Що являє собою підприємство?

1. Будь-який суб'єкт ринкових відносин, що здійснює комерційну діяльність.

2. Цілісний майновий комплекс, що має здатність самостійно виробляти продукцію, надавати послуги тощо.

3. Самостійний господарюючий суб'єкт із правами юридичної особи, що діє з метою отримання прибутку.

4. Господарський проект, що реалізується одним або декількома підприємцями.

Що не є характерним для підприємства?

1. Наявність у складі підприємства інших юридичних осіб.

2. Територіальна диверсифікація господарської діяльності підпри­ємства.

3. Здійснення підприємницької діяльності одночасно на декількох ринках.

4. Наявність у підприємства виокремлених структурних підрозділів.

Чим некомерційні організації відрізняються від підприємств?

1. Не здійснюють господарської діяльності та не отримують доходів від даної діяльності.

2. Не мають статусу юридичної особи.

3. Не переслідують основну мету отримання прибутку від своєї основної статутної діяльності.

4. Не мають відособленого майна, яким можуть самостійно розпоряд­жатися для досягнення своїх статутних цілей.

4) Чи вірним є твердження, що власники підприємства самос­тійно визначають види його діяльності і можуть їх змінювати на свій розсуд?

1. Беззаперечно, так.

2. Так, із врахуванням обмежень щодо окремих видів діяльності, які підлягають ліцензуванню.

3. Ні, види діяльності підприємства визначаються власниками спільно з повноважними органами державного регулювання.

4. Ні, для кожного окремого виду підприємства види його діяльності зафіксовані у законодавстві.

Яким чином визначаються цілі та предмет діяльності окремого підприємства?

1. Повноважними державними органами у рішенні про реєстрацію підприємства.

2. Виконавчими органами управління підприємства у робочому порядку.

3. Прямо визначаються спеціальними нормативними актами.

4. Засновниками в установчих документах підприємства.

6) Чи можуть декілька підприємств координувати свою діяль­ність на постійній основі, повністю зберігаючи при цьому свою незалежність?

1. Ні, оскільки можливість такої координації виключається антимоно-польним законодавством.

2. Ні, оскільки це вимагає створення об'єднання підприємств із част­ковою втратою самостійності його учасників.

3. Так, шляхом створення концерну.

4. Так, шляхом створення асоціації підприємств.

7) Для якого виду об'єднань підприємств в Україні не перед­бачається можливість втручання у виробничу та комерційну діяльність будь-якого з учасників?

1. Асоціації.

2. Концерну.

3. Консорціуму.

4. Корпорації.

Які наслідки має злиття двох підприємств?

1 Створюється нова юридична особа, у бухгалтерському балансі якої відбивається сума активів двох підприємств.

2. Одне підприємство формує контрольний пакет акцій іншого.

3. Створюється асоціація двох підприємств.

4. Між двома підприємствами укладається угода про спільну діяльність.

За якою ознакою в Україні визначаються підприємства як монополісти?

1. За розміром статутного фонду підприємства.

2. За кількістю працюючих на підприємстві.

3. За часткою підприємства на ринку певного товару.

4. За сукупністю ознак: вартістю активів підприємства, кількістю робітників, рівнем рентабельності тощо.

10) Чи матиме статус малого таке підприємство, основний вид діяльності якого є роздрібна торгівля, якщо воно створене у формі закритого акціонерного товариства, має штат праців­ників з 10 осіб і обсяги діяльності, що сезонно коливаються?

1. Так, за критерієм чисельності працюючих.

2. Так, якщо засновники зафіксують статус малого підприємства у статуті.

3. Ні, оскільки акціонерні товариства не можуть визнаватися малими підприємствами.

4. Ні, оскільки торговельні підприємства не можуть визнаватися малими за законодавством.

Які підприємства називаються торговельними?

1. Підприємства, що у процесі своєї основної діяльності укладають угоди купівлі-продажу товарів.

