Племінна робота і техніка розведення худоби (4-5 ст.) .

При підготовці даного розділу студент розкриває суть та зміст племінної роботи у скотарстві в залежності від категорії господарства (племінне, товарне), методи розведення.

Вирішує відповідно індивідуального завдання, яка кількість корів повинна виділитись до селекційної групи з метою підвищення надою на корову, селекційну межу та надій корів племінного ядра; обґрунтовує метод розведення ВРХ на модельному стаді; викладає організацію і проведення бонітування; встановлює модель (стандарт) бажаного типу корів і молодняку стаді за продуктивністю, живою масою, екстер’єром і конституцією відповідно стандарту 1 класу на основі вимог “Інструкції з бонітування молочних і молочно-м’ясних порід” (2003).

Приводить технологічну карту селекційно-зоотехнічних операцій, а також ветеринарно-профілактичних заходів щодо оздоровлення стада.


2.9. Потреба у машинах, засобах механізації, механізмах, приміщеннях для утримання худоби(3-4 сторінки).

З врахуванням поголів’я худоби, продуктивності тварин, кількості виробленої продукції, встановлюється комплект машин, механізмів і обладнання для забезпечення виконання робочих операцій (табл.2.9.1.) перелік якого поданий у додатку.

Таблиця 2.9.1

Потреба ферми у засобах механізації

№ ва- ріанту Найменовання операції Найменовання машини і обла днаня, марка Кількість машин
Доїння, первинна обробка і збереження молока 1. 2. 3. 4. 5.
Доїння корів в родильному відділенні 1.
Розвантаження, транспортування, приготування і роздача кормів 1. 2. 3. 9. 10.
Водозабезпечення і напування худоби 1. 2. 3. 4. 5.
Прибирання, навантаження, транспортування гною у сховище і та внесення підстилки 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Теплозабезпечення, отримання гарячої води та пару низького тиску 1. 2.
Випасання худоби

Потреба у приміщеннях для худоби та їх коротка характеристика надається за формою табл.2.9.2.


Таблиця 2.9.2

Потреба худоби у приміщеннях

Статево-вікові групи Необхідно Корівники Телятники Род. відділ. Пункт шт. осім Вет. пункт
к-сть міст кість к-ть м-ть к-ть м-ть
Корови і нетелі
Телята до 4 міс.
Рем. телиці ст. 4 міс.
Молодняк на вирощуванні і відгодівлі :
до 4-х місяців
ст. 4-х місяців

Характеристика приміщень (довжина, ширина, висота, освітленість, підлога, стіни, вентиляція, прибирання гною, напування, роздача корму).

2.10. Організація праці, оцінка економічної ефективності(3-4 ст.)

На основі нормативних документів приводиться розрахунок потреби у кадрах та прямих затрат праці на виробництво молока та приросту(табл. 2.10.1-2.10.3).

Таблиця 2.10.1

Категорія працівників/ група тварин Середньорічне поголів'я Навантаження на 1 працівника Кількість працівників
Оператори машинного доїння: корови родильного відділення (новотільні)
Оператори машинного доїння: основного стада (цех роздою і осіменіння + цех виробництва молока)
Підмінні доярки (24% від основного стада при 6-денному робочому дні)
Всього операторів машинного доїння
Скотарі по догляду за коровами
Механізатори по роздаванню кормів і видаленню гною
Слюсарі
Техніки штучного осіменіння
Сторожі
Підмінні працівники (24% від основного стада при 6-денному робочому дні)
Всього робітників

Розрахунок необхідної кількості працівників для обслуговування молочного стада

Таблиця 2.10.2

Розрахунок затрат праці на вирощуванні і відгодівлі худоби

Категорія працівників/ група тварин Середньорічне поголів'я Навантаження на 1 працівника Кількість працівників
Оператори по догляду за телятами 21 дня - 6 міс.
Оператори по догляду за молодняком
Підмінні оператори (24% від основного стада)
Механізатори по роздаванню кормів і видаленню гною
Слюсарі
Сторожі
Підмінні працівники (24% від основного стада при 6-денному робочому дні)
Всього

