Зразок екзаменаційного білета з дисципліни «Управління фірмою малого бізнесу»

для студентів заочної форми навчання

1. Теоретичне запитання. Переваги та недоліки малого бізнесу, що визначають специфіку системи управління фірмою малого бізнесу.

2. Теоретичне запитання. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб - підприємців (перша група платників єдиного податку) шляхом сплати єдиного податку (платники податку, умови переходу до сплати ЄП, об’єкт оподаткування, основна і підвищена ставки ЄП, податковий період, терміни сплати).

3. Особливості організації управління на фірмі малого бізнесу (побудова структури управління; управління на різних стадіях життєвого циклу фірми; характер розподілу функцій управління).

4. Визначення вартості банківського кредиту (номінальної та реальної процентної ставки) за методом простих відсотків.

5. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб шляхом сплати єдиного податку (платники єдиного податку; податкова база; ставки єдиного податку; єдиний податок та інші податки і збори; терміни сплати єдиного податку).

6. Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності: фізичних і юридичних осіб.

7. Тестове завдання.

Одиничний вибір

1. Ставка податку являє собою:

А. об’єкт, з наявністю якого виникає зобов’язання по сплаті податку;

Б. вартісну, фізичну або іншу характеристику об’єкта оподаткування;

В. величину податкових нарахувань та одиницю вимірювання податкової бази;

Г. розміри фінансових санкцій за несплату податків у встановлені терміни.

2. На спрощену систему оподаткування шляхом сплати фіксованого податку можуть перейти суб’єкти підприємницької діяльності, коли валовий доход такого громадянина за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту:

А. не перевищує 500 тис. грн.;

Б. не перевищує 1 млн. грн.;

В. не перевищу 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб встановлюється залежно від виду діяльності та місця її здійснення в межах:

А. від 20 до 200 грн.;

Б. від 20 до 150 грн.;

В. від 20 до 100 грн.

4. Розміри фінансового податку встановлюються в межах:

А. від 20 до 200 грн.;

Б. від 20 до 150 грн.;

В. від 20 до 100 грн.

Множинний вибір

5. На спрощену систему оподаткування шляхом сплати єдиного податку не можуть перейти такі суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи:

А. що в них за рік середньо облікова чисельність працюючих перевищує 50 осіб;

Б. довірчі товариства, страхові компанії, банки;

В. які не є виробниками та імпортерами підакцизних товарів;

Г. які застосовують бартерний спосіб розрахунків за відвантажену продукцію;

Д. які займаються виробничою діяльністю.

6. Підсистема оподаткування суб’єктів малого підприємництва - юридичних осіб в Україні включає в себе:

А. традиційну систему оподаткування;

Б. оподаткування шляхом сплати єдиного податку;

В. оподаткування за фіксованим податком;

Г. оподаткування шляхом придбання спеціального патенту.

Альтернативний вибір

7. Платник єдиного податку – юридична особа не звільняється від сплати таких податків і зборів:

А. ПДВ (для платників зі ставкою 6%) (так / ні);

Б. податку на прибуток (так / ні);

В. акцизного збору (так / ні);

Г. таможеного мита (так / ні);

Д. державного мита (так / ні).

8. Платник єдиного податку – фізична особа звільняється від сплати таких податків і зборів:

А. прибуткового податку з громадян, якщо він не отримував доходів від інших видів діяльності (так / ні);

Б. збору до Пенсійного фонду (так / ні);

В. збору за видачу дозволу на розміщення об’єктівторгівлі та сфери послуг (так / ні);

Г. плати за патенти (так / ні).

9. Суб’єкти малого бізнесу в Україні мають право самостійно вибирати такі способи оподаткування:

А. сплачувати податки за традиційною системою (так / ні);

Б. сплачувати податки за спрощеною системою (так / ні);

В. застосовувати спрощену систему оподаткування поряд з традиційною (так / ні).

10. Розміри фіксованого податку встановлюються:

А. Державною податковою адміністрацією відповідного району (так / ні);

Б. відповідною місцевою радою (так / ні);

В. відповідною місцевою радою за погодженням із Державною податковою адміністрацією району (так / ні).

8. Тестове завдання.

Одиничний вибір

1. Вартість комерційного кредиту для його одержувача:

А. збільшується при збільшенні термінів платежів;

Б. зменшується при збільшенні термінів платежів;

В. залишається незмінною при збільшенні термінів платежів.

2. Якщо капіталоємність продукції фірми (вартість активів на одиницю продукції) є високою, то збільшення обсягів продажу призводить до:

А. значного зростання потреб у додатковому капіталі;

Б. невеликого зростання потреб у додатковому капіталі;

В. не впливатиме на потреби фірми у додатковому капіталі.

Множинний вибір

3. До потенційних джерел запозиченого капіталу в процесі створення малого підприємства належать:

А. комерційні банки;

Б. фірми венчурного капіталу;

В. власні кошти підприємця;

Г. лізингові компанії;

Д. міжнародні та зарубіжні інвестиційні організації.

4. Перевагами лізингу як способу фінансування малого підприємства є:

А. лізинг не передбачає гарантійної або авансової застави;

Б. лізинг підвищує ліквідність ліцензіата;

В. лізинг не утворює права власності на орендоване устаткування;

Г. лізинг є дешевшим проти залучення банківських кредитів.

