разі потреби — керівники інших центральних органів виконавчої

Влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

Управління центрального органу, керівники його територіальних ор-

Ганів, народні депутати України, представники інших органів держав-

Ної влади (за згодою). Члени колегії затверджуються та звільняються від

Обов’язків Кабінетом Міністрів за поданням керівника центрального

Органу виконавчої влади. Кількісний склад колегії центрального орга-

Ну виконавчої влади визначається урядом.

У складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюють-

Ся структурні підрозділи, які поділяються на функціональні та обслуго-

Вуючі. Функціональні підрозділи забезпечують виконання функцій та

Повноважень, спрямованих на досягнення основної мети діяльності

Цього органу. Обслуговуючі — виконують роботу, пов’язану із забезпе-

Ченням належних умов функціонування органу незалежно від напряму

Та характеру його завдань. Залежно від ступеня складності покладених

На ці підрозділи завдань, функцій та повноважень, обсягу роботи у

Складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюються, як

Правило, департаменти, управління, відділи та сектори.

Керівник центрального органу виконавчої влади в межах гранич-

Ної чисельності центрального апарату органу та його штатного розпису

Має право формувати патронатну службу. До її складу включаються

Посади помічника, радника, керівника прес-служби та інші посади. Ця

Служба здійснює підготовку необхідних матеріалів та документів для

Керівника органу, організацію його зустрічей з громадськістю, пред-

Ставниками засобів масової інформації, посадовими особами інших

Органів, прийому відвідувачів та іноземних делегацій, надання окре-

Мих фахових консультацій та роз’яснення з питань діяльності керівни-

Ка або органу в цілому.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо

Головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найваж-

Ливіших програм та інших питань у центральних органах виконавчої

Влади можуть утворюватися науково-технічні (наукові) ради з учених і

Висококваліфікованих фахівців. Склад і положення про них затверджує

Керівник центрального органу виконавчої влади. З урахуванням спе-

Цифіки діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі, робочі та кон-

Сультативні органи.

Важливою рисою структурної організації центральних органів ви-

Конавчої влади є наявність територіальних органів, що утворюють так

Звану «систему центрального органу виконавчої влади». Ці органи спри-

Яють підвищенню ефективності здійснення державної політики Уряду

На територіальному рівні, гармонійному поєднанню загальнодержавних

Та місцевих інтересів, розширенню видів управлінських послуг та підви-

Щенню їх якості. Територіальні органи утворюються, реорганізуються і

Ліквідуються у встановленому законодавством порядку.

Організація роботи урядових органів

Державного управління

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утри-

Мання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи дер-

Жавного управління (департаменти, служби, інспекції), які діють у

Складі центрального органу виконавчої влади і підпорядковуються

Йому.

Очолює урядовий орган державного управління керівник, який при-

Значається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів за

Поданням керівника центрального органу виконавчої влади. Він персо-

Нально відповідає за виконання покладених на цей орган завдань; за-

Тверджує за погодженням з керівником центрального органу виконав-

Чої влади структуру і положення про структурні підрозділи урядового

Органу; призначає та звільняє з посад керівників цих структурних

Підрозділів, крім своїх заступників; підписує видані в межах компетенції

Накази, організовує перевірку їх виконання; здійснює інші повноважен-

Ня. Керівник урядового органу за посадою є членом колегії централь-

Ного органу виконавчої влади.

Керівник урядового органу державного управління має заступників

(не більше трьох), у тому числі одного першого, які призначаються на

Посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за подан-

Ням керівника центрального органу виконавчої влади, погодженим з

Керівником урядового органу.

У структурі урядового органу державного управління утворюються

Підрозділи, організаційні вимоги щодо яких є такими ж, що і до струк-

Турних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади. Для

Реалізації покладених на нього завдань за погодженням з керівником

Центрального органу виконавчої влади урядовий орган державного

Управління може утворювати свої територіальні органи в межах гранич-

Ної чисельності працівників урядового органу, а також колегію у складі

Керівника урядового органу, його заступників та керівників структурних

Підрозділів. Її персональний склад затверджується керівником цент-

Рального органу виконавчої влади.

Урядовий орган державного управління в межах своєї компетенції

Бере участь у реалізації державної політики та здійснює управління у

Відповідній підгалузі або сфері діяльності центрального органу виконав-

Чої влади, зокрема в межах, визначених центральним органом, здійснює

Управління майном підприємств, установ та організацій, що належать

До сфери управління цього органу; виконує контрольно-наглядові

Функції у відповідній підгалузі або сфері діяльності; здійснює регуля-

Тивні та дозвільно-реєстраційні функції; узагальнює практику застосу-

Вання законодавства. Урядовий орган державного управління може ви-

Давати накази організаційно-розпорядчого характеру.

Форми і методи діяльності центральних

Органів виконавчої влади

Форми діяльності центральних органів виконавчої влади поділяють-

Ся на правові, організаційні та матеріально-технічні. До правових форм

Слід віднести нормотворчу, правозастосовчу, установчу та контрольну

Форми діяльності.

Нормотворча форма діяльності реалізується шляхом ординарного,

Законопроектного та спеціального провадження. В межах ординарного

Провадження здійснюється видання керівником центрального органу

Виконавчої влади наказів, затвердження положень, інструкцій, правил та

Інших документів нормативно-правового характеру. Законопроектне

Провадження передбачає діяльність щодо розробки проектів законів

України. Розробка проектів актів Президента, Кабінету Міністрів та їх

Внесення на розгляд відповідного органу у встановленому законодавст-

Вом порядку виокремлюється у спеціальне провадження.

Правозастосовча форма являє собою діяльність з реалізації норма-

Тивних приписів шляхом видання наказів індивідуального правонаділя-

Ючого або правоохоронного характеру, доручень організаційно-розпо-

Рядчого характеру, надання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснен-

Ня певного виду діяльності фізичним і юридичним особам, реєстрації

Актів, документів, прав, об’єктів тощо.

Установча форма діяльності здійснюється як безпосередньо цент-

Ральним органом виконавчої влади, так і через Президента та Кабінет

Міністрів України. Вона пов’язана із провадженнями щодо формуван-

Ня структури цього органу, системи його територіальних органів, утво-

refaooe.ostref.ru rvt.deutsch-service.ru smile.radioritual.ru referatpwf.nugaspb.ru Главная Страница