ТЕМА 10: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ

Семінарське заняття – 2 години

1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ТЕМИ:

1. Поняття та загальна характеристика надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Поняття надзвичайного стану.

4. Правовий режим надзвичайного стану.

2.САМОСТІЙНА РОБОТА:

Належить розглянути наступні питання:

1. Класифікаційні ознаки надзвичайних екологічних ситуацій: розкрити на підставі аналізу чинного законодавства для визначення поняття надзвичайної екологічної ситуації.

2. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надзвичайні екологічні ситуації: визначити поняття, склади правопорушень, санкції, нормативне регулювання.

3. Правове регулювання державного контролю за дотриманням законодавства про надзвичайні екологічні ситуації: визначити поняття, суб’єкти, порядок контролю з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

3. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Скласти проект Указу Президента України про оголошення відповідної території зоною надзвичайної екологічної ситуації.

4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми ліквідації стихійних лих у Закарпатській області.

2. Забезпечення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації.

3. Визнання фізичних та юридичних осіб постраждалими від надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Участь громадськості у запобіганні і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

5. Характеристика сучасного стану управління надзвичайними екологічними ситуаціями в Україні.

6. Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996 р.- № 30.- Ст. 141;

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546;

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 27.- Ст. 218;

4. Закон України „Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 року// Відомості Верховної Ради України.- 1993 р.- № 14.- Ст. 124;

5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 5.- Ст. 21;

6. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 року// Відомості Верховної Ради України.- 1997 р.- № 13.- Ст. 112;

7. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року// Відомості Верховної Ради України.- 1998 р.- № 35.- Ст. 237;

8. Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14 грудня 1999 року// Відомості Верховної Ради України.- 2000 р.- № 4.- Ст. 25;

9. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 року// Відомості Верховної Ради України.- 2000 р.- № 40.- Ст. 337;

10. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня 2004 року// Відомості Верховної Ради України.- 2004.- № 39.- Ст. 488;

11. Порядок відшкодування шкоди особам, що постраждали від надзвичайних обставин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року № 562// http://portal.rada.gov.ua/;

12. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 року № 733// http://portal.rada.gov.ua/;

13. Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 699// Офіційний вісник України.- 1997 р.- № 28.- Ст. 68;

14. Положення про Державну комісію з питань техноґенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 174// Офіційний вісник України.- 1998.- № 7.- 5 березня;

15. Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198// Офіційний вісник України.- 1998.- № 31.- 20 серпня;

16. Порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року № 140// Офіційний вісник України.- 1999.- № 5.- 19 лютого;

17. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175// Офіційний вісник України. - 2002.- № 8.- Ст. 356;

18. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368// Офіційний вісник України. - 2004. - № 12.- Ст. 740;

19. Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру затверджене наказом Мінагропрому від 25 травня 1999 року № 214// Офіційний вісник України. - 1999.- № 24.- 2 липня;

20. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затверджений наказом МНС від 23 квітня 2001 року № 97// Офіційний вісник України.- 2001 р.- № 23.- Ст. 1053;

21. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, затверджені наказом МНС України від 22 квітня 2003 року № 119// Офіційний вісник України.- 2003.- № 31.- Ст. 1635;

22. Порядок створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту затверджений наказом МНС від 3 листопада 2004 року № 145// Офіційний вісник України.- 2004.- № 50.- Ст. 3308;

23. Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджені наказом МНС України від 15 травня 2006 року № 288// http://portal.rada.gov.ua/;

24. Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства промислової політики, затверджене наказом Мінпромполітики України від 5 червня 2006 року № 208// http://portal.rada.gov.ua/;

Література:

1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: навч. та науково-практ. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002 р. – 332 с.

1. Бондар Л. Зона надзвичайної екологічної ситуації як первень конституційно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки// Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень, 2000 р./ за ред. Ківалова С. В., Орзіха М. П.- Бібліотека журналу «Юридичний вісник».- Одеса, 2001 р.

1. Бондар Л.О., Курзова В.В. - Екологічне право України. Навч. посібник. 2-е видання: доп. та перероблене // Вид-во "Бурун Книга", 2008. – 368 с.

2. Горбачук В. М., Тарасова Л. Г. Аналіз критичних ситуацій техноґенної природи, що призводять до аварій та катастроф у різних галузях господарської діяльності.- К., 1993 р.

3. ДК 019-2001 «Державний класифікатор надзвичайних ситуацій», затвердженого наказом Держстандарту України від 19 листопада 2001 року № 552.

4. ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять, затверджений наказом Держстандарту України від 2 липня 1999 року № 12.- К., 1999.

2. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

3. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

4. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

5. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.

6. Комарницький В.М. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні: Монографія. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. -152 с.

2. Кузніченко С. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими у законодавстві України// Право України.- 2000 р.- № 12.

