Формули для вирішення практичних завдань

1. Річна норма прибутку на вкладений капітал

,

де: Е –– норма прибутку на вкладений капітал, %;

П –– чистий прибуток, грн;

К –– вкладений капітал, який забезпечує отримання прибутку, грн.;

Ц –– річний обсяг виробництва продукції у цінах продажу, грн.;

С –– повна собівартість річного випуску продукції, грн.

Норма прибутку може змінюватись залежно від структури капіталу, рівня цін на продукцію, що прогнозуються, обсягу попиту та інших факторів.

2. Період окупності вкладеного капіталу

,

де: Т –– період окупності капітальних вкладень, років;

П –– чистий прибуток за рік, грн.;

К –– капітальні вкладення, грн.

Ефективність –– ступінь реалізації цілей організації при мінімальних, але необхідних витратах. Це відношення результатів діяльності організації до витрат на її якісне досягнення. При цьому результат (Р) та витрати (З) можуть співвідноситися у різних комбінаціях

результат на одиницю витрат;

витрати на одиницю продукції;

розмір ефекту на одиницю отриманих результатів.

Ці співвідношення є базовими при розробці показників ефективності.

3. Показники економічної ефективності виробництва:

3.1. Рентабельність підприємства в цілому (Рп)

,

де: валовий прибуток;

середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів і нормованих обігових коштів

3.2. Рентабельність продукції (Рпрод)

,

де: Пртп –– прибуток від реалізації товарної продукції;

Стп –– собівартість товарної продукції.

3.3. Рентабельність продажу (Рпродажу)

,

де: ВПР –– валовий прибуток від реалізації продукції;

ЧД –– чистий дохід від реалізації продукції.

Це дуже важливий показник. Обсяг продажу говорить про масштаби діяльності фірми. Він дає можливість визначати темпи зростання виробництва фірми, визначає обіг активів підприємства

,

де: обсяг продажу;

загальні активи.

та обіговість основного капіталу

,

де: обсяг продажу;

основний капітал.

3.4. Витрати на 1 грн. товарної продукції (ВТП)

,

де: СТП –– собівартість товарної продукції;ТП –– обсяг тієї ж товарної продукції.

3.5.Фондовіддача (Ф0)

,

де: ТП(ВП) –– вартість товарної (валової) продукції;

середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів.

4. Рівень продуктивності праці (Ппр.)

Ппр.= ТП (ВП) / Чппп,

де: ТП(ВП) –– вартість товарної (валової) продукції;

Чппп – чисельність промислово-виробничого персоналу;

5. Рентабельність власного капіталу (Рвк)

,

де: ЧП –– чистий прибуток;

Вк –– вартість власного капіталу.

6. Рентабельність активів (Ра)

,

де: ЧП –– чистий прибуток;

Ва –– вартість усіх активів.

7. Платоспроможність підприємства (Кпл)

,

де: Вк ––вартість власного капіталу;

Озаб –– загальні забов’язання.

Демонструє здатність підприємства виконувати свої зовнішні обов’язки, використовуючи власні активи.

8. Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

,

де: Обк –– обігові кошти (грошові);

КрО –– короткострокові обов’язки.

Характеризує спроможність своєчасно сплачувати свої борги.

9. Коефіцієнт покриття (Кпо)

,

де: Обк –– всі обігові кошти .

Показує якою мірою короткострокова заборгованість підприємства покривається його обіговими коштами.

10. Рівень конкурентоспроможності (Рконк)

,

де: Рі –– оцінка показника, який характеризує конкурентоспроможність (у балах);

Кзн –– Значущість і-го показника, який характеризує конкурентоспроможність.

Для визначення показника використовується 3-х бальна система: 1 бал – поганий; 2 бали – середній; 3 бали –відмінний.

11. Для аналізу структури асортименту розраховують коефіцієнт рангу: ,

де: Рbi - ранг випуску продукції;

Ppi - ранг рентабельності продукції;

n - кількість різновидів продукції;

КР має бути не менше 0,6-0,7, бо при меншому рівні Кр структура виробленої продукції зменшує рентабельність виробництва.

12. Обсяг при якому досягається беззбитковість.

Точка беззбитковості (N ):

N =F /(р-v),

де: F - постійні витрати;

р - ціна одиниці виробу;

v - змінні витрати одиниці виробу.

Раздел 3.УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Зміст поняття таке що принижує гідність чи покарання у практиці суду
Е) Утрачивается нравственная и практическая почва для надлежащей борьбы с тайным производством спиртных напитков и потреблением суррогатов.
Порядок расчета сетевых графиков секторным методом
Exotoxins
Президентські і парламентські вибори 2004-2010 р.: аналіз політичних подій.
Порядок надання адміністративних послуг Івано-Франківською міською радою
Анализ маркетинговой среды компании; определение сегмента
Идеология управления Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M)
При наличии резерва перейти на резервное оборудование.
Тема 17. ЗАРУБЕЖНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Антикоагулянты прямого действия
Еффекти
Раздел V. Биогеоценотический и биосферный уровни организации биологических систем.
Я УЧУ БЕЗРЕЛИГИОЗНОЙ РЕЛИГИИ
Аналіз вимог та динаміки попиту на міжнародному та внутрішньому ринку туристичних послуг (за видами туризму, за категоріями туристів, цілей та об’єктів відвідування)
Варіант1
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.
Грамматические нормы устной деловой речи
Определение и деление понятия.
Правила надання та отримання комунікаційних послуг, газопостачання, енергопостачання.
Функциональные схемы автоматизации
ДОВЕРИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Главная Страница