Визначення Сульфуру у формі сульфату

Сульфур може бути у формі сульфатів, розчинних у воді. Такий зразок розчиняють у воді з додаванням хлоридної кислоти. Якщо зразок містить спо-луки Феруму, то його попередньо відділяють, осаджуючи у формі Fe(OH)3. Якщо Сульфур є у формі сульфіду, то його попередньо окиснюють у SO42- сильним окисником при наявності кислоти: у мінералах - дією Br2+HNO3; сульфід у силікатах-сплавленням з Na2CO3+KNO3 при наявності кисню повітря; у сплавах та рудах-спалюванням у струмені кисню при високій температурі, після чого залишок обробляють пероксидом водню.

Після переведення Сульфуру у розчинний сульфат його осаджують з гарячого розчину 1,5-разовим надлишком гарячого розчину BaCl2:

Ba2+ + SO42- BaSO4 ¯.

Одержують дрібнокристалічний осад, який витримують для агрегації 2-3 год, потім фільтрують через щільний фільтр (синя стрічка). Оскільки осад у воді досить розчинний (), то його промивають невеликою кількістю води, а після останнього промивання перевіряють, чи є іони Ba2+. Якщо можливе співосадження іонів K+, Fe3+, то змінюють порядок зливання розчинів.

Реагенти:BaCl2. 2 H2O, 5% розчин;

HCl, 2 M розчин;

AgNO3, 1% розчин.

Методика визначення. До розчину, який містить SO42-, додають воду до об’єму 100-110 мл, нагрівають до 60-70°С і додають 2 мл розчину HCl. Для осадження додають краплями розчин BaCl2 (попередньо розчин BaCl2 розводять водою до 30-50 мл), безперервно помішуючи. Процес змішування повинен тривати не менше 10-15 хв.

Осад з розчином відстоюють 2-3 год, перед фільтруванням перевіряють повноту осадження, додаючи ще дві-три краплі розчину BaCl2. Відфільтровують через щільний фільтр та промивають методом декантації. Після промивання осаду на фільтрі у фільтраті перевіряють, чи нема іонів Cl-.

Після висушування фільтру з осадом фільтр виймають з лійки, складають і обзолюють у порцеляновому тиглі на полум’ї пальника. Після обзолення фільтру осад прожарюють при 800°С.

Обчислюють масу сульфату m(SO4) за формулою (2.2), приймаючи, що

0,4150.

Визначення Барію

Осадження Барію проводять з розведеного нагрітого і підкисленого роз-чину, додаючи розчин сульфатної кислоти. Послідовність процесу осадження така, як осадження сульфату (див. розд. 2.1).

Реагенти:H2SO4, 0,1 M розчин;

HCl, 2 M розчин;

AgNO3, 1% розчин.

Методика визначення. До розчину, що містить Ba2+, додають воду до 100-110 мл, нагрівають до 60-70°С і підкислюють 2 мл розчину HCl. Осаджують Барій 2-разовим надлишком розчину H2SO4. Всі наступні операції виконують так, як це описано в розділі 2.1.

Обчислюють масу m(Ba) за формулою (2.2), враховуючи що

F(Ba)= =0,5884.

Визначення Феруму

Ферум - один з найпоширеніших елементів у природі (руди, силікатні породи), він є в багатьох сплавах (чавуни, сталі та ін.). Із природних сполук найлегше розчинними є галуни, їх розчиняють у воді, підкисленій HNO3. Оксиди та сплави Феруму розчиняють у розчині хлоридної кислоти, після чого сполуки Феруму (II) окиснюють у сполуки Феруму (III) дією концентрованої HNO3. Якщо аналізують глини або силікати, то їх спочатку сплавляють з Na2CO3 та Na2S2O7, плав розчиняють у кислоті, одержаний розчин випарюють, при цьому випадає осад H2SiO3. Однак таким способом не вдається відділити Алюміній від Феруму, тому їх осаджують разом у вигляді гідроксидів. Визначенню Феруму у формі важкорозчинного Fe(OH)3 заважають Нікол (II), Кобальт (II), Цинк (II) та Манган (II) (останній окиснюється до MnO2), які теж утворюють осади гідрооксидів.

З розчину солі Fe (II) дією водного розчину аміаку осаджують аморфний осад Fe(OH)3 (= 6,3.10-39):

Fe3+ + 3 NH3 + 3 H2O ® Fe(OH)3¯ + 3 NH4+ .

Якщо для осадження використовують розчин лугу, то осад Fe(OH)3 адсор-бує помітну кількість лугу, тому метод придатний для відокремлення Fe3+, але не для його визначення. Якщо у розчині є іони Fe(II), то їх попередньо окиснюють дією Br2, H2O2, HNO3.