МОДУЛЬНИЙ ТЕСТ № 3.

ТЕМА 11. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

Семінарське заняття – 2 години

1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ТЕМИ:

1. Поняття та основні складові екологічної мережі України.

2. Принципи формування, збереження та використання екомережі.

3. Управління у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі.

4. Право власності на природні ресурси екомережі.

5. Порядок формування, збереження та використання екологічної мережі.

6. Засоби забезпечення формування, збереження та використання екомережі.

2.САМОСТІЙНА РОБОТА:

Належить розглянути наступні питання:

1. Співвідношення Червоної та Зеленої книг України.

2. Стан виконання Загальнодержавної програми розвитку національної екологічної мережі України.

3. Державний моніторинг екологічної мережі та облік її природних комплексів.

4. Проблема подвійного правового режиму використання природних ресурсів у природних комплексах екологічної мережі.

3. ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ:

Задача № 1.Державний екологічний інспектор затримав на території природного заповідника пана Вітовича. Він пояснив панові Вітовичу, що згідно з проектом організації території природного заповідника перебування сторонніх осіб на території природного заповідника забороняється. Вітович заперечив, мовляв, що він просто здійснює прогулянку на праві загального використання: він не здійснює ні збирання рослин, ні полювання, при собі не має ніяких мисливських чи рибальських знарядь, а відтак – відсутні підстави притягнення його до відповідальності. Крім того, він зазначив, що межі території природного заповідника не позначені державними знаками встановленого зразка, а тому він не міг знати, що перебуває у заповіднику.

Державний екологічний інспектор склав протокол про порушення паном Вітовичем ст. 91 КУАП і передав матеріали до суду.

Завдання: Розв’яжіть справу.

Задача № 2.До пана Івченка звернулися представники управління охорони довкілля обласної державної адміністрації з вимогою оформити охоронне зобов’язання у зв’язку з тим, що належна йому на праві власності земельна ділянка опинилася в охоронній зоні природного заповідника. Пан Івченко відмовився, мовляв, утворення заповідника мало місце без його згоди як власника відповідної земельної ділянки. Він нагадав, що відповідно до Конституції України приватна власність є непорушною. Збитки, пов’язані з включенням його земельної ділянки до охоронної зони природного заповідника, йому ніхто не відшкодовував, відтак – він не зобов’язаний оформлювати охоронне зобов’язання.

Управління охорони довкілля звернулося з позовом до суду з вимогою примусового оформлення охоронного зобов’язання паном Івченком.

Завдання: Розв’яжіть справу.

4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Екологічні передумови формування національної екологічної мережі України.

2. Міжнародне співробітництво України щодо формування європейської екологічної мережі.

3. Проблеми удосконалення законодавства України про екологічну мережу.

4. Управління формуванням національної екологічної мережі України.

Нормативний матеріал:

1. Лісовий кодекс України у редакції від 8 лютого 2006 року// Відомості Верховної Ради України.- 2006 р.- № 21.- Ст. 170;

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546;

3. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 34.- Ст. 502;

4. Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 50.- Ст. 676;

5. Закон України „Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 52.- Ст. 683;

6. Закон України „Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 року// Відомості Верховної Ради України.- 1995 р.- № 21.- Ст. 152;

7. Закон України „Про курорти” від 5 жовтня 2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.- № 50.- Ст. 435;

8. Закон України „Про екологічну мережу України” від 24 червня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 45.- Ст. 502;

9. Закон України „Про туризм” в редакції від 18 листопада 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 13.- Ст. 180;;

10. Закон України „Про благоустрій населених пунктів” від 6 вересня 2005 року// Відомості Верховної Ради України.- 2005 р.- № 49.- Ст. 517;

11. Указ Президента України „Про біосферні заповідники в Україні” від 26 листопада 1993 року № 563/93// http://portal.rada.gov.ua/;

12. Указ Президента України „Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання” від 24 квітня 1998 року № 374/98// http://portal.rada.gov.ua/;

13. Указ Президента України „Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” від 23 травня 2005 року № 838/2005// Урядовий кур’єр.- 2005 р.- № 100.- 1 червня;

14. Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні” від 21 лютого 2007 року № 136/2007// http://portal.rada.gov.ua/;

15. Перелік населених пунктів, віднесених до курортних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року № 1576// Урядовий кур’єр.- 1997 р.- № 11-12.- 23 січня;

16. Положення про Координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1603// Офіційний вісник України.- 2001 р.- № 49.- Ст. 2192

17. Порядок створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 562// Офіційний вісник України.- 2001 р.- № 21.- Ст. 953;

18. Порядок створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 872// Офіційний вісник України.- 2001 р.- № 31.- Ст. 1397;

19. Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1287// Офіційний вісник України.- 2002 р.- № 36.- Ст. 1693.

