Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Тема №3. Економічні потреби та інтереси

Початковим моментом економічної діяльності людей є виробництво.

Виробництво припускає взаємодію різних чинників, які можна розділити на три основні групи: праця, земля, капітал.

Основні поняття:

Виробництво, праця, земля, капітал, економічна ефективність суспільного виробництва, соціальна ефективність, національне багатство, валовий національний продукт..

Питання для самоконтролю знань:

1. Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на їхній зміст?

2. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті людини?

3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.

4. Для чого потрібні знання про тенденції і перспективи розвитку потреб на їхні структурні зміни?

Література:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-прес, 2005, - 615 с.

2. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія : Навч. посіб. – К : Знання , 2007- 684с.

3. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.: За ред. К.Т. Кривенка, - К.: КНЕУ, 2005. – 508 с.

4. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. В. О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

5. Мельник Л.Ю., Макаренко Л.М. :Економічна теорія – політекономічний контекст – Навчальний посібник . К .: Кондор, 2008-524 с.

6. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М. , Іткін О.Ф. Політична економія : Підручник/ За науковою ред.. доктора економічних наук, проф.. В.Г. Федоренка – К.- Алерта.2008-487 с

План:

1. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Відмежність потреб. Закон зростання потреб.

2. Економічні ресурси та їх обмеженість. Виробничі можливості суспільства, їх обмеженість. Проблема вибору в економіці.

3. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.

4. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.Будь-яка економічна система вирішує три основні проблеми економіки: ЩО? ЯК? ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ?

Виробництво завжди ведеться задля задоволення потреб людей.

Потреба – це нужда в чомусь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому, внутрішній збудник активності.

Відбиваючи внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей, потреби утворюють складну систему, яку можна структурувати за різними критеріями.

У найзагальнішому вигляді виділяють:

- біологічні потреби – забезпечують існування людини як біологічної істоти (їжа, житло, одяг);

- соціальні – зумовлені соціальною природою людини (спілкування, визнання);

- духовні (творчість, самореалізація).

Задовольнити всі потреби одночасно неможливо, тому людина ронжирує їх, тобто розміщує за ступенем важливості. Допомогу в розумінні такої субординації дає відома піраміда Маслоу.

Проектирования и прогнозирования - 2час.
Контроль вместо веры. 14 октября.
Понятие и виды способов прекращения обязательств: отступное, зачет, новация, прощение долга. Иные основания прекращения обязательств.
Конспект: Обе. Энтропия и энергия. Непрозрачная часть тела
Правове регулювання грошового обігу та розрахунків, Фінансові послуги.
Вы имеете в виду духовную любовь... 3 часть
Представлення символів і керуючих кодів в пам'яті ПК
POOH Magnet mill with cone journal. RIH fishing BHA with 195mm mill to bottom
Хорошо подготовленное выступление придаст вам уверенности в себе и поможет достойно выглядеть в глазах комиссии. А это важный шаг к успешной защите вашей дипломной работы.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК НАВЯЗЫВАЕТ СВОЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ РЕАЛЬНОСТИ
Метил - пропил - изопропил - метан
Скорость выработки фонематической и звуковысотной дифференцировок
E) восхождение от абстрактного к конкретному
Совет фирмы (АО), его функции и практическая деятельность
Смещение мышьяковистой пасты при наложении повязки
История развития специального образования в Европейских странах
Общественно-политическое развитие России во второй половине XIX в.
Святитель Игнатий Брянчанинов 4 часть
Усна відповідь на семінарському занятті оцінюється в межах від 1 до 3-х балів.
Метод судово-бухгалтерської експертизи
Показники наявності та ефективності використання ресурсів підприємства
Права як види цінних паперів
Наиболее быстродействующим и высокоэффективным диуретиком
Главная Страница