Тема 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

План

Поняття фінансів підприємств, їх функції. Основи організації фінансів підприємств.

Сфери фінансових відносин на підприємстві. Фінансові ресурси та грошові надходження підприємств.

Формування фінансових результатів діяльності підприємств.

Фінанси неприбуткових організацій.

Зміст

Сутність та значення фінансів підприємств: об’єкт, суб’єкт, роль у фінансовій системі держави. Дискусійнійсть тлумачення сутності категорії «фінанси підприємств». Загальна та специфічні риси фінансів суб’єктів господарювання. Характеристика функцій фінансів підприємств. Методи та принципи організації фінансів господарюючих суб’єктів.

Принципи групування фінансових відносин на підприємстві залежно від їх економічного змісту. Сутність фінансових ресурсів, її дискусійність. Класифікація фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Грошові фонди підприємства. Характеристика видів діяльності та грошових надходжень підприємств.

Поняття доходів, витрат та прибутку підприємства. Види прибутку суб’єктів господарювання. Порядок формування фінансових результатів підприємства. Етапи розподілу фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Неприбуткова діяльність. Види неприбуткових організацій. Особливості формування майна, здійснення діяльності та оподаткування доходів неприбуткових організацій.

Термінологічний словник

Фінанси підприємств. Об’єкт фінансів підприємств. Суб’єкти фінансів підприємств. Забезпечуюча функція фінансів підприємств. Розподільча функція фінансів підприємств. Контрольна функція фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Комерційний розрахунок. Бюджетне (кошторисне) фінансування. Неприбуткова діяльність.

Зовнішні фінансові відносини підприємств. Внутрішні фінансові відносини підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Грошові фонди. Статутний капітал. Резервний фонд. Фонд розвитку виробництва. Фонд оплати праці. Амортизаційний фонд. Фонд виплати дивідендів. Грошові надходження. Звичайна діяльність. Надзвичайна діяльність. Операційна діяльність. Інша діяльність. Основна діяльність. Інша операційна діяльність. Інвестиційна діяльність. Фінансова діяльність.

Доходи підприємства. Витрати підприємства. Прибуток. Валовий (загальний) прибуток (збиток). Прибуток (збиток) від операційної діяльності. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності. Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування. Чистий прибуток (збиток) підприємства.

Неприбуткова організація. Благодійна організація. Громадська організація. Релігійна організація. Творча спілка. Політична партії. Пенсійний фонд. Кредитна спілка.

Література:

Основна:

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.– К.: НІОС, 2003.– 416 с.– С. 237-254.

2. Ковальчук С.В., Форкун І.В Фінанси: Навч. посібник.– Львів: Новий світ-2000, 2006.– 568 с.– С. 112-137.

3. Кудряшов В.П. Фінанси: Навчальний посібник.– Херсон: Олді-плюс, 2006.– 352 с.– С. 44-79.

4. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін Теорія фінансів: Навчальний посібник / За заг. ред. О.Д. Василика.– К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 480 с.– С. 145-183.

5. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб.– 2-ге вид, доп. і перероб.– К.: КНЕУ, 2002.– 240 с.– С. 75-101.

6. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб.– К.: Знання, 2007.– 235 с.– С. 138-152.

7. Фінанси: Навч. посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін.; За ред. В.І. Оспіщева.– К.: Знання, 2006.– 416 с.– С. 66-91.

8. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни.– 2-ге вид., перероб. і доп. / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова.– К.: КНЕУ, 2006.– 387 с.– С. 65-83.

Додаткова:

1. Гривківська О.В. Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).– 2004.– № 2.– C.12-15.

2. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підпрємств // Фінанси України (укр.).– 2000.– № 4.– C.17-27.

3. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку // Фінанси України (укр.).– 2005.– № 3.– C.138-147.

4. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебное пособие: Навчальне видання.– 2-е изд.– М.: Финансы и статистика, 1997.– 176 c.

5. Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства // Фінанси України (укр.).– 2004.– № 11.– C.124-134.

6. Пашнюк Л.О. Джерела фінансування оновлення основних фондів та напрями їх вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).– 2005.– № 9.– C.46-50.

7. Пойда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України (укр.).– 2003.– № 1.– C.96-104.

8. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України (укр.).– 2003.– № 4.– C.77-82.


Фінанси неприбуткових організацій.

Детальний перелік неприбуткових організацій наведено в п.7.11.1 ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”. До них належать:

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцеві осередки;

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку, визначеному законом;

4. Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

5. Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

6. Релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом;

7. Житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» звільняє неприбуткові організації від оподаткування певної категорії доходів.