Для одержання вагової форми Fe2O3 осад прожарюють у муфельній печі при 900°С:

2 Fe(OH)3 ® Fe2O3 + 3 H2O.

Осад Fe2O3 не є гігроскопічним. Під час прожарювання необхідно забез-печити доступ повітря, оскільки при наявності відновників (CO, C з залишків фільтра), а також при дуже високій температурі (>1200°С) можливе часткове відновлення Феруму з утворенням Fe3O4.

Реагенти:NH3, 10% розчин;

HCl (1:1), або 20% розчин;

HNO3, 70% розчин;

AgNO3, 1% розчин.

Методика визначення. Виходячи із приблизного вмісту Феруму у зразку та маси осаджуваної форми (табл. 2.1), обчислюють масу наважки за формулою (2.3). Зважують необхідну масу зразка. Для цього спочатку зважують пробірку з досліджуваним зразком на технічній, а потім на аналітичній вазі. Пересипають наважку у склянку, а пробірку з рештками речовини зважують на аналітичній вазі. За різницею обчислюють масу наважки.

Зразок у склянці змочують 5-10 мл дистильованої води, додають 5-6 мл HCl і 3-4 мл HNO3 та нагрівають майже до кипіння. Про повноту окиснення свідчить стійке оранжеве забарвлення розчину (іноді темно-коричневе внаслідок утворення нестійкої сполуки FeCl2NO). Після завершення окиснення змивають внутрішні стінки склянки дистильованою водою. У склянку, помішуючи, дода-ють 5-10 мл розчину NH3 до виникнення відчутного запаху аміаку. Вміст склянки розводять до 100 мл гарячою дистильованою водою, перемішують і відстоюють 3-5 хв, після чого перевіряють повноту осадження, додаючи 2-3 краплі розчину NH3.

Осад відфільтровують через фільтр середньої щільності (біла або рожева стрічка) та промивають методом декантації (три-чотири рази по 20 мл гарячою водою), після чого кількісно переносять на фільтр. Осад ще раз промивають на фільтрі. Відбирають 1-2 краплі фільтрату, в якому перевіряють наявність іонів хлориду.

Фільтр з осадом на лійці висушують у сушильній шафі. Виймають фільтр, обережно, щоб не розсипати осад, складають, вміщують у порцеляновий тигель. Фільтр обзолюють на полум’ї пальника, після чого прожарюють при 900°С до одержання Fe2O3 (про що свідчить постійна маса зразка).

За формулою (2.3) обчислюють вміст Феруму у зразку P(Fe) враховуючи, що:

F(Fe) = = 0,6990.

Визначення Ніколу

Нікол визначають у солях, мінералах та сплавах. Мінерали розкладають дією HNO3, залишок сплавляють з Na2CO3, після розчинення плаву у кислоті та наступного випарювання з кислотою осаджують H2SiO3. Сплави розчиняють у HCl, іони Феруму (II) окиснюють дією HNO3 у Ферум (III). Якщо є іони Феруму (III), Алюмінію (III), Титану (IV), які заважають визначенню, то їх зв’язують у стійкі розчинні комплекси тартратною або цитратною кислотою.

Нікол (II) з розчину осаджують в аміачному середовищі спиртовим розчином диметилгліоксиму у формі легкого кристалічного осаду:

O-...H-O

CH3—C==N—OH CH3—C==N+ N==C—CH3

2 + Ni2++ 2 NH3® Ni +2 NH4+

CH3—C==N—OH CH3—C==N N+==C—CH3

O-H...O-

Осад диметилгліоксимату Ніколу (Ni(HDm)2) дуже мало розчинний у воді, осаджується чистим, легко відфільтровується. Заважають визначенню деякі катіони VIII групи періодичної системи: Fe2+ утворює забарвлену розчинну сполуку; іони Паладію і Платини - нерозчинні сполуки; Co2+ попередньо осад-жують у формі K3[Co(NO2)6].

Осад диметилгліоксимату Ніколу фільтрують через фільтрувальний тигель (№ 3,4). Оскільки осаджувана і гравіметрична форма збігаються, то останню одержують шляхом висушування у сушильній шафі при 110-120°С.

Можливе одержання гравіметричної форми NiO. У цьому випадку осад фільтрують через паперовий фільтр. Після його обзолення диметилгліоксимат Ніколу прожарюють при доброму доступі повітря та високій температурі. Недоліком є часткова сублімація ніколу диметилгліоксимату при 250°С.

