Яка з перелічених програм була запропонована Ф. Лістом?

1) програма побудови промислового суспільства;

2) програма побудови соціального суспільства;

3) програма побудови громадянського суспільства;

4) програма розвитку фермерства.

107.

Яка теорія є ключовою в „Капіталі” К. Маркса?

1) абсолютної земельної ренти;

2) відносної переваги у зовнішній торгівлі;

3) трудова теорія вартості;

4) граничної корисності.

108.

За С. Сісмонді свобода конкуренції призводить до:

1) зростання народонаселення;

2) покращення становища робітників;

3) розвитку торгівлі;

Руйнування дрібного виробництва.

109.

Що лежить в основі економічної системи Ф. Ліста?

1) боротьба класів; 3) націоналізм;

2) протекціонізм; 4) вільна конкуренція.

110.

У своїй праці «Про комерційне багатство, або Про принципи політичної економії в їхньому застосуванні до торгового законодавства» С. Сісмонді виступає прихильником:

1) вільної конкуренції і фритредерства;

2) теорії корисності та ціни;

3) вільної міграції грошових капіталів;

4) розвитку міжнародної торгівлі.

111.

Яку з цих стадій економічного розвитку Ф. Ліст вважав господарським ідеалом?

1) мисливську; 3) пастушу;

2) землеробську; 4) землеробсько-мануфактурно-торгівельну.

112.

Який вид суспільного відтворення не досліджується в «Капіталі» К. Маркса?

1) просте; 3) розширене;

2) звужене; 4) капіталістичне.

113.

С. Сісмонді називав себе учнем:

1) А. Сміта; 3) Д. Рікардо;

2) Ж. Б. Сея; 4) К. Маркса.

114.

Основним законом капіталізму за К. Марксом є:

1) зростання добробуту населення;

2) зростання багатства капіталістів і бідності трудящих;

3) зростання органічної будови капіталу;

Збільшення виробництва додаткової вартості.

115.

Головною причиною виникнення безробіття С. Сісмонді вважав:

1) низьку заробітну плату робітників;

2) надмірну кількість населення;

3) застосування машин в передових галузях;

4) занепад сільського господарства.

116.

Створення пролетарської політичної економії пов’язане з іменем:

1) А. Сміта;

2) Ж.-Б. Сея;

3) Д. Рікардо;

К. Маркса.

117.

Розв'язання проблеми криз С.Сісмонді вбачав в існуванні та активній діяльності:

1) дрібних виробників;

2) могутнього робітничого класу;

3) заможної буржуазії;

4) великих підприємців.

118.

Хто з представників критичної школи політичної економії вважав ключовими чинниками поступального розвитку суспільства науку та індустрію?

1) С.Сісмонді;

С. Сен- Сімон

3) К Маркс

4) Ф Ліст

119.

Скільки функцій грошей виділяє у своєму вченні К. Маркс?

1) три;

2) чотири;

3) п’ять;

4) шість.

120.

Згідно теорії К. Маркса додаткова вартість – це:

1) різниця між виторгом і витратами фірми;

2) вартість, створена понад вартість робочої сили, яка безплатно привласнюється капіталістом;

3) вартість, що додатково створюється на кожній стадії виробництва;

4) частина вартості, створеної найманими працівниками, яка привласнюється суспільством.

121.

Хто з економістів здійснив найбільший вплив на німецьку історичну школу?

1) К. Маркс; 3) А. Сміт;

2) Ф. Ліст; 4) Д. Рікардо.

122.

Засновником австрійської школи став:

1) К. Менгер; 3) О. Бем-Баверк;

2) Ф. Візер; 4) Й. Шумпетер.

123.

Яка школа виникла у 70-х роках XIX ст. на базі теорій історичної школи?

1) австрійська школа граничної корисності;

2) американська школа неокласики;

3) нова історична школа;

4) математична школа в політичній економії.

124.

Головною працею А. Маршалла є:

1) «Правові основи капіталізму»; 3) «Вартість і капітал»;

2) «Принципи економіксу»; 4) «Основні принципи економічної політики»

125.

Який з перечислених методів був основним в економічних дослідженнях представників історичної школи?

1) статистичний метод;

2) метод наукової абстракції;

3) математичний метод;

Історичний метод.

126.

Праця А. Маршалла «Принципи економіксу» вийшла друком у світ:

1) 1850р.; 3) 1920р.;

2) 1890р.; 4) 1790р.

127.

А. Маршалла можна вважати засновником:

1) неокласичного аналізу; 3) інституціонального;

2) емпіричного аналізу; 4) історично-описового аналізу.

128.

Засновником історичної школи вважається:

1) Ф.Ліст;

2) К.Маркс;

3) А.Вегнер;

4) Й.Шумпетер.

129.

Кредитне господарство представник історичної школи в Німеччині Б. Гільдебрандт ототожнює з:

1) плановою економікою;

2) ринковою економікою;

3) олігополією;

4) перехідною економікою.

130.

Лідером якої економічної школи був А. Маршалл?

1) кембріджської; 3) чиказької;

2) лондонської; 4) австрійської.

131.

В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати:

1) точку перетину попиту і пропозиції;

2) залежність між обсягом, заробітною платою і кількістю працівників;

3) перетин кривих попиту і пропозиції;

4) перетин кривої граничної корисності і кривої загальних витрат.

132.

Яку теорію вперше створив А. Маршалл?

