Методи збору та узагальнення первинної соціологічної інформації . ОСНОВНІ ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основні етапи соціологічного дослідження: складання програми дослідження; визначення об’єкту і одиниць спостереження; обґрунтування методики збору соціальної інформації; збір емпіричного матеріалу; обробка і аналіз інформації та її інтерпретація; формування висновків дослідження та оформлення їх у звіті.

Загальна характеристика методів соціологічного дослідження. Спостереження як спосіб отримання первинної інформації. Різновиди спостереження. Польове і лабораторне, звичайне і включене, випадкове і систематичне спостереження.

Соціологічні методи аналізу документів. Контент-аналіз документів, його суть і місце в соціологічному дослідженні. Традиційний і формалізований аналіз. Інформаційна цінність документа.

Опитування як один з основних методів отримання соціологічної інформації. Основні види опитування: анкетне опитування, інтерв’ю, експертні оцінки; соціометричне, поштове, пресове, телефонне опитування та особливості їх застосування.

Соціологічна анкета і техніка її складання. Структура анкети: вступна, основна, демографічна частини. Вимоги до формування запитань анкети. Проблема анонімності при анкетних опитуваннях.

Загальна характеристика методу експеремент. Загальна характеристика та основні етапи узагальнення первинної соціологічної інформації.

ПлАН семінарського заняття (2 год.)

1. Поняття, основні етапи організації та проведення соціологічного дослідження.

2. Метод спостереження в соціології: поняття та види.

3. Метод аналізу документів. Контент-аналіз: поняття та види.

4. Метод опитування в соціології та його різновиди.

5. Експеримент як метод соціологічного дослідження.

6. Узагальнення первинної соціологічної інформації та його значення для практики.

рекомендована література

1. Воронцов Ю.П. Методы сбора информации в социологическом исследовании.– М., 1974.

2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований.– М., 1988.

3. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований.– М., 1969.

4. Как провести социологическое исследование.– М., 1990.

5. Методика конкретных социологических исследований / Казими-
рчук В.П., Кудрявцев В.Н. Современная социология права: Учебник для вузов.– М., 1995.– Гл. VIII.

6. Методы сбора информации в социологических исследованиях.– М., 1990.

7. Методы сбора эмпирической информации в социологии права / Лапаева В.В. Социология права.– М., 2000.– Гл.2.

8. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження.– К., 1996.

9. Практикум по социологии.– М., 1992.

10. Рабочая книга социолога.– М., 1983.

11. Рукавишников В.О., Паниото В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании.– К., 1988.

12. Экспертные оценки в социологических исследованиях.– К., 1990.

13. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы.– М., 1972.

Методичні вказівки

При підготовці до семінару необхідно звернути увагу, насамперед, на визначення поняття “конкретно-соціологічне дослідження”. Студентам необхідно розробити програму соціологічного дослідження певної державно-правової проблеми та показати її структуру.

В сучасних умовах важливим є вміння юристів розробити бланк спостереження з метою вивчення обраної державно-правової проблеми.

При підготовці до семінару значну увагу необхідно звернути на питання про сутність контент-аналізу документів.

Особливу увагу необхідно звернути на методику проведення анкетного опитування. Важливою є також характеристика інтерв’ю як процесу соціально-психологічної взаємодії.

Студент повинен вміти дійснити порівняльний аналіз поштового, пресового і телефонного опитувань щодо актуальної державно-правової проблеми.

В цілому важливість даної теми полягає у виробленні у студентів вмінь і навичок застосування основних методів збору первинної соціологічної інформації, а також її узагальнення.

Тема 5.

Право в ситемі регулювання суспільних відносин.

Право як засіб соціальної організації, орієнтації та соціального контролю поведінки. Право як особлива форма людської діяльності і сфера суспільного життя. Соціальні норми як основа механізму регулювання суспільних відносин. Види соціальних норм. Особливості формування та дії соціальних норм. Правові норми. Соціальна зумовленість формування та розвитку юридичного права. Соціальні функції юридичного права. Соціальний механізм правового регулювання. Фактори реалізації права. Механізм переконання і примусу. Право в "кодексах" і право в житті: вплив соціальних факторів на функціонування права в суспільстві. Взаємозв’язок культури і права. Співвідношення моралі і права в контексті проблеми справедливості. Ефективність правового регулювання суспільних відносин (загально­теоретична характеристика).


ПлАН семінарського заняття (2 год.)

1. Соціальні норми як засіб регулювання суспільних відносин: поняття та види.

2. Співвідношення моралі та права.

3. Право як засіб соціальної організації, орієнтації та соціального контролю.

4. Право як соціальний інститут.

5. Методи визначення правової природи соціальних норм.

6. Соціальний механізм дії права.

7. Ефективність норм права.

рекомендована література

1. Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское государство и право.– 1970.– № 10.

2. Паньков Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности.– М., 1972.

3. Право и общество / Юридическая социология. Учебник для вузов.– М., 2000.– Гл.6.

4. Право и социология.– М., 1973.