Реагенти:HCl (1:1) або 20% розчин; 2 М розчин;

HNO3, концентрована;

тартратна або цитратна кислота;

NH3, 10% розчин;

диметилгліоксим, 1% спиртовий розчин.

Методика визначення.Осад ніколу диметилгліоксимату займає великий об’єм, тому треба вважати масу його такою ж, як і аморфного осаду (табл. 2.1). Знаючи вміст Ніколу у зразку, обчислюють наважку зразка (формула (2.3)).

Визначення Ніколу у сталі. Розраховану наважку переносять у склянку та розчиняють у 10-15 мл розчину HCl, нагрівають, закривши склянку годин-никовим склом, доти, доки припиниться виділення водню. До розчину додають 3-5 мл концентрованої HNO3 для окиснення Феруму (II) та карбідів. Після закінчення виділення бурої пари NO2 скло знімають, споліскують дистильо-ваною водою, а розчин розводять до 100-120 мл водою. До розчину додають 5-7 г тартратної (цитратної) кислоти для зв’язування Fe3+. Після її розчинення додають розчин аміаку до появи запаху. Якщо з’явиться каламуть, то збіль-шують кількість тартратної кислоти. Після завершення цього етапу роботи додають у розчин розведену HCl до кислої реакції. Якщо з’явився невеликий осад, то його відфільтровують через нещільний фільтр та промивають гарячим розчином HCl, осаджують (див. осадження Ніколу).

Визначення Ніколу у розчинних зразках. Наважку зразка переносять у склянку, розчиняють у 100 мл води при наявності 10 мл HCl та осаджують.

Осадження Ніколу.До кислого розчину (містить 0,01-0,03 г Ni) додають 15-18 мл спиртового розчину диметилгліоксиму та нагрівають до 70-80°С (внаслідок тривалого нагрівання диметилгдіоксим починає розкладатися). До розчину краплями, помішуючи, додають розчин аміаку до появи слабкого запаху. Фільтрування починають через годину після випадання осаду, поперед-ньо перевіривши повноту осадження. Фільтрувальний тигель вставляють у шийку колби Бунзена, приєднують колбу до насоса. Фільтрують осад методом декантації, кількісно переносять його на фільтр та промивають гарячою водою до від’ємної реакції на іони Cl-. Осад просушують при 110-120°С.

За масою ніколу диметилгліоксимату обчислюють вміст Ніколу у зразку w(Ni) за формулою (2.3), вважаючи, що

F(Ni) = = 0,2032.


3. ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Суть титриметричного методу аналізуполягає в тому, що розчин визна-чуваної речовини невідомої концентрації (X) взаємодіє із стехіометричною кількістю розчину реагенту (R):

R + X P.

За кількістю реагенту обчислюють кількість визначуваної речовини. У титриметричному аналізі використовують різні типи оборотних хімічних реакцій: кислотно-основні (протолітометрія); окиснення-відновлення (редокси-метрія); комплексоутворення; осадження. Процес поступового додавання роз-чину реагенту в розчин визначуваної речовини до досягнення стехіометричного співвідношення (точки еквівалентності) називається титруванням. У процесі титрування у точці еквівалентності кількість молів еквівалентів реагенту (R) дорівнює кількості молів еквівалентів визначуваної речовини (X).

Точку стехіометричності (еквівалентності) фіксують хімічним методом за допомогою індикаторів(дуже зрідка без індикаторів) або фізико-хімічним методом (потенціометричне, кондуктометричне, амперометричне титрування). Механізм дії індикаторів є різним для різних типів реакцій.

Measurement of EMF of a source by direct method
Оптимальный синтез рычажных механизмов.
Характеристика органов аппарата управления
ПОНИМАНИЕ НЕРЕАЛЬНОСТИ МАТЕРИИ
Структурализм как метод и философия
Розвиток господарства в У.в 1921-1928 НЕП
Класичні соціологічні теорії
БАРОНА ФОН МЮНХГАУЗЕНА МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Образец журнала учета пакетов
Тема 7. Общественное мнение как институт гражданского общества. Управление общественным мнением
Open the brackets using the verbs in appropriate form.
ІІІ. 2.1. Вілла Ланте
Методика изучения фрустрационных реакций С.Розенцвейга.
Обращение к Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину
У разі виникнення аварії на ХНО
ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВЫРАБОТКА СПОСОБНОСТИ ХОДИТЬ
Общие правила работы с лентами
F73.16 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения, обусловленная гипотиреозом
COMPETITION HEATS UP FOR ELECTRIC VECHICLES
Зміст технологічного процесу
Назови марки легковых машин»
Шлунок.
Главная Страница