Типи змін

Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і практичне значення, яке треба враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства.

Перший тип господарських операцій стосується тільки активу балансу, вносячи зміни у склад та розміщення необоротних і оборотних активів, витрати майбутніх періодів. При цьому валюта балансу не змінюється. Він охоплює нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, запаси, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість за розрахунками, поточні фінансові інвестиції, кошти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів.

Усі господарські операції, за винятком операцій, пов'язаних із переміщенням необоротних і оборотних активів від однієї до іншої матеріально відповідальної особи (внутрішнє переміщення), відповідним чином впливають на бухгалтерський баланс. Вони відбуваються всередині кількох статей одного розділу, або двох чи більше статей різних розділів балансу.

Отже, операції в межах однієї статті на баланс не впливають. До таких операцій належать: передача з різних причин від однієї до іншої матеріально відповідальної особи нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва (від одного виконавця робіт чи майстра до інших), запасів, коштів.

Впливають на бухгалтерський баланс господарські операції за двома чи більше статтями як одного, так і кількох розділів активу балансу. Але валюта балансу від цього не зміниться.

Характерними операціями першого типу є такі, що пов’язані з капітальними інвестиціями. Статті «Капітальні інвестиції» в балансі немає, але є стаття «Незавершене будівництво» (рядок 020), яка відображає витрати, пов'язані: зі спорудженням і виготовленням основних засобів; транспортуванням, монтажем придбаних об'єктів основних засобів; придбанням нематеріальних активів; створенням програмного забезпечення для власних потреб; модернізацією програмного забезпечення; переведенням молодняка тварин до основного стада. Але коли відповідні роботи закінчуються, настає процес введення в експлуатацію необоротних активів і стаття «Незавершене будівництво» зменшиться, а показник первісної вартості нематеріальних активів або первісної вартості основних засобів збільшиться на таку саму суму і т. д.Схематично зміни в балансі першого типу можна зобразити так

Актив балансу
Введено об’єкт незавершеного будівництва на суму 60 000 грн в експлуатацію
збільшення зменшення
Основні засоби 60 000 грн Незавершене будівництво 60 000 грн

Актив балансу
Валюта на початок 280 рядок 130 000 грн
Незавершене будівництво 020 рядок -60 000 грн
Основні засоби 031 рядок +60 000 грн
Валюта балансу на кінець 280 рядок 130 000 грн

Другий тип змін стосується тільки пасиву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення власного капіталу й зобов'язань. При цьому валюта балансу не змінюється.

До таких операцій належать: відображення внеску за вартістю, що наведена в засновницьких документах стаття балансу «Статутний капітал» (рядок 300) збільшується, а стаття «Неоплачений капітал» (рядок 360) зменшується на таку саму суму); відрахування до резервного капіталу (сума статті балансу «Резервний капітал» (рядок 340) збільшується, а сума «Нерозподіленого прибутку» (рядок 350) зменшується за рахунок збільшення суми використаного у звітному періоді прибутку).

Другий тип змін можна відобразити наступним чином

Пасив балансу
Погашено суму неоплаченого капіталу у сумі 84 000 грн відповідно до засновницьких документів
зменшення збільшення
Неоплачений капітал 84 000 грн Статутний капітал 84 000 грн

Пасив балансу
Валюта на початок 640 рядок 130 000 грн
Статутний капітал 300 рядок +84 000 грн
Неоплачений капітал 360 рядок -84 000 грн
Валюта балансу на кінець 640 рядок 130 000 грн

Третій тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік збільшення, тобто валюта балансу за активом і пасивом збільшується на рівновеликі суми.

Найбільш характерними операціями цього типу є: придбання основних засобів за плату — відображення суми за договором поставки (збільшення суми за статтею «Незавершене будівництво» (рядок 020) активу балансу і збільшення суми за статтею «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» пасиву балансу (рядок 530)).

На схемі цей тип зобразимо так:

Актив балансу Пасив балансу
На розрахунковий рахон внесено кошти у сумі 45 000 грн як внесок до статутного капіталу
збільшення зменшення зменшення збільшення
Грошові кошти на рахунках в банку 45 000 грн Неоплачений капітал 45 000 грн

Актив балансу Пасив балансу
Валюта на початок 280 рядок 130 000 грн Валюта на початок 640 рядок 130 000 грн
Грошові кошти на рахунках в банку 230 рядок +45 000 грн Неоплачений капітал 360 рядок +45 000 грн
Валюта балансу на кінець 280 рядок 175 000 грн Валюта балансу на кінець 640 рядок 175 000 грн

Четвертий тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і за пасивом. Найхарактернішими з них є: видача з каси заробітної плати працівникам (зменшується сума за статтею «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці» (рядок 580) пасиву балансу і сума за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» (рядок 230) активу балансу).

Схема цього типу змін виглядає так.

Актив балансу Пасив балансу
Сплачено 15 000 грн акцизного збору з розрахункового рахунку
збільшення зменшення зменшення збільшення
Грошові кошти на рахунках в банку 15 