2. Будь-які підприємства, які купують товарно-матеріальні цінності для їх подальшого продажу.

3. Підприємства, основною статутною діяльністю яких є торгівля на ринку споживчих товарів та послуг.

4. Підприємства, які підпорядковуються міністерству, що регулює торговельну галузь.

Який вид діяльності не може здійснювати торговельне підприємство ?

1. Комерційну діяльність із цінними паперами.

2. Діяльність із надання кредитів іншим підприємствам та грома­дянам, із залученням їх коштів на депозит.

3. Діяльність з управління активами інститутів спільного інвесту­вання.

4. Усі види діяльності, що зазначаються, не можуть здійснюватися торговельним підприємством.

На якому із зазначених видів ринків торговельне підприємство має право здійснювати власні операції?

1. На усіх ринках, що зазначаються серед варіантів відповіді.

2. На ринку споживчих товарів та послуг.

3. На ринку засобів виробництва.

4. На фінансовому ринку.

14) Які кошти не можуть бути фінансовим джерелом форму­вання статутного фонду підприємства під час його ство­рення?

1. Власні кошти засновників.

2. Кошти, що залучені засновниками від розміщення ними акцій.

3. Кошти, що залучені засновниками за рахунок банківських позик.

4. Кошти, що утворені за рахунок цільового фінансування державної пайової участі у статутному фонді цього підприємства.

Якого з наведених прав не мають учасники акціонерних товариств?

1. Вимагати інформацію про діяльність товариства.

2. Вимагати вилучення належної їм частки власного капіталу до ліквідації товариства.

3. Брати участь у розподілі прибутку товариства.

4. Брати участь у розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

Які види господарської діяльності у сфері торгівлі підлягають ліцензуванню?

1. Усі, що зазначені серед варіантів відповіді.

2. Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями.

3. Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами.

4. Торгівля виробами з дорогоцінних металів та коштовного каміння.

ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ТА ЙОГО ТОВАРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Яке визначення характеризує роздрібний товарооборот як економічну категорію?

1. Кількість товарів масового споживання за групами та окремими найменуваннями, що реалізовані кінцевим споживачам.

2. Сума грошей за товари й послуги, реалізовані через роздрібну мережу1 та підприємства громадського харчування.

3. Кількісна та якісна характеристика товарної маси, яка переходить із сфери виробництва до сфери споживання.

4. Сукупність економічних відносин, які виникають у процесі обміну грошових коштів на товари масового споживання.

2) Який з наведених елементів має найбільшу питому вагу у вар­тісній структурі роздрібного товарообороту як економічного показника?

1. Вартість засобів праці торговельного підприємства, що перено­ситься ним на реалізовані товари.

2. Вартість придбаних товарів, що реалізуються торговельним під­приємством.

3. Вартість реалізованих товарів, що додатково створюється торго­вельним підприємством.

4. Вартість трудових ресурсів, що використовуються торговельним підприємством для забезпечення.

Яке визначення характеризує роздрібний товарооборот як показник господарської діяльності?

1. Сукупність економічних відносин, які виникають у процесі обміну товарів на гроші населення.

2. Грошова оцінка вартості товарів, що реалізуються для кінцевого споживання через роздрібну мережу.

3. Кількість проданих товарів за групами та окремими наймену­ваннями.

4. Загальна сума чистого доходу від операційної діяльності торго­вельного підприємства.

Як визначається показник обсягу роздрібного товарообороту на торговельному підприємстві?

1. У цінах фактичної реалізації за моментом надходження грошей у рахунок оплати за товар від покупця.

2. У цінах, в яких ведеться облік товарних запасів, за моментом повної оплати покупцем придбаного товару.

3. У цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей.

4. У цінах та за моментом, що визначають власники торговельного підприємства.

referatvgx.nugaspb.ru refamyt.ostref.ru kitchen.unoreferat.ru referatupd.nugaspb.ru Главная Страница