Яка з перелічених програм була запропонована Ф. Лістом?

1) програма побудови промислового суспільства;

2) програма побудови соціального суспільства;

3) програма побудови громадянського суспільства;

4) програма розвитку фермерства.

107.

Яка теорія є ключовою в „Капіталі” К. Маркса?

1) абсолютної земельної ренти;

2) відносної переваги у зовнішній торгівлі;

3) трудова теорія вартості;

4) граничної корисності.

108.

За С. Сісмонді свобода конкуренції призводить до:

1) зростання народонаселення;

2) покращення становища робітників;

3) розвитку торгівлі;

Руйнування дрібного виробництва.

109.

Що лежить в основі економічної системи Ф. Ліста?

1) боротьба класів; 3) націоналізм;

2) протекціонізм; 4) вільна конкуренція.

110.

У своїй праці «Про комерційне багатство, або Про принципи політичної економії в їхньому застосуванні до торгового законодавства» С. Сісмонді виступає прихильником:

1) вільної конкуренції і фритредерства;

2) теорії корисності та ціни;

3) вільної міграції грошових капіталів;

4) розвитку міжнародної торгівлі.

111.

Яку з цих стадій економічного розвитку Ф. Ліст вважав господарським ідеалом?

1) мисливську; 3) пастушу;

2) землеробську; 4) землеробсько-мануфактурно-торгівельну.

112.

Який вид суспільного відтворення не досліджується в «Капіталі» К. Маркса?

1) просте; 3) розширене;

2) звужене; 4) капіталістичне.

113.

С. Сісмонді називав себе учнем:

1) А. Сміта; 3) Д. Рікардо;

2) Ж. Б. Сея; 4) К. Маркса.

114.

Основним законом капіталізму за К. Марксом є:

1) зростання добробуту населення;

2) зростання багатства капіталістів і бідності трудящих;

3) зростання органічної будови капіталу;

Збільшення виробництва додаткової вартості.

115.

Головною причиною виникнення безробіття С. Сісмонді вважав:

1) низьку заробітну плату робітників;

2) надмірну кількість населення;

3) застосування машин в передових галузях;

4) занепад сільського господарства.

116.

Створення пролетарської політичної економії пов’язане з іменем:

1) А. Сміта;

2) Ж.-Б. Сея;

3) Д. Рікардо;

К. Маркса.

117.

Розв'язання проблеми криз С.Сісмонді вбачав в існуванні та активній діяльності:

1) дрібних виробників;

2) могутнього робітничого класу;

3) заможної буржуазії;

4) великих підприємців.

118.

Хто з представників критичної школи політичної економії вважав ключовими чинниками поступального розвитку суспільства науку та індустрію?

1) С.Сісмонді;

С. Сен- Сімон

3) К Маркс

4) Ф Ліст

119.

Скільки функцій грошей виділяє у своєму вченні К. Маркс?

1) три;

2) чотири;

3) п’ять;

4) шість.

120.

Згідно теорії К. Маркса додаткова вартість – це:

1) різниця між виторгом і витратами фірми;

2) вартість, створена понад вартість робочої сили, яка безплатно привласнюється капіталістом;

3) вартість, що додатково створюється на кожній стадії виробництва;

4) частина вартості, створеної найманими працівниками, яка привласнюється суспільством.

121.

Хто з економістів здійснив найбільший вплив на німецьку історичну школу?

1) К. Маркс; 3) А. Сміт;

2) Ф. Ліст; 4) Д. Рікардо.

122.

Засновником австрійської школи став:

1) К. Менгер; 3) О. Бем-Баверк;

2) Ф. Візер; 4) Й. Шумпетер.

123.

Яка школа виникла у 70-х роках XIX ст. на базі теорій історичної школи?

1) австрійська школа граничної корисності;

2) американська школа неокласики;

3) нова історична школа;

4) математична школа в політичній економії.

124.

Головною працею А. Маршалла є:

1) «Правові основи капіталізму»; 3) «Вартість і капітал»;

2) «Принципи економіксу»; 4) «Основні принципи економічної політики»

125.

