УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК СПЕЦИФІЧНА ГАЛУЗЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

Якщо запитати досвідченого керівника проекту про основне завдання під час його виконання, він радше за все відповість: «Зробити так, щоб роботу було виконано!» Це — універсальне кредо менеджера проекту. Якщо він матиме більше часу на роздуми, то, напевне, додасть: «Mоє найголовніше завдання — зробити так, щоб робота виконувалася в заданих обсягах (відповідно до технічного завдання), вчасно і в межах виділених коштів».

Управління проектами передбачає виконання проекту якнайефективніше з огляду на обсяг, якість, часову та фінансову обмеженість (і ті ресурси, що їх можна придбати на виділені кошти).

Щоб ефективно працювати в умовах часової обмеженості, керівники проектів встановлюють крайній термін завершення етапів роботи і працюють за графіками. У розпорядженні керівників є певні поглиблені комп’ютеризовані інструменти для складання графіків, наприклад сіткових (РЕRT/СРM), які допомагають ефективніше управляти наданим часом.

Управління проектом — це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети.

Чотири причини чому управління проектами виокремилось у самостійну галузь менеджменту:

1. Підвищуються темпи змін у промисловості, тому управління проектами — це один із шляхів досягнення успіху у змаганні зі змінами. Перевага віддається гнучким стратегіям, організаційним структурам і культурам, що забезпечують швидке реагування на зміни. Відповідати цим вимогам допомагає перехід від традиційних оргструктур до гнучких, орієнтованих на проекти, структур.

2. Умови ринку стають більш вибагливими, проекти — масштабнішими і такими, що потребують більшого професіоналізму в управлінні. Клієнти висувають більш високі вимоги, очікування, фінансовий та ринковий пресинг потребує якнайшвидшого завершення проекту із запланованими витратами. Застосовуються складні системи планування і контролю. Важливого значення набувають проблеми людських стосунків, як-от лідерство, мотивація, створення команди, управління конфліктами.3. Дуже часто діяльність менеджерів пов’язана з виконанням проектів, проте управління проектами відрізняється від іншої управлінської діяльності, вимагаючи спеціальних умінь, інструментів, організаційної структури тощо.

4. Поглиблюються проблеми інтеграції як різних компаній, так і різних видів діяльності у ході виконання проектів. Проектний менеджмент упроваджує форми і методи, які дозволяють справлятися з цими інтеграційними процесами.

Управління проектами даэ змогу вирішити такі завдання:

- визначення цілей проекту та його обґрунтування;

- формування структури проекту (підцілі, основні етапи роботи тощо);

- визначення необхідних обсягів і джерел фінансування;

- добір виконавців, наприклад, через процедури торгів і конкурсів;

- підготовка і укладання контрактів;

- визначення термінів виконання проекту, складання графіка його реалізації, обчислення необхідних ресурсів;

- проведення калькуляції й аналізу витрат;

- планування і врахування ризиків;

- аналіз виконання проекту, в тому числі добір «команди» проекту;

- забезпечення контролю за ходом виконання проекту тощо.

Договори на передачу (відчуження) прав на сорт
Припинення трудового договору в зв'язку з порушенням правил прийому (ст. 7 КЗпП)
Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные)
Дистанционный целительский сеанс
Тема. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа
Эффективность энтузиазма при беседах один на один
Параметры температуры и влажности
Співвідношення економіки та політичної економіки.
ПИЩА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Випромінювання ВЧ та У В Ч діапазонів.
Жанрово-стилистическая классификация переводов
Глобальная сеть Интернет. История появления сети Интернет.
Р-гр. поясничного отдела позвоночника
Формулы перехода от одних выражений концентраций растворов к другим
Поняття та види зобов’язань. Сторони зобов’язань
Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку.
За пределами боли и удовольствия лежит блаженство
Химическая реакция сопровождается выделением или поглощением энергии,
ГЛАВА 9. ВОЛШЕБНИК ИЗ ТУСКЕГИ
ДО РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ № 1
Изменение представления о предмете психологии в ходе ее исторического развития.
Політична думка і світоглядні ідеї Стародавнього Риму (Цицерон, Сенека)
Сучасне світове господарство.
Главная Страница