5. До джерел внутрішнього фінансування відносять:

А. нерозподілений прибуток;

Б. амортизаційні відрахування;

В. дебіторську заборгованість;

Г. короткострокові банківські кредити.

6. Основними видами комерційного кредиту є:

А. комерційний кредит по відкритому рахунку;

Б. комерційний кредит у формі консигнації;

В. фіксований комерційний кредит;

Г. комерційний кредит з відстрочкою платежу.

7. Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій розрізняють такі види лізингу:

А. оперативний лізинг;

Б. фінансовий лізинг;

В. зворотній лізинг;

Г. пайовий лізинг.

Альтернативний вибір

8. Критеріями оцінки джерел зовнішнього фінансування є:

А. час можливого користування цими джерелами (так / ні);

Б. витрати, пов’язані з їх залученням (так / ні);

В. ступінь втрати контролю за діяльністю фірми (так / ні).

9. Зовнішнє фінансування підприємницького проекту може здійснюватися:

А. шляхом отримання позики (так / ні);

Б. шляхом залучення інвестицій (так / ні);

В. шляхом комбінуванням позичкового та інвестиційного фінансування (так / ні).

10. Залежно від способу погашення банківські кредити поділяють на:

А. кредит, процент по якому сплачується в момент його одержання (так / ні);

Б. кредит, що погашається одноразовим внеском (так / ні);

В. кредит, що погашається на виплат (поступово, частками) (так / ні);

Г. кредит, процент по якому сплачується в момент його повернення (так / ні);

9. Задача.

Розрахуйте величину суми кредиту і реальної процентної ставки (приблизної) банківського кредиту методом накопичених (складних) відсотків за таких умов:

- номінальна відсоткова ставка - 25 % річних;

- термін погашення кредиту - 12 місяців з помісячним погашенням;

- загальна сума кредиту та сплачених відсотків становить 25000 грн.

10. Задача.

Розрахуйте величину реальної процентної ставки та суму кредиту методом простих відсотків по компенсаційному залишку за таких умов:

- номінальна відсоткова ставка - 25 % річних;

- потреби фірми у фінансових ресурсах складають 20000 грн.;

- фірма зобов'язана підтримувати на своєму рахунку компенсаційний
залишок 5000 грн.;

кредит надається терміном на 1 рік

Список рекомендованої літератури

Нормативно-правова література

1. Закон України „Про систему державної підтримки малого підприємництва” від 19.10.2001р. № 2063-ІІІ

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» №523-ІУ від 18,09.2009р.

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» №4014 - УІ від 04.11.2011р.

Основна література

1. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий: Учебник для студ. вузов: Пер. с англ./ Ф. Аналоуи , А. Карами. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 400 с.

2. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Л.Д. Буряк. - К.: КНЕУ, 2002. - 83 с.

3. Іванов Ю.Б.Альтернативні системи оподаткування: Монографія/ Ю.Б. Іванов. - Х.: ХДЕУ-Торнадо, 2003. - 517 с.

4. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 2007.

5. Макеева В.Г. Лизинг: Учебное пособие/ В.Г. Макеева. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 192 с.

6. Малый бизнес: организация, экономика, управление: Учеб. пособие для студ. вузов/ Ред. В.Я. Горфинкель. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 430с.

7. Малые и средние предприятия. Управление и организация/ Под ред. Пихлера Й.Х., Пляйтнера Х.Й., Шмидта К.-Х. Пер. с нем. И.С.Алексеевой и Г.И.Токаревой.- М.: Международные отношения, 2002.- 280 с.

8. Менеджмент в малых и средних предприятиях: Учеб. пособие / А.А.Крупанин. – «-е изд., перераб. и доп. – СПб.: СПбГИЭУ, 2009. – 223с.

9. Менеджмент малого бизнеса: Учебник/ Под ред. проф. М.М.Максимцова и проф. В.Я.Горфинкеля. – Вузовский учебник, 2007.- 269с.

10. Підприємництво: Навчальний посібник/ Ред. В.А. Подсолонко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 614 с.

11. Попов В.М. Практика малого бизнеса: Практ. пособие/ В.М. Попов, С.И. Ляпунов. - М.: КноРус, 2001. - 424 с.

12. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Національна доповідь. – К.: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. К., 2009. 180с

13. Рубе В.А. Малый бизнес : история, теория, практика/ В.А. Рубе. - М.: ТЕИС, 2000. – 231с.

14. Савичев О.П., Зискель Н.А., Трифонов С.В. Экономика и организация малого предпринимательства: Учебное пособие. – СПб. Изд-во СПб ГУЭФ, 2010 – 100 с.

15. Сорокина Л.А. Менеджмент в малом бизнесе. – М.: ЮНИТИ, 2004.

16. Стредвик Д. Управление персоналом в малом бизнесе: Пер. с англ./ Д. Стредвик. - СПб.: Нева, 2003. - 288 с.

17. Томилов В.В. Маркетинг в системе предпринимательства/ В.В. Томилов, Е.В. Песоцкая. - СПб.: Геликос Плюс, 2000. - 520 с.

18. Энциклопедия начинающего предпринимателя: Практические рекомендации/ Ред. В.М. Емельянов. - М.: Новый издательский дом, 2004. - 816 с.


Додаток А

refalqi.ostref.ru referatuvw.nugaspb.ru referattuc.nugaspb.ru wcr.deutsch-service.ru Главная Страница