Таблиця 2.10.3

Розрахунок затрат праці при вирощуванні ремонтних телиць

Категорія працівників/ група тварин Середньорічне поголів'я Навантаження на 1 працівника Кількість працівників
Оператори по догляду за телятами профілакторію
Оператори по догляду за телятами до 6 міс. віку
Оператори по догляду за молодняком
Оператори по догляду за нетелями
Підмінні оператори (24% від основного стада)
Механізатори по роздаванню кормів і видаленню гною
Слюсарі
Сторожі
Підмінні працівники (24% від основного стада)
Всього

Зокрема зав. фермою ____________, бригадири ____________, технік-технолог ____________, веттехники (санітари) ____________, осіменатори __________, скотарі ___________, телятниці ______ , скотарі по догляду за молодняком ___________, прибиральниці ______ , сторожі ______ , кочегари _________, робітники кормоцеху ___________________ .

Всього обслуговуючого персоналу _____________ , в т.ч. основних робітників(доярки, скотарі)__________________________________________

Середнє навантаження на одного робітника ___________ гол., в т.ч. корів____________

Середнє навантаження на 1 основного робітника ______ гол., в т.ч. корів___________

Скласти розпорядок дня на дійному стаді і на молодняку (табл. 2.10.4, 2.10.5).

Таблиця 2.10.4

Розпорядок для по обслуговуванню дійного стада

Виробничі операції Початок Закінчення Тривалість Хто виконує
хв. хв.

Таблиця 2.10.5

Розпорядок для по обслуговуванню ремонтного молодняку на відгодівлі

Виробничі операції Початок, хв. Закінчення, хв. Тривалість Хто виконує

Вказати тривалість робочого дня основного працівника

Вказати шляхи збільшення виробництва продукції і продуктивності праці, зниження затрат корму і праці на 1 продукції.

Розрахувати прямі затрати праці на виробництво 1 ц продукції з врахуванням річного фонду робочого часу на 1 працівника (Фр. і.) (оператора машинного доїння, по догляду за молодняком, тощо) з розрахунку 7 годинного робочого дня.

Фр. і. = 7 год. х 365= 2555

Загальний фонд робочого часу (Фр.заг.) становитиме:

Фр.заг. = Фр. х Nоn, де

Nоn – кількість працівників, по яких розраховують прямі затрати праці.

Затрати праці на 1 ц продукції визначаються за формулою:

Фр.заг.

З.пр. = Впр. , де

Впр.- валове виробництво продукції (молока, приросту ремонтного молодняку, молодняку на відгодівлі).

Економічна ефективність проектних рішень розраховується на основі загальноприйнятих показників, що подані у таблиці 2.10.6.

Таблиця 2.10.6

Економічна ефективність проектних рішень

№ п/п Показник Методика розрахунку Значення
1. Валове виробництво молока, ц
2. * Реалізовано молока, ц
3. Річний вихід гною від корів, т
4. Затрати на 1 ц молока: кормів, ц корм. од.
5. праці, люд. год.
6. Вироблено приросту на вирощуванні ремонтного молодняку, ц
7. Затрати на 1 ц приросту кормів: ц корм. од
8. праці, люд.год.
9. Вироблено приросту на вирощуванні і відгодівлі молодняку, ц
10. Вихід гною від молодняку на вирощуванні, т
11. Затрати на 1 ц приросту кормів: ц корм. од
12. праці, люд.год.

Примітка: * Розраховується як різниця валового виробництва молока

та його витратою на вирощування телят.

** Методика розрахунку: вартість 1 ц корм. од. х затрати кормів на 1 ц молока: питому вагу кормів у структурі собівартості молока.

*** Методика розрахунку: вартість 1 ц корм. од. х затрати кормів на 1 ц приросту: питому вагу кормів у структурі собівартості продукції вирощування.

Висновки(1 сторінка)

Коротко підводиться підсумок виконаної роботи. Викладаються відповідно поставлених завдань (розділ “Матеріал і методика….”) у вигляді окремих пунктів в межах одного абзацу.

Перелік використаних літературних джерел (не менше 10 джерел) – наводяться лише ті джерела літератури на які посилається автор при написанні роботи. Список викладається в алфавітно-хронологічному порядку.

Додатки– подаються таблиці, діаграми, фотографії, малюнки, нормативні та довідкові матеріали.

Загальний обсяг курсового проекту – 65-75 сторінок.

referatrfj.nugaspb.ru referattqd.nugaspb.ru refalmm.ostref.ru refamat.ostref.ru Главная Страница