Який з перечислених методів був основним в економічних дослідженнях представників історичної школи?

1) статистичний метод;

2) метод наукової абстракції;

3) математичний метод;

Історичний метод.

126.

Праця А. Маршалла «Принципи економіксу» вийшла друком у світ:

1) 1850р.; 3) 1920р.;

2) 1890р.; 4) 1790р.

127.

А. Маршалла можна вважати засновником:

1) неокласичного аналізу; 3) інституціонального;

2) емпіричного аналізу; 4) історично-описового аналізу.

128.

Засновником історичної школи вважається:

1) Ф.Ліст;

2) К.Маркс;

3) А.Вегнер;

4) Й.Шумпетер.

129.

Кредитне господарство представник історичної школи в Німеччині Б. Гільдебрандт ототожнює з:

1) плановою економікою;

2) ринковою економікою;

3) олігополією;

4) перехідною економікою.

130.

Лідером якої економічної школи був А. Маршалл?

1) кембріджської; 3) чиказької;

2) лондонської; 4) австрійської.

131.

В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати:

1) точку перетину попиту і пропозиції;

2) залежність між обсягом, заробітною платою і кількістю працівників;

3) перетин кривих попиту і пропозиції;

4) перетин кривої граничної корисності і кривої загальних витрат.

132.

Яку теорію вперше створив А. Маршалл?

1) теорію розрахунку міжнародного руху капіталу;

2) теорію цінової еластичності попиту;

3) теорію спадної граничної корисності;

4) теорію альтернативних витрат.

133.

Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?

1) теорія граничної корисності;

2) теорія трудової вартості;

3) теорія чинників виробництва;

4) теорія грошей.

134.

Хто з економістів запровадив поняття короткостроковий та довгостроковий періоди:

1) А. Маршалл; 3) А. Сміт;

2) К. Менгер; 4) В. Мітчелл.

135.

Хто був засновником австрійської школи маржиналізму?

1) Л. Вальрас; 3) О. Бем-Баверк;

2) К. Менгер; 4) Ф. Візер.

136.

Хто запровадив поняття «споживчий надлишок»?

1) А. Маршалл; 3) К. Менгер;

2) А. Пігу; 4) Р. Дж. Хоутрі.

137.

Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

1) акселератором; 3) мультиплікатором;

2) ціновим показником; 4) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

138.

Хто з перелічених економістів не був маржиналістом?

1) К. Менгер; 3) Р. Коуз;

2) О. Бем-Баверк; 4) Ф. Візер.

139.

На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

1) середніми витратами; 3) загальними;

2) граничними витратами; 4) змінними.

140.

Засновником американської школи маржиналізму є:

1) А. Маршалл; 3) К. Менгер;

2) А. Пігу; 4) Дж.Б,Кларк.

141.

Яка економічна школа не поділяла принципів маржиналізму?

1) австрійська; 3) лозаннська;

2) кембриджська; 4) історична.

142.

Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»?

1) «аналітична економія»; 3) «економіка»;

2) «економікс»; 4) «математична економія».

143.

Який австрійський вчений запровадив поняття «альтернативні витрати»?

1) К. Менгер; 3) Ф. Візер;

2) Є. Бем-Баверк; 4) Л. Мізес.

144.

Найважливішим елементом ринкової економіки за А. Маршаллом є:

1) праця; 3) капітал;

2) ціна; 4) організаторські здібності.

145.

Загальноекономічну рівновагу досліджував:

1) В.Парето;

2) Г.Госсен;

3) Є.Бем-Баверк;

4) Д.Рікардо.

146.

Хто є автором ідеї про «великий неокласичний синтез»?

1) Дж. М. Кейнс; 3) М. Фрідмен;

2) П. Семюелсон; 4) Дж. К. Гелбрейт.

147.

У якій країні зародилася історична школа?

1) США; 3) Франції;

2) Англії; 4) Німеччині.

148.

