Цілі і політика в області якості.

Мета в області якості визначає напрямки діяльності фірми протягом її існування. Мету не можна часто змінювати. Звичайно вона змінюється, коли організація приймає рішення про повну переорієнтацію своєї діяльності.

Мета фірми визначається керівником до початку господарської діяльності. Мета фірми може коректуватися в міру активізації діяльності фірми, спрямованої на задоволення вимог ринку. Однак, як правило, уже сформульована мета не піддається істотним змінам. Припустимо, що метою фірми, що поставляє комп'ютерну техніку, є «надавати послуги всім країнам і зайняти лідируюче положення у світі серед постачальників комп'ютерної техніки». Розглянуте формулювання мети припускає досить широкий діапазон діяльності, що дозволяє забезпечувати збільшення обсягів виробництва персональних комп'ютерів і послуг, що надаються у цій області. У даному випадку цілі в області збуту передбачають задоволення вимог певної категорії споживачів і вихід на ринки всіх країн. Цілі в області якості передбачають конкурентноздатність на світовому ринку. Для цього на підприємстві необхідно передбачити можливості прийняття внутрішніх стандартів, вимоги яких перевищують вимоги світових стандартів у даній області.

Мета в області якості є вершиною піраміди планування, і встановлює завдання бізнесу, обумовлені вищим керівництвом, а також тактику і стратегію, що визначаються керівництвом середньої ланки.

Політика - це лаконічно сформульовані напрямки і цілі, що визначаються керівництвом по багатьом напрямкам: загальна політика, політика в області якості, політика в області збуту, в області інвестицій і т.д.

Політика в області якості є офіційним документом організації, частиною загальної політики. Вона містить стратегічні цілі в області якості, сформульовані для досягнення цілей завдання підприємства і зобов'язання (особливо з боку керівництва). Політика в області є основою функціонування всієї системи якості. Політика в області якості повинна бути сформульована таким чином, щоб зробити цілеспрямованою діяльність кожного співробітника. У ній також повинні бути чітко визначені рівні стандартів якості роботи для даної фірми і розглянуті всі аспекти системи забезпечення якості. Формулювання політики в області якості повинне бути коротким і доступним для сприйняття.Після затвердження політики вся діяльність підприємства спрямована на її реалізацію (див.мал11).

Мал. 11 Схема процесу управління якістю.

Стандарт ISO 8402 дає наступне визначення:

Політика в області якості - основні напрямки і мети організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Політика в області якості є елементом загальної політики і затверджується вищим керівництвом.

На

Мал. 12 показаний приклад політики в області якості.

Мал. 12 Приклад політики в області якості.

Структура політики в області якості.

I. Політика в області якості (назва документа).

II. Лозунг.

III. Сутність політики. (Основні напрямки розвитку фірми в області якості).

IV. Поставлені цілі.

V. Засоби реалізації політики

VI. Підпис керівника. Печатка.

Фактори, що впливають на політику в області якості.

¨ Гарантії підприємства щодо виробленої або реалізованої продукції.

¨ Вимоги законодавств.

¨ Вимоги споживачів до якості продукції і систем забезпечення якості.

¨ Умови конкурентної боротьби

¨ Економічні розрахунки.

¨ Технологічні умови.

Обов'язковою умовою функціонування системи якості є регулярний (звичайно щорічний) аналіз із боку вищого керівництва системи якості і її відповідності політиці в області якості (див.Мал.11)

Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Аналіз із боку керівництва - офіційна оцінка вищим керівництвом стану системи якості і її відповідності політиці в області якості і цілям.

Аналіз із боку керівництва може включати аналіз політики в області якості. Результати перевірки якості (аудиту) є одними з можливих вхідних даних для аналізу з боку керівництва. Обов'язковою умовою динамічного розвитку організації є вироблення керівництвом програми поліпшення якості в результаті аналізу стану системи якості.

Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Поліпшення якості - заходи, що вживаються в організації з метою підвищення ефективності в результативності діяльності і процесів для одержання вигоди як для організації, так і для її споживачів.

Регулирование трудовой миграции на международном уровне.
У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Зміст переддипломної практики
Межличностного психологического консультирования
Одна модель преследует только одну цель с определенной точки зрения.
Оценка эффективности сестринского ухода
Понятие о безопасности человека
Создание и настройка шаблона
Как можно распознать желудочковую тахикардию по яремному венному пульсу?
Работа с общими ресурсами WINDOWS
Каким основным законодательным актом регулируется общие принципы организации судебной Системы Российской Федерации?
Розвиток політичної думки в середньовіччі.
Complete the sentences with the Gerund or the Infinitive of the verbs in brackets, using the correct form of any pronouns that are included
Отрути тваринного походження
Закон о правах свободы в лесу
Номінальний та реальний ВВП
Логика — это правила мышления, ход рассуждений, выработка
Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
МНОГОМЕРНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
READING
Участь кредиторів і персоналу у фінансовому оздоровленні боржника.
Позабюджетні фонди цільового призначення
ТЕМА: Процес інвестування капіталу
Главная Страница