Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України.

#5

№ 220, 3, 1, 1, 60

Договір довічного утримання рухомого майна укладається :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

4) у будь-якій формі на вибір сторін;

5) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією.

#3

№ 223, 3, 1, 1, 67

Право платника безстрокової ренти на відмову від договору можливе :

1) у випадку досягнення сторонами згоди;

2) у випадку знищення майна, переданого під виплату ренти;

3) за умови повного розрахунку після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника від договору;

4) у випадку зміни стану здоров’я одержувача ренти;

5) інші важливі обставини, які ускладнюють виконання договору.

#3

№ 224, 3, 1, 1, 60

Форма договору ренти :

1) усна;

2) письмова;

3) письмова з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією;

4) письмова з нотаріальним посвідченням;

5) у будь-якій формі на вибір сторін.

#4

№ 226, 31, 1, 1, 64

Відповідно до ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо :

1) наймач одноразово прострочив платіж за договором;

2) наймач фактично не користується річчю;

3) наймодавцю самому потрібна річ, передана в найм;

4) наймач не вносить плату за користування річчю протягом 3 місяців підряд;

5) закінчився строк дії договору.

#4

№ 227, 31, 1, 1, 60

До вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана в найм, застосовується позовна давність :

1) п’ять років;

2) один місяць;

3) чотирнадцять днів;

4) три роки;

Один рік.

#5

№ 228, 31, 1, 1, 60

Договір найму будівлі на строк не менше трьох років укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у формі, обраній сторонами;

5) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню

#2

№ 229, 31, 1, 1, 66

Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо :

1) закінчився строк дії договору найму;

2) наймач за договором має право викупу майна в кінці терміну;

3) можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він відповідає;

4) майно на певний період не потрібне наймачу;

Можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він не відповідає.

#5

№ 230, 3, 1, 1, 60

Предметом договору дарування не можуть бути :

1) рухомі речі;

2) гроші, цінні папери;

3) нерухомі речі;

4) майнові права;

Майнові обов’язки.

#5

№ 231, 3, 1, 1, 62

Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається :

1) усно;

2) у письмовій формі;

3) за згодою сторін в усній або у письмовій формі;

4) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

5) у письмовій формі з державною реєстрацією правочину.

#4

№ 232, 3, 2, 1, 113

Укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування :

1) предметів особистого призначення;

2) майнових прав;

3) нерухомих речей;

4) валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

5) валютних цінностей на суму, яка перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати;

6) валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

7) будь-яких речей.

#36

№ 233, 3, 2, 1, 106

Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного :

1) виплачувати грошову ренту дарувальнику;

2) надати право довічного користування дарунком третій особі;

3) передати певне майно дарувальнику;

4) вчинити дію немайнового характеру на користь дарувальника;

5) не пред’являти вимог до третьої особи про виселення;

6) повернути майно через певний час;

7) не відчужувати подароване майно.

#25

№ 234, 3, 2, 1, 129

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування :

1) якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя рідної тітки дарувальника;

2) якщо обдаровуваний вчинив замах на життя дядька дарувальника;

3) якщо обдаровуваний знищив майно, подароване йому дарувальником;

4) якщо річ становить історичну культурну цінність;

5) якщо обдаровуваний необережно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

6) якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

#67

№ 235, 3, 2, 1, 106

Пожертва – це :

1) договір дарування;

2) договір дарування майнових прав;

3) договір дарування рухомих речей;

4) різновид договору дарування;

5) передача безоплатно майна у власність;

6) договір дарування майна у власність в майбутньому;

Дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим ЦК України, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

#47

№ 236, 3, 2, 1, 108

У договорі довічного утримання можуть бути передбачені умови про :

1) плату за житловий будинок, переданий набувачеві у користування;

2) строки користування нерухомим майном;

3) передачу у власність набувача частини квартири;

4) види матеріального забезпечення набувача;

5) види матеріального забезпечення відчужувача;

6) спадкування майна відчужувача.