Яку одиницю кількісного вимірювання корисності запровадили австрійці:

1) зуфріден; 3) генуфт;

2) ютиль; 4) консюме.

149.

За А. Маршаллом величина попиту на певний товар залежить від:

1) споживчої корисності;

2) граничної корисності;

3) ринкової ціни;

4) граничного доходу.

150.

Історична школа сформувалась у такий період:

1) 30-ті рр. XIX ст.;

2) 40-ві рр. XIX ст.;

3) 50-ті рр. XIX ст.;

4) 60-ті рр. XIX ст.

151.

Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж. Кейнс?

1) теорію інвестицій;

2) теорію державного регулювання економіки;

3) теорію цінних паперів;

4) теорію циклічних коливань.

152.

Хто є вчителем Дж. М. Кейнса:

1) Ф. Гайєк; 3) В. Ойкен;

2) А. Маршалл; 4) Т. Веблен.

153.

Хто з американських економістів є автором моделі еко­номічного зростання?

1) М. Алле; 3) Дж. Б'юкенен;

2) Р. Солоу; 4) Т.Веблен

154.

Яка з цих книг належить перу Дж.М. Кейнса?

1) «Принципи економічної науки»;

2) Лекції з економічної теорії державного сектору;

3) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;

4) «Економічні цикли та національний дохід».

155.

Хто з названих вчених не є послідовником Дж.М. Кейнса?

1) Р. Гаррод; 3) Е. Гансен;

2) Є. Домар; 4) Ф. Гайєк.

156.

Своїми попередниками Дж. М. Кейнс визнає:

1) меркантилістів; 3) класиків;

2) фізіократів; 4) неокласиків.

157.

Погляди якого економіста покладені в основу вчення Дж. М. Кейнса про ефективний попит:

1) А. Сміта; 3) Т. Мальтуса;

2) Д. Рікардо; 4) Ж.-Б. Сея.

158.

Які економічні теорії позитивно оцінюють державне регулювання економіки?

1) теорія фізіократів, марксизму, маржиналізму;

2) меркантилізму, марксизму, кейнсіанства;

3) марксизму, кейнсіанства, теорія суспільного вибору;

4) марксизму, кейнсіанства, монетаризму.

159.

Коли вперше була видана відома праця Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»?

1) у 1929р.; 3) у 1936р.;

2) у 1933р.; 4) у 1939р.

160.

Хто є автором моделі акселератора?

1) Є. Домар; 3) Дж. Робінсон;

2) Е. Гансен; 4) У. Фелленер.

161.

Хто був лідером соціально-правового напрямку інституціоналізму?

1) Т. Веблен; 3) Р. Коуз;

2) У. Мітчелл; 4) Дж. Коммонс.

162.

Crabbe and Goyle were standing behind him. All three of them looked more pleased with themselves, more arrogant and more menacing, than Harry had ever seen them.
Потребность –внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов.
Языковые средства, оформляющие реферат
Вправа 8. Використання градієнтів для масок шару
Определение тарифного расстояния
Потребности самоактуализации.
ПОСТРОЕНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ТОРСИОННЫХ МАТРИЦ - ПИРАМИД РАЗНЫХ УРОВНЕЙ СОЗНАНИЯ (ПАМЯТИ) ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО ПРИНЦИПУ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ
Какие сорта винограда вы знаете. Назовите их особенности.
Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF)
В основных пищевых веществах и энергии
Концепція психоенергетичної цілісності особистості
Нормування праці
Объект социологии конфликта, ее предметная область
Обязательному нотариальному удостоверению подлежит -
Загальні підходи до оцінки розвитку підприємства.
Загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерним товариством.
Фізкультхвилинка
Лекция 4. Финансовая стратегия и управление прибыльностью
VІ. Соціолект
Разбивка сетки квадратов выполняется с помощью: (выбрать правильный ответ)
Важные детали для успешного прохождения программы
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества (глава 34 УК РФ).
Анализ динамики и структуры денежных потоков
Главная Страница