Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України.

#5

№ 220, 3, 1, 1, 60

Договір довічного утримання рухомого майна укладається :

1) в усній формі;

2) у письмовій формі;

3) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

4) у будь-якій формі на вибір сторін;

5) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією.

#3

№ 223, 3, 1, 1, 67

Право платника безстрокової ренти на відмову від договору можливе :

1) у випадку досягнення сторонами згоди;

2) у випадку знищення майна, переданого під виплату ренти;

3) за умови повного розрахунку після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника від договору;

4) у випадку зміни стану здоров’я одержувача ренти;

5) інші важливі обставини, які ускладнюють виконання договору.

#3

№ 224, 3, 1, 1, 60

Форма договору ренти :

1) усна;

2) письмова;

3) письмова з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією;

4) письмова з нотаріальним посвідченням;

5) у будь-якій формі на вибір сторін.

#4

№ 226, 31, 1, 1, 64

Відповідно до ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо :

1) наймач одноразово прострочив платіж за договором;

2) наймач фактично не користується річчю;

3) наймодавцю самому потрібна річ, передана в найм;

4) наймач не вносить плату за користування річчю протягом 3 місяців підряд;

5) закінчився строк дії договору.

#4

№ 227, 31, 1, 1, 60

До вимог про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана в найм, застосовується позовна давність :

1) п’ять років;

2) один місяць;

3) чотирнадцять днів;

4) три роки;

Один рік.

#5

№ 228, 31, 1, 1, 60

Договір найму будівлі на строк не менше трьох років укладається :

1) у письмовій формі;

2) у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

3) у письмовій формі і підлягає державній реєстрації;

4) у формі, обраній сторонами;

5) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню

#2

№ 229, 31, 1, 1, 66

Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо :

1) закінчився строк дії договору найму;

2) наймач за договором має право викупу майна в кінці терміну;

3) можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він відповідає;

4) майно на певний період не потрібне наймачу;

Можливість користування майном істотно зменшилась через обставини, за які він не відповідає.

#5

№ 230, 3, 1, 1, 60

Предметом договору дарування не можуть бути :

1) рухомі речі;

2) гроші, цінні папери;

3) нерухомі речі;

4) майнові права;

Майнові обов’язки.

#5

№ 231, 3, 1, 1, 62

Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається :

1) усно;

2) у письмовій формі;

3) за згодою сторін в усній або у письмовій формі;

4) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням;

5) у письмовій формі з державною реєстрацією правочину.

#4

№ 232, 3, 2, 1, 113

Укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування :

1) предметів особистого призначення;

2) майнових прав;

3) нерухомих речей;

4) валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

5) валютних цінностей на суму, яка перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати;

6) валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

7) будь-яких речей.

#36

№ 233, 3, 2, 1, 106

Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного :

1) виплачувати грошову ренту дарувальнику;

2) надати право довічного користування дарунком третій особі;

3) передати певне майно дарувальнику;

4) вчинити дію немайнового характеру на користь дарувальника;

5) не пред’являти вимог до третьої особи про виселення;

6) повернути майно через певний час;

7) не відчужувати подароване майно.

#25

№ 234, 3, 2, 1, 129

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування :

1) якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя рідної тітки дарувальника;

2) якщо обдаровуваний вчинив замах на життя дядька дарувальника;

3) якщо обдаровуваний знищив майно, подароване йому дарувальником;

4) якщо річ становить історичну культурну цінність;

5) якщо обдаровуваний необережно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

6) якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

#67

№ 235, 3, 2, 1, 106

Пожертва – це :

1) договір дарування;

2) договір дарування майнових прав;

3) договір дарування рухомих речей;

4) різновид договору дарування;

5) передача безоплатно майна у власність;

6) договір дарування майна у власність в майбутньому;

Дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим ЦК України, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

#47

№ 236, 3, 2, 1, 108

У договорі довічного утримання можуть бути передбачені умови про :

1) плату за житловий будинок, переданий набувачеві у користування;

2) строки користування нерухомим майном;

3) передачу у власність набувача частини квартири;

4) види матеріального забезпечення набувача;

5) види матеріального забезпечення відчужувача;

6) спадкування майна відчужувача.

Передачу у власність набувача рухомого майна, яке має значну цінність.

#357

№ 237, 3, 2, 1, 99

Набувачем у договорі довічного утримання може бути :

1) фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я;

2) повнолітня непрацездатна недієздатна фізична особа;

3) територіальна громада;

4) держава;

5) повнолітня дієздатна фізична особа;

6) юридична особа;

7) будь-який суб’єкт цивільних відносин.

#56

№ 238, 3, 2, 1, 117

Обов’язки набувача за договором довічного утримання :

1) систематично організовувати відчужувачеві літній відпочинок;

2) не надання матеріальної допомоги іншим особам;

3) здійснювати додаткові грошові виплати;

4) надавати відчужувачу різні види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача;

5) забезпечити набувача житлом (у випадку, якщо такий обов’язок передбачений договором);

6) поховати відчужувача, навіть якщо такий обов’язок не був передбачений договором;

7) утримувати членів сім’ї відчужувача.

#46

№ 239, 3, 2, 1, 123

Правові наслідки розірвання договору довічного утримання :

1) право власності залишається у набувача;

2) право власності переходить до спадкоємців;

3) право власності за рішенням суду може залишитися за набувачем;

4) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором, право власності на майно, яке було ним передане, набуває відчужувач;

5) у разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з причин, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна;

6) право власності залишається в рівних частках у набувача та відчужувача;

7) жодних.

#45

№ 240, 3, 2, 1, 98

Вкажіть, у яких відповідях правильно вказані можливі форми ренти :

1) виконання робіт або надання послуг;

2) сплата аліментів;

3) зарахування зустрічної вимоги за зобов’язанням;

4) виплата грошей;

5) відступлення майнових прав;

6) передання речей;

7) дотації та субсидії.

#146

№ 241, 3, 2, 1, 111

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у таких випадках :

1) платник порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти;

2) платник прострочив виплату ренти на один місяць;

3) платник прострочив виплату ренти на один рік;

4) у платника змінилось сімейне становище;

5) вартість майна, переданого одержувачем, збільшилась;

6) платник визнаний неплатоспроможним;

7) одержувач вимагає збільшення рентних платежів, а платник не згоден.

#136

№ 242, 3, 2, 1, 91

Положення яких договорів поширюються на договір ренти :

1) міни;

2) довічного утримання;

3) послуг;

4) підряду;

5) купівлі-продажу;

6) управління майном;

Дарування.

#57

№ 243, 3, 2, 1, 107

Забезпечення виплати ренти здійснюється :

1) закладом;

2) страхуванням майна;

3) виплатою завдатку;

4) одержувач ренти у разі передання земельної ділянки або іншого нерухомого майна набуває право застави на майно;

5) накладенням заборони;

6) платник ренти вправі відчужувати майно лише за згодою одержувача ренти;

referattdu.nugaspb.ru piece.upsref.ru refapqx.ostref.ru referatxgv.nugaspb.ru Главная Страница