20. Концепція Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 70-р// http://portal.rada.gov.ua/;

Література:

1. Бондар Л.О., Курзова В.В. - Екологічне право України. Навч. посібник. 2-е видання: доп. та перероблене // Вид-во "Бурун Книга", 2008. – 368 с.

2. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

3. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

4. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

5. Мелень О. Привласнення паркових територій // Вісник екологічної адвокатури. -- Львів, 2002. - № 20. - С.7-8.

6. Олещенко В. Правові засади збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні.- К.: Національний екологічний центр України, 2000 р.- 244 с.

ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ

Семінарське заняття – 2 години

1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ТЕМИ:

1. Загальна характеристика природно-заповідного фонду України.

2. Загальна характеристика природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

3. Загальна характеристика штучних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

4. Поняття та види курортів.

5. Правовий режим курортних та лікувально-оздоровчих територій.

6. Загальна характеристика рекреаційних зон.

7. Загальна характеристика водоохоронних зон.

8. .Поняття континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

9. Правовий режим природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

2.САМОСТІЙНА РОБОТА:

Належить розглянути питання:

1.Співвідношення курортів і рекреаційних зон.

2.Чи може курортом бути оголошений цілий населений пункт? Чи є місто Одеса курортом?

3.Правове регулювання створення рекреаційних зон у межах населених пунктів.

4.Правове регулювання створення рекреаційних зон на водних об’єктах.

5.Співвідношення правових режимів водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів природно-заповідного фонду і водних природних комплексів.

6.Співвідношення правових режимів виключної (морської) економічної зони України і континентального шельфу.

7.Співвідношення науково цінних природних комплексів і природно-заповідного фонду.

3.ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ:

Задача № 1. Задача № 1. У зв’язку із створення державного природного заказника (ландшафтного) було поставлено питання щодо вилучення у фермера Бобкова земельної ділянки. Бобков відмовився, оскільки: а) згідно діючого законодавства оголошення територій державним природним заказником можливо без вилучення земельних ділянок у користувачів та власників таких ділянок; б) призначені для вилучення території традиційного використовувалися місцевим населенням виключно для сінокосіння та випасу худоба, що не суперечить завданню щодо збереження ландшафту та підтримки екологічного балансу; в) не витримано процедуру, яка на погляд фермера Бобкова є обов’язковою, а саме, резервування земельних ділянок, які передбачається оголосити особливо охоронювальними природними територіями.

Завдання: Дайте обґрунтовану відповідь на заперечення фермера Бобкова. Який порядок оголошення державних природних заказників?

4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми розвитку екологічного туризму в Україні.

2. Розвиток заповідної справи в Одеському регіоні.

3. Загальна характеристика охорони та відтворення довкілля Чорного та Азовського морів.

4. Перспективний розвиток заповідної справи в країні.

5. Проблеми збереження Дунайського біосферного заповідника.

Нормативний матеріал:

1. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546;

2.Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 34.- Ст. 502;

3.Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 50.- Ст. 676;

4.Закон України „Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 52.- Ст. 683;

5.Закон України „Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 року// Відомості Верховної Ради України.- 1995 р.- № 21.- Ст. 152;

6.Закон України „Про курорти” від 5 жовтня 2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.- № 50.- Ст. 435;

7.Закон України „Про екологічну мережу України” від 24 червня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 45.- Ст. 502;

8.Указ Президента України „Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” від 23 травня 2005 року № 838/2005// Урядовий кур’єр.- 2005 р.- № 100.- 1 червня;

9.Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні” від 21 лютого 2007 року № 136/2007// http://portal.rada.gov.ua/;

10.Перелік населених пунктів, віднесених до курортних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року № 1576// Урядовий кур’єр.- 1997 р.- № 11-12.- 23 січня;

11.Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 року № 521// Офіційний вісник України.- 1998 р.- № 16.- 7 травня;

Література:

1.Бондар Л.О., Курзова В.В. - Екологічне право України. Навч. посібник. 2-е видання: доп. та перероблене // Вид-во "Бурун Книга", 2008. – 368 с.

2.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

3.Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

4.Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

5.Мелень О. Привласнення паркових територій // Вісник екологічної адвокатури. -- Львів, 2002. - № 20. - С.7-8.

6..Ткаченко О. Право користування природними ресурсами рекреаційних зон // Право України. – 1999. - № 5. – С. 62.

7. Бобкова А. Про поняття природних рекреаційних ресурсів // Право України. – 2000. - № 5. – С. 51.

8. Лазаренко Я. Правові питання охорони озера Сиваш // Право України. – 2001. - № 11. – С. 128.

МОДУЛЬНИЙ ТЕСТ № 4.

uwa.deutsch-service.ru message.opsreferat.ru refaojs.ostref.ru referatxbs.nugaspb.ru Главная Страница