На заключительную дезинфекцию

№__________(от) «____»__________ 20 ж. (г.) _____сағ. (час) _____мин

Дезинфекциялауға өтінім қабылданды (Заявка на дезинфекцию принята)_______________________________________
ұйымның атауы (наименование организации)
Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного)______________________ жасы (возраст)________
Мекен-жайы (Адрес)_____________________________________________________________________________________
Диагнозы (Диагноз)______________________________________________________________________________________
Ауруханаға жатқызылды (Госпитализация состоялась) 20___ ж.(г.) _____сағ. (час) _____мин

Ауруханаға (В больницу)______________________________________________________________________________
Үйде қалдырылды (оставлен дома) ______________________________________________________________________
Көшіру наряды (Наряд на эвакуацию) № ____________
Дезинфекциялауға (Наряд на дезинфекцию вручен) 20____ ж.(г.) ____сағ. (час)____мин. тапсырылды
Дезинфекциялау бригадасы (Дезбригада)_________________________________________________________________
Дезинфекциялау нұсқаушысы (Дезинструктор)_____________________________________________________________
Дезинфекциялаушы (Дезинфектор)______________________________________________________________________
Диспетчер____________________________________________________________________________________________
Нарядтың орындалуы (Выполнение наряда)

Дезинфекциялаудың жүргізілмеу

20 ж. (г.) немесе кеш орындалуының себебі_____сағ. (час)_____ мин дезинфекциялаубасталды
(Причины не состоявшейся или поздней (дезинфекция начата) дезинфекции):___________________________________
_____сағ. (час)_____ мин. Аяқталды (окончена)

Объектілер тізілімі Переченьобъектов Өлшем бірлігі Единицаизмерения Орындалды Выполнено Жұмсалғанзарарсыздандырушызаттардың атауы Наименованиеизрасходованыхдезинфицирующих средств Мөлшері, кг Количество вкг
Тұрғынүй-жайлар Жилыхпомещений мІ
Жалпы пайдалану орны Местообщегопользования мІ
Ауладағы дәретханалар Уборныхдворовых шт.
ҚоқыссалатынжәшіктерМусорныхящиков шт.
Ыдыс-аяқжиынтығы Комплектпосуды шт.

Камералық дезинфекциялау үшін заттардың саны (Количество вещей для камерной дезинфекции) кг___________________________________________________________________
Санитариялық өңделуге жататын (Подлежат санитарной обработке) _________адамдар (человек) ____________


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

183-қосымша

Приложение 183

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 183/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 183/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

Наряд бойынша дезинфекция жүргізілу туралы туралы

Анықтама

Справка о проведении дезинфекции по наряду

(от) "__" _____ күні 20__ ж. (г.) сағ. (час) ____ мин ____

Тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________
Жасы (Возраст) _______________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) ___________________________________________________________________________________________
Диагнозы (Диагноз) ____________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялау жүргізген адам
(Дезинфекцию проводил) ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)

Қолы (Подпись)_______________________________________________________________________________________________

Пәтер иесінің наразылығы жоқ,_______ сағ. (час) _________ ин
жадынамамен таныстырылды.
(Владелец квартиры претензий не имеет,__________________________________________________________________________
с памяткой ознакомлен)

Пәтер иесінің тегі, аты, әкесінің аты
(Фамилия, имя, отчество владельца квартиры)
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ Қолы (Подпись) __________________________________________________________


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

184-қосымша

Приложение 184

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 184/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 184/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

Заттарға берілетін түбіртек

Квитанция на вещи

№__________

________________________________________________________________________________________________
Наряд бойынша (По наряду)№ _____
Азаматтан қабылданды (Приняты от гражданина) _____________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) _____________________________________________________________________________
Дезинфекциялау себептері (Для дезинфекции по поводу) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Заттардың атауы (Наименование вещей) Саны (Количество)

"___" _________ 20 ж.(г.) заттар Дезинфекциялауға тапсырылды
(вещи сдал в дезинфекцию) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
азаматтың қолы (подпись гражданина)
Заттарды камералық дезинфекциялауға қабылдады (Вещи для камерной
дезинфекции принял) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялаушының қолы (подпись дезинфектора)
Наразылығым жоқ (Претензий не имею) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
заттарды алған иесінің қолы (подпись владельца о получении вещей)

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

185-қосымша

Приложение 185

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 185/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 185/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

Дезинфекциялау камерасына
Направление в дезинфекционную камеру
№ ___________

Наряд (По наряду) № _______________________________________________________________________
Азаматтан (шадан) қабылданды (Приняты от гражданина (ки)) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ салдарынан дезинфекциялауға алынды (для дезинфекции по поводу)

Заттардың атауы (Наименование вещей) Саны (Количество)

___________________ 20___жылы (году)

Заттарды дезинфекциялау камерасына өткіздім
(Вещи сдал в дезинфекционную камеру) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялаушының тегі, аты, әкесінің аты және қолы
(Фамилия, имя, отчество и подпись дезинфектора)
_____________________________________________________________________________ 20__ жылы (году)

Камерадан заттарды қабылдап алдым
(Вещи из камеры принял) ______________________________________________________________________

Дезинфекциялаушының тегі, аты, әкесінің аты және қолы
(Фамилия, имя, отчество и подпись дезинфектора)Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

186-қосымша

Приложение 186

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 186/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 186/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

Өсімдік шаруашылығы өнімдерініңүлгілерін тіркеу және нитрат қалдықтарының табылуына зерттеу нәтижелерін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

регистрации образца и учета результатов исследованиярастениеводческой продукции на содержание нитратов

Басталуы (Начат) «____»__________20 ж.(г.) Аяқталуы (Окончен) «____»__________20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi Регистрационный номер Зертханалық нөмiрi Лабораторный номер Үлгiлер алынған күн Дата отбора образцов Сынаманың(үлгiнiң) атауы Наименованиепробы (образца) Саны Количество Алынған ауданы,орны РайоныМестоотбора Анықталған нитраттар (мг/кг) Обнаруженноесодержаниенитратов (мг/кг) Рұқсат етiлген нитраттыңмөлшері(мг/кг) Допустимоесодержаниенитратов (мг/кг) Нәтижеберiлген күн Дата выдачирезультата Зерттеу жүргiзген адамның қолы,тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, подпись лица, проводившего исследование

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

187-қосымша

Приложение 187

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 187/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 187/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

В. Как сказать ребенку правду о биологических родителях?
Основні теорії міжнародної торгівлі.
Правовой статус человека и гражданина
Молитва вторая, того же святого
Материалы по курсу «Педагогическая психология»
Вкажіть номер точного визначення.
Основные источники финансирования предприятия
Тема 8. Зовнішньоекономічна комерційна діяльність підприємств
Лабораторно-практична робота №11
Засоби державного регулювання господарської діяльності?
Правові форми земельного контролю
Сформировать представления об этапах биосинтеза белка и механизмах его регуляции
Глава 2. Принципы профессиональной этики нотариуса
Сырье и полуфабрикаты лля приготовления соусов
Система показателей товарооборота
С 1980 г. до настоящего времени
Взаимодействие состоит не только из эмоциональных отношений. Партнеру в
Группы стран в мировом хозяйстве
Стрептококи. Класифікація, властивості,захворювання та їх патогенез. Методи мікробіологічної діагностики. Препарати для специфічного лікування та профілактики
Вот почему так трудно верить
Загальна характеристика основних видів фінансових посередників
Економічна інтеграція країн Латинської Америки
Распределение бремени косвенных налогов в зависимости от эластичности предложения.
Главная Страница