Передачу у власність набувача рухомого майна, яке має значну цінність.

#357

№ 237, 3, 2, 1, 99

Набувачем у договорі довічного утримання може бути :

1) фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я;

2) повнолітня непрацездатна недієздатна фізична особа;

3) територіальна громада;

4) держава;

5) повнолітня дієздатна фізична особа;

6) юридична особа;

7) будь-який суб’єкт цивільних відносин.

#56

№ 238, 3, 2, 1, 117

Обов’язки набувача за договором довічного утримання :

1) систематично організовувати відчужувачеві літній відпочинок;

2) не надання матеріальної допомоги іншим особам;

3) здійснювати додаткові грошові виплати;

4) надавати відчужувачу різні види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача;

5) забезпечити набувача житлом (у випадку, якщо такий обов’язок передбачений договором);

6) поховати відчужувача, навіть якщо такий обов’язок не був передбачений договором;

7) утримувати членів сім’ї відчужувача.

#46

№ 239, 3, 2, 1, 123

Правові наслідки розірвання договору довічного утримання :

1) право власності залишається у набувача;

2) право власності переходить до спадкоємців;

3) право власності за рішенням суду може залишитися за набувачем;

4) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором, право власності на майно, яке було ним передане, набуває відчужувач;

5) у разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з причин, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна;

6) право власності залишається в рівних частках у набувача та відчужувача;

7) жодних.

#45

№ 240, 3, 2, 1, 98

Вкажіть, у яких відповідях правильно вказані можливі форми ренти :

1) виконання робіт або надання послуг;

2) сплата аліментів;

3) зарахування зустрічної вимоги за зобов’язанням;

4) виплата грошей;

5) відступлення майнових прав;

6) передання речей;

7) дотації та субсидії.

#146

№ 241, 3, 2, 1, 111

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у таких випадках :

1) платник порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти;

2) платник прострочив виплату ренти на один місяць;

3) платник прострочив виплату ренти на один рік;

4) у платника змінилось сімейне становище;

5) вартість майна, переданого одержувачем, збільшилась;

6) платник визнаний неплатоспроможним;

7) одержувач вимагає збільшення рентних платежів, а платник не згоден.

#136

№ 242, 3, 2, 1, 91

Положення яких договорів поширюються на договір ренти :

1) міни;

2) довічного утримання;

3) послуг;

4) підряду;

5) купівлі-продажу;

6) управління майном;

Дарування.

#57

№ 243, 3, 2, 1, 107

Забезпечення виплати ренти здійснюється :

1) закладом;

2) страхуванням майна;

3) виплатою завдатку;

4) одержувач ренти у разі передання земельної ділянки або іншого нерухомого майна набуває право застави на майно;

5) накладенням заборони;

6) платник ренти вправі відчужувати майно лише за згодою одержувача ренти;

Тактичний контроль реклами
Семантическая классификация глаголов речи по Л. М. Васильеву.
Назвіть основні види та форми зайнятості.
На рынке действуют две фирмы олигополистического типа.
Г. Страхування електронних пристроїв.
Карбюраторы, рекомендуемые для различных
Характеристика психологических методик исследования
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
Кримінальної репресії
Лечение лекарственного анафилактического шока
Запам’ятайте акцентуаційні норми
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Я вижу, что сатана почти победил.
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ ПЫЛИ В РАБОЧУЮ ЗОНУ
ЗМІСТ ТЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ №2
Техника надплевральной новокаиновой блокады.
Лекції 16, 17. Експлуатаційні методи підвищення довговічності машин
Важнейшие цели и субъекты социальной политики соц.государства.
Расчет численности и фонда заработной платы всех категорий работников.
Тема№4 Підвідомчість та підсудність справ господарським судам, учасники судового процесу.
Глава 13. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ
ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ
Кафедра «Корпоративное управление и электронный бизнес»
Главная Страница