Благодійні організації, які існують лише на членські внески та благодійні пожертвування звільняють від сплати податків та податкових платежів до бюджету та спеціальних фондів.

Якщо неприбуткова організація, крім основної, не здійснює інші види діяльності, неприбуткова організація не є платником комунального податку.

У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання зазначених організацій перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому з суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок на прибуток не сплачується.

Необхідно зазначити, що перелік платних послуг, які можуть надаватися неприбутковими організаціями, визначається КМУ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Розкрийте зміст та значення фінансів підприємств. Які напрями щодо розуміння їх сутності Вам відомі? Назвіть об’єкти та суб’єкти фінансів підприємства.

2. У чому полягає спільність і відмінність фінансів підприємств і державних фінансів?

3. Охарактеризуйте й обґрунтуйте взаємозв’язок функцій фінансів підприємств.

4. Розкрийте зміст та принципи основ організації фінансів підприємств.

5. Охарактеризуйте систему внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин на підприємстві.

6. Дайте визначення фінансових ресурсів. За якими критеріями вони класифікуються? Охарактеризуйте особливості фондової і нефондової форми фінансових ресурсів підприємства.

7. Дайте характеристику видів діяльності та грошових надходжень підприємств.

8. Дайте визначення доходів, витрат і прибутку підприємства? Назвіть види прибутку. У чому полягають особливості його формування та розподілу?

9. Які види підприємств виділено в Господарському кодексі України?

10. Охарактеризуйте особливості створення, формування майна, відповідальності засновників, управління та фінансової роботи на підприємствах різних організаційно-правових форм.

11. Які неприбуткові організації Ви знаєте? Яким чином вони створюються і формують майнову базу?

12. У чому полягають особливості оподаткування неприбуткових організацій?


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8

План

1. Сутність фінансів підприємств: об’єкти, суб’єкти, функції, їх роль у фінансовій системі держави.

2. Основи організації фінансів підприємств та їх принципи.

3. Система фінансових відносин на підприємстві.

4. Характеристика грошових надходжень суб’єктів господарювання.

5. Поняття доходів, витрат і прибутку підприємства.

6. Особливості організації фінансів підприємств різних організаційно-правових форм.

7. Фінансова діяльність неприбуткових організацій.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Розкрийте зміст та значення фінансів підприємств. Які напрями щодо розуміння їх сутності Вам відомі? Назвіть об’єкти та суб’єкти фінансів підприємства.

2. Охарактеризуйте й обґрунтуйте взаємозв’язок функцій фінансів підприємств.

3. Охарактеризуйте систему внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин на підприємстві.

4. Дайте характеристику видів діяльності та грошових надходжень підприємств.

5. Дайте визначення доходів, витрат і прибутку підприємства? Назвіть види прибутку. У чому полягають особливості його формування та розподілу?

6. Охарактеризуйте особливості створення, формування майна, відповідальності засновників, управління та фінансової роботи на підприємствах різних організаційно-правових форм.

7. Які неприбуткові організації Ви знаєте?

8. У чому полягають особливості оподаткування неприбуткових організацій?


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Фінанси бюджетних установ.

2. Особливості створення та формування майнової бази неприбуткових організацій.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.

2. Склад, джерела фінансування та ефективність використання необоротних і оборотних активів підприємств.

3. Шляхи підвищення використання фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємства або галузі).

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

1. Дискусійнійсть тлумачення сутності категорій «фінанси підприємств» та «фінансові ресурси підприємства», їх співвідношення.

2. Порівняльна характеристика фінансових ресурсів держави і фінансових ресурсів підприємств.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Задача 8.1 (1,0 бал )

На основі даних про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Лубенський молочний завод» визначте чистий дохід від реалізації продукції (підприємство є платником ПДВ і не є платником акцизного збору), валовий прибуток (збиток) підприємства, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від звичайної діяльності, чистий прибуток (збиток).

Ставка податку на прибуток у звітному періоді – 25 %, у попередньому – 30 %.

Заповніть розділ І «Фінансові результати» форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати».

Задача 8.2 (1,0 бал )

Використовуючи дані балансу ВАТ «Лубенський молочний завод», а також показники фінансових результатів (розв’язок задачі 8.1), проведіть оцінку фінансового стану підприємства. Висновки обґрунтуйте.


Тема 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

План

rrl.deutsch-service.ru wlh.deutsch-service.ru job.mfk-millenium.ru referatxcb.nugaspb.ru Главная Страница