Цілі і політика в області якості.

Мета в області якості визначає напрямки діяльності фірми протягом її існування. Мету не можна часто змінювати. Звичайно вона змінюється, коли організація приймає рішення про повну переорієнтацію своєї діяльності.

Мета фірми визначається керівником до початку господарської діяльності. Мета фірми може коректуватися в міру активізації діяльності фірми, спрямованої на задоволення вимог ринку. Однак, як правило, уже сформульована мета не піддається істотним змінам. Припустимо, що метою фірми, що поставляє комп'ютерну техніку, є «надавати послуги всім країнам і зайняти лідируюче положення у світі серед постачальників комп'ютерної техніки». Розглянуте формулювання мети припускає досить широкий діапазон діяльності, що дозволяє забезпечувати збільшення обсягів виробництва персональних комп'ютерів і послуг, що надаються у цій області. У даному випадку цілі в області збуту передбачають задоволення вимог певної категорії споживачів і вихід на ринки всіх країн. Цілі в області якості передбачають конкурентноздатність на світовому ринку. Для цього на підприємстві необхідно передбачити можливості прийняття внутрішніх стандартів, вимоги яких перевищують вимоги світових стандартів у даній області.

Мета в області якості є вершиною піраміди планування, і встановлює завдання бізнесу, обумовлені вищим керівництвом, а також тактику і стратегію, що визначаються керівництвом середньої ланки.

Політика - це лаконічно сформульовані напрямки і цілі, що визначаються керівництвом по багатьом напрямкам: загальна політика, політика в області якості, політика в області збуту, в області інвестицій і т.д.

Політика в області якості є офіційним документом організації, частиною загальної політики. Вона містить стратегічні цілі в області якості, сформульовані для досягнення цілей завдання підприємства і зобов'язання (особливо з боку керівництва). Політика в області є основою функціонування всієї системи якості. Політика в області якості повинна бути сформульована таким чином, щоб зробити цілеспрямованою діяльність кожного співробітника. У ній також повинні бути чітко визначені рівні стандартів якості роботи для даної фірми і розглянуті всі аспекти системи забезпечення якості. Формулювання політики в області якості повинне бути коротким і доступним для сприйняття.Після затвердження політики вся діяльність підприємства спрямована на її реалізацію (див.мал11).

Мал. 11 Схема процесу управління якістю.

Стандарт ISO 8402 дає наступне визначення:

Політика в області якості - основні напрямки і мети організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Політика в області якості є елементом загальної політики і затверджується вищим керівництвом.

На

Мал. 12 показаний приклад політики в області якості.

Мал. 12 Приклад політики в області якості.

Структура політики в області якості.

I. Політика в області якості (назва документа).

II. Лозунг.

III. Сутність політики. (Основні напрямки розвитку фірми в області якості).

IV. Поставлені цілі.

V. Засоби реалізації політики

VI. Підпис керівника. Печатка.

Фактори, що впливають на політику в області якості.

¨ Гарантії підприємства щодо виробленої або реалізованої продукції.

¨ Вимоги законодавств.

¨ Вимоги споживачів до якості продукції і систем забезпечення якості.

¨ Умови конкурентної боротьби

¨ Економічні розрахунки.

¨ Технологічні умови.

Обов'язковою умовою функціонування системи якості є регулярний (звичайно щорічний) аналіз із боку вищого керівництва системи якості і її відповідності політиці в області якості (див.Мал.11)

Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Аналіз із боку керівництва - офіційна оцінка вищим керівництвом стану системи якості і її відповідності політиці в області якості і цілям.

Аналіз із боку керівництва може включати аналіз політики в області якості. Результати перевірки якості (аудиту) є одними з можливих вхідних даних для аналізу з боку керівництва. Обов'язковою умовою динамічного розвитку організації є вироблення керівництвом програми поліпшення якості в результаті аналізу стану системи якості.

Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Поліпшення якості - заходи, що вживаються в організації з метою підвищення ефективності в результативності діяльності і процесів для одержання вигоди як для організації, так і для її споживачів.

Охрана труда и БЖД в офисе турфирмы ИП Яковлев Александр Леонидович «МИР»
Водневий зв’язок
ШКОЛА ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ (1930-1950) ТА ПОВЕДІНКОВА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ (1950-ДО ЦЬОГО ЧАСУ).
Глава 163. 2 звезда Золотого ранга
V. Listening. The Role of Family and Social Change.
X 1 points) Ethics. In the following text seven words are missing. Complete the text selecting the best variants for each gap. Write your answers (letters A, B, C, D, E, F or G) in the boxes.
Теоретико-методичні основи розгляду табличних випадків множення і ділення.
An, in, un, on
Система и структура федеральных органов исполнительной власти осуществляемых экологическое управление
Выбор и обоснование взаимного размещения основных и вспомогательных цехов и участков депо
Глава 5. Педагогическая дифференциация учащихся вспомогательной школы
с комментариями Шри Кришнамачарьи
Москва вчера, сегодня, завтра
Готування до злочину варто відрізняти від виявлення умислу.
The future perfect tense
Языковые особенности научной речи
Зі спеціальності
Диалектика бытия: принцип развития
Непрерывных случайных величин.
Экономические последствия Второй мировой войны (1939-1945 гг.).
Тема 14. Международная торговля
Предмет, методы и основные функции политологии
Методы исправления тазового предлежания на головное
Главная Страница