ЭКОЛОГИЯ

Оскільки у короткостроковому періоді деякі ресурси фіксовані, а обсяги інших можна змінювати для розширення випуску, виділяють два типи витрат – постійні і змінні, які аналізують за двома рівнями. Перший рівень аналізу стосується витрат на весь обсяг продукції, другий – аналізу витрат на одиницю продукції.

Короткострокові витрати виробництва

Витрати на весь обсяг продукції називаються сукупними витратами .Вони включають постійні і змінні витрати: .

Постійні витрати–це витрати фіксовані, їх вели­чина не змінюється зі зміною обсягів випуску. До них відносять витрати на устаткування, утримання управлінського персоналу, рентні платежі за оренду приміщення чи землі, зобов’я­зання фірми з облігаційних позик, страхові внески тощо. До постійних витрат відносять також всі неявні витрати. За нульового обсягу виробництва загальна сума витрат дорівнює постійним витратам фірми.

Змінні витрати – це витрати, величина яких змінюється залеж­но від зміни обсягів виробництва. До них відносять витрати на сировину, паливо, електро­енергію, транспортні послуги, заробітну плату найманих робітників.

Другий рівень аналізу включає витрати на одиницю продукції. До них відносять середні і граничні витрати. Всі види середніх витрат обчислюються шляхом поділу відповідних сумарних витрат на обсяг продукції, випущеної за певний період : середні постійні витрати: , середні змінні витрати:, середні сукупні витрати: .

Оскільки сукупні витрати є сумою і , то середні сукупні витрати також можна представити як суму середніх постійних і середніх змінних витрат:

Граничні витрати – це приріст су­купних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю, або додаткові витрати, пов’язані з виробництвом ще однієї додаткової одиниці продукції: . Оскільки сукупні витрати змінюються в результаті приросту змінних витрат, то граничні витрати можна визначити також за показником приросту змінних витрат: .

Всі типи витрат виробництва безпосередньо пов’язані з виробничою функцією, яка відображає залежність між кількістю застосовуваного ресурсу і обсягом випуску. Нехай величина заробітної плати 1 робітника за тиждень становить 100 гривень, а ціна одиниці капіталу – 50 грн. У таблиці 7.1 наведені розрахунки витрат фірми, яка нарощує виробництво продукції від 0 до 120 одиниць. У колонці 4 обчислені постійні витрати – витрати на придбання капіталу (50 грн.×10 од.). В колонці 5 обчислені змінні витрати – на найом робочої сили. Сума витрат на капітал і працю дає сукупні витрати виробництва (колонка 6).Граничні витрати (колонка 7) обчислюємо за формулою . Значення граничних витрат ми за­писуємо між рядками, щоб підкреслити, що це прирости витрат. В останніх трьох колонках обчислені середні витрати виробництва.

Таблиця 7.1.

Кількість робітни­ків за тижд. L Кількість капіталу, од./тижд. K Сукупний про­дукт, од./тижд. TP=Q Витрати на весь обсяг Грани­чні ви­трати MC Витрати на одиницю продукції
Постійні ви­трати, грн. FC Змінні витрати, грн. VC Сукупні витрати, грн. TC Середні постійні, грн. AFC Середні змінні, грн. AVC Сере­дні суку­пні, грн. ATC
>10 >5 >3,3 >5 >6,7 >10 >12,5 >20 >50 - 16,7 8,3 6,3 5,3 4,7 4,4 4,2 4,2 - 6,7 5,0 5,0 5,3 5,7 6,2 6,8 7,5 - 23,3 13,3 11,3 10,5 10,5 10,6 11,0 11,7

Криві витрат виробництва на весь обсяг продукції за даними таблиці 7.1 зображені на рис. 7.2. а). Крива постійних витрат має вигляд горизонтальної лінії, крива змінних витрат – це крива сукупних витрат , зміщена паралельно вниз на величину постійних витрат. Крива сукупних витрат графічно визначається додаванням значень кривої до кривої . Відстань по вертикалі між кривими і показує значення змінних витрат, а відстань по вертикалі між кривими і дає значення постійних витрат.

Конфігурація кривих і ілюструє дію законів зростаючої та спадної віддачі. Зв’язок між динамікою продуктивності факторів виробництва і витрат обернений: гранична продуктивність змінного фактора на низьких обсягах випуску зростає, досягає максимуму, а згодом – на вищих обсягах випуску – спадає, тоді як прирости витрат, навпаки, на низьких обсягах мають спадний характер (це показує опуклість кривих і вгору), а на вищих – зростаючий (опуклість кривих донизу).

Графіки граничних та середніх витрат (рис. 7.2 б) ілюструють цей закон більш виразно. Граничні витрати спадають приблизно до обсягу 45 одиниць, у точці b′ набувають мінімального значення, після чого стрімко зростають. З деяким відставанням цю ж динаміку виказують середні витрати. Дія законів зростаючої та спадної віддачі (спадних та зростаючих витрат) обумовлює U – подібну форму кривих граничних, середніх змінних і середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді.

(учебно-методический комплекс)

Discuss the questions with a partner.
Тестові завдання з банку даних «Крок-2»
ПЕДАГОГІЧНА ДЮЛЬНІСТЬ М.ВЛОМОНОСОВА
Нормативная продолжительность строительства объектов и методы её расчета.
Які загальні правила оформлення документів
Лекция № 7
ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖАН-ЖАКА РУССО
Тести для проміжного контролю до теми 5
За счет внутренней целостности и нашей способности воспринимать свет третья чакра постепенно превращает желтый свет чакры солнечного сплетения в золотой свет Мудрости, знания и изобилия.
Применимость модели Портера-Лоулера в практике управления.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально-педагогічна система
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
A. Збільшити кількість одноліжкових палат
ЛЕКЦИЯ 12. СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ
Видавничі оригінали
Вопрос 1. Мировоззрение как феномен духовной культуры общества. Исторические типы мировоззрения. Мировоззрение и философия.
Самоосознание — это свидетель. Вопрос:Вы говорили, что Я можно рассматривать в трёх аспектах: личностном (вьякти), сверхличностном (вьякта) и безличностном (авьякта)
Автор: Kamchatovec2 20.06.2015, 05:46
Дифференциация звуков С — Ш в рифмовках
Read and learn/ Part 1
Лабораторне завдання
Застосування експертних систем у медицині
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
Главная Страница