1) теорію розрахунку міжнародного руху капіталу;

2) теорію цінової еластичності попиту;

3) теорію спадної граничної корисності;

4) теорію альтернативних витрат.

133.

Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?

1) теорія граничної корисності;

2) теорія трудової вартості;

3) теорія чинників виробництва;

4) теорія грошей.

134.

Хто з економістів запровадив поняття короткостроковий та довгостроковий періоди:

1) А. Маршалл; 3) А. Сміт;

2) К. Менгер; 4) В. Мітчелл.

135.

Хто був засновником австрійської школи маржиналізму?

1) Л. Вальрас; 3) О. Бем-Баверк;

2) К. Менгер; 4) Ф. Візер.

136.

Хто запровадив поняття «споживчий надлишок»?

1) А. Маршалл; 3) К. Менгер;

2) А. Пігу; 4) Р. Дж. Хоутрі.

137.

Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

1) акселератором; 3) мультиплікатором;

2) ціновим показником; 4) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

138.

Хто з перелічених економістів не був маржиналістом?

1) К. Менгер; 3) Р. Коуз;

2) О. Бем-Баверк; 4) Ф. Візер.

139.

На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

1) середніми витратами; 3) загальними;

2) граничними витратами; 4) змінними.

140.

Засновником американської школи маржиналізму є:

1) А. Маршалл; 3) К. Менгер;

2) А. Пігу; 4) Дж.Б,Кларк.

141.

Яка економічна школа не поділяла принципів маржиналізму?

1) австрійська; 3) лозаннська;

2) кембриджська; 4) історична.

142.

Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»?

1) «аналітична економія»; 3) «економіка»;

2) «економікс»; 4) «математична економія».

143.

Який австрійський вчений запровадив поняття «альтернативні витрати»?

1) К. Менгер; 3) Ф. Візер;

2) Є. Бем-Баверк; 4) Л. Мізес.

144.

Найважливішим елементом ринкової економіки за А. Маршаллом є:

1) праця; 3) капітал;

2) ціна; 4) організаторські здібності.

145.

Загальноекономічну рівновагу досліджував:

1) В.Парето;

2) Г.Госсен;

3) Є.Бем-Баверк;

4) Д.Рікардо.

146.

Хто є автором ідеї про «великий неокласичний синтез»?

1) Дж. М. Кейнс; 3) М. Фрідмен;

2) П. Семюелсон; 4) Дж. К. Гелбрейт.

147.

У якій країні зародилася історична школа?

1) США; 3) Франції;

2) Англії; 4) Німеччині.

148.

Яку одиницю кількісного вимірювання корисності запровадили австрійці:

1) зуфріден; 3) генуфт;

2) ютиль; 4) консюме.

149.

За А. Маршаллом величина попиту на певний товар залежить від:

1) споживчої корисності;

2) граничної корисності;

3) ринкової ціни;

4) граничного доходу.

150.

Історична школа сформувалась у такий період:

1) 30-ті рр. XIX ст.;

2) 40-ві рр. XIX ст.;

3) 50-ті рр. XIX ст.;

4) 60-ті рр. XIX ст.

151.

Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж. Кейнс?

1) теорію інвестицій;

2) теорію державного регулювання економіки;

3) теорію цінних паперів;

4) теорію циклічних коливань.

152.

Хто є вчителем Дж. М. Кейнса:

1) Ф. Гайєк; 3) В. Ойкен;

2) А. Маршалл; 4) Т. Веблен.

153.

Хто з американських економістів є автором моделі еко­номічного зростання?

1) М. Алле; 3) Дж. Б'юкенен;

2) Р. Солоу; 4) Т.Веблен

154.

Яка з цих книг належить перу Дж.М. Кейнса?

1) «Принципи економічної науки»;

2) Лекції з економічної теорії державного сектору;

3) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;

4) «Економічні цикли та національний дохід».

155.

Хто з названих вчених не є послідовником Дж.М. Кейнса?

1) Р. Гаррод; 3) Е. Гансен;

2) Є. Домар; 4) Ф. Гайєк.

156.

Своїми попередниками Дж. М. Кейнс визнає:

1) меркантилістів; 3) класиків;

2) фізіократів; 4) неокласиків.

157.

Погляди якого економіста покладені в основу вчення Дж. М. Кейнса про ефективний попит:

1) А. Сміта; 3) Т. Мальтуса;

2) Д. Рікардо; 4) Ж.-Б. Сея.

158.

Які економічні теорії позитивно оцінюють державне регулювання економіки?

1) теорія фізіократів, марксизму, маржиналізму;

2) меркантилізму, марксизму, кейнсіанства;

3) марксизму, кейнсіанства, теорія суспільного вибору;

4) марксизму, кейнсіанства, монетаризму.

159.

Коли вперше була видана відома праця Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»?

1) у 1929р.; 3) у 1936р.;

2) у 1933р.; 4) у 1939р.

160.

Хто є автором моделі акселератора?

1) Є. Домар; 3) Дж. Робінсон;

2) Е. Гансен; 4) У. Фелленер.

161.

Хто був лідером соціально-правового напрямку інституціоналізму?

1) Т. Веблен; 3) Р. Коуз;

2) У. Мітчелл; 4) Дж. Коммонс.

162.

uchenik.largereferat.info archicad-downloadru.refberry.ru rke.deutsch-service.ru referatrke.nugaspb.ru Главная Страница