Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Тема №3. Економічні потреби та інтереси

Початковим моментом економічної діяльності людей є виробництво.

Виробництво припускає взаємодію різних чинників, які можна розділити на три основні групи: праця, земля, капітал.

Основні поняття:

Виробництво, праця, земля, капітал, економічна ефективність суспільного виробництва, соціальна ефективність, національне багатство, валовий національний продукт..

Питання для самоконтролю знань:

1. Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на їхній зміст?

2. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті людини?

3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.

4. Для чого потрібні знання про тенденції і перспективи розвитку потреб на їхні структурні зміни?

Література:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-прес, 2005, - 615 с.

2. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія : Навч. посіб. – К : Знання , 2007- 684с.

3. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.: За ред. К.Т. Кривенка, - К.: КНЕУ, 2005. – 508 с.

4. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. В. О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

5. Мельник Л.Ю., Макаренко Л.М. :Економічна теорія – політекономічний контекст – Навчальний посібник . К .: Кондор, 2008-524 с.

6. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М. , Іткін О.Ф. Політична економія : Підручник/ За науковою ред.. доктора економічних наук, проф.. В.Г. Федоренка – К.- Алерта.2008-487 с

План:

1. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Відмежність потреб. Закон зростання потреб.

2. Економічні ресурси та їх обмеженість. Виробничі можливості суспільства, їх обмеженість. Проблема вибору в економіці.

3. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.

4. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.Будь-яка економічна система вирішує три основні проблеми економіки: ЩО? ЯК? ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ?

Виробництво завжди ведеться задля задоволення потреб людей.

Потреба – це нужда в чомусь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому, внутрішній збудник активності.

Відбиваючи внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей, потреби утворюють складну систему, яку можна структурувати за різними критеріями.

У найзагальнішому вигляді виділяють:

- біологічні потреби – забезпечують існування людини як біологічної істоти (їжа, житло, одяг);

- соціальні – зумовлені соціальною природою людини (спілкування, визнання);

- духовні (творчість, самореалізація).

Задовольнити всі потреби одночасно неможливо, тому людина ронжирує їх, тобто розміщує за ступенем важливості. Допомогу в розумінні такої субординації дає відома піраміда Маслоу.

Учение о призраках (идолах), которые являются препятствием на пути познания мира человеком, создал: Фрэнсис Бэкон
Варіанти лабораторних робіт та порядок їх виконання
Процес формування адвокатури в україні в 20ст
Тіні для повік у палітрі 3 кольори
В 2008 году без вести пропали 50.000 человек. Это в три раза больше, чем в США и в 19-20 раз больше, чем в странах Евросоюза. Последние три года МВД секретит подобную информацию.
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN MARKETING
Становлення проблематики науки.
Основные принципы построения САПР
Этапы процесса сушки пиломатериалов
ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ. ЗАДАЧИ.
Понятие преступления, признаки, состав преступления
V ПАРА: ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ (N. TRIGEMINUS)
Основні положення концепції А. Адлера
Жизнь – это то, что происходит сейчас
О действии Духа Святого в человеке.
Смерть або інші тяжкі наслідки, -
Анализ выполнения заданий по среднему снижению норм
Инструменты и технологии проектирования модели.
In their turn — в свою очередь
Фази і етапи консультаційного процесу.
Возрастные изменения химического состава костей
ПАМЯТНИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ
Энергия гармонических колебаний
Главная Страница