5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави.– К., 1995.

6. Скакун О.Ф. Теория государства и права.– Харьков, 2000.

7. Социальные институты / Социология: учебник для юридических вузов.– СПб, 2000.– Гл.4.

8. Социальные функции и социальный механизм действия права / Лапае-
ва В.В. Социология права.– М., 2000.– Гл.2.

9. Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы.– Казань, 1977.

Методичні вказівки

Під час вивчення цієї теми потрібно визначити місце права в системі регулювання суспільних відносин. Визначити співвідношення права і моралі.

Назвати основні риси права. З’ясувати, що розуміється під правом як соціальним інститутом. Вказати характерні риси цього соціального інституту.

Важливо визначити, що розуміється під дисфункціями соціального інституту. Чи наявні дисфункції в дії юридичного права в нашій державі?

Надзвичайно важливим є визначення механізму дії права, показати на які ланки механізму можуть вплинути законодавча і виконавча влада.

Використовуючи соціологічні методи, студент повинен з’ясувати, чи впливає правова норма на психологію її виконавця або, навпаки, чи впливає особистість виконавця норми на процес її реалізації, аргументувати свою думку, навести приклади.

Необхідно розкрити поняття ефективності права, знати критерії визначення ефективності дії правової норми.


Тема 6.

Соціальна обумовленість права

Багатозначність поняття “право”: право як загально-соціальне явище (природне право) та право як спеціально-соціальне явище (юридичне право). Особливості природного права. Соціальні джерела природного права (свобода, рівність, справедливість).

Людська гідність – соціальне джерело загально-соціального (природного) права, що розкриває особливе, виняткове місце людини в суспільстві.

Розвиток ідеї людської гідності та прав людини у період античності; у християнському вченні, творах Аврелія Августина та Томи Аквінського; в епоху Нового часу; у концепції Еммануїла Канта.

Закріплення ідеї людської гідності у міжнародних актах захисту прав людини.

Правові норми як засіб забезпечення соціального порядку.

ПлАН семінарського заняття (2 год.)

1. Багатозначність поняття “право”: право як загально-соціальне явище (природне право) та право як спеціально-соціальне явище (юридичне право).

2. Людська гідність – соціальне джерело загально-соціального (природного) права.

3. Людська гідність у міжнародних правових актах.

4. Розвиток ідеї людської гідності та прав людини у період античності.

5. Розвиток ідеї людської гідності та прав людини у християнському вченні, творах Аврелія Августина та Томи Аквінського.

6. Розвиток ідеї людської гідності та прав людини у епоху Нового часу.

7. Розвиток ідеї людської гідності та прав людини у концепції Еммануїла Канта.

8. Правові норми як засіб забезпечення соціального порядку.

рекомендована література

1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 256 с.

2. Бачинин В.А. Социология: Три курса лекций студентам-юристам. – Харьков: Консум, 2003. – 576с.

3. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоков этики и права к мировозрению: Учеб. Пособие. – М.: Юрайт, 1998. – 336с.

4. Грищук О. Людська гідність у правових актах ООН // Вісник Львівського університету. – Випуск 39: Серія юридична. – 2004. – С.37-41.

5. Грищук О.В. Гідність людини: юридичні аспекти// Вісник Львівського університету. – Випуск 37: Серія юридична. – 2002. – С.14-21.

6. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / Пер. М.В. Антонова, Л.В. Ворониной. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2004. – 848 с.

7. История филосифии права. – СПб.: Юридический институт, СПб университет МВД России, 1998. – 640с.

8. Нерсесянц В.С. Филосифия права. М.: Изд. Группа Норма Инфра-М, 1997. – 658с.

9. П.Рабінович, О.Грищук. Гідність людини як фундамент її природного права на компенсацію моральної шкоди// Вісник Академії правових наук України. 2002. - Випуск 2 (29).

10. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина. – К.: Атіка, 2004. – 464с.

11. Філософія права. Навч. посібник./ О.Г.Данільян, Л.Д.Байрачна, С.І.Максимов та ін., За заг. Ред. О.Г.Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272с.

12. Хованская А.В. Достоинство человека: международный опыт правового понимания// Государство и право. – 2002. - №3. – с.48-54.

Методичні вказівки

Під час вивчення цієї теми потрібно визначити значення терміну “право”, наголосити на його багатозначності. Особливу увагу слід приділити розмежуванню права на два елементи: право як загально-соціальне явище (природне право) та право як спеціально-соціальне явище (юридичне право).

Важливо визначити, які соціальні передумови є визначальними у формуванні природного права. Особливу увагу приділити визначенню змісту людської гідності як соціального джерела загально-соціального (природного) права.

Студенти повинні засвоїти особливості розвитку ідеї людської гідності від античних часів до нашого часу.

Необхідно розкрити значення норм права як засобу забезпечення соціального порядку.

Тема 7.

referatvgc.nugaspb.ru referatwzg.nugaspb.ru shs.deutsch-service.ru referatuhp.nugaspb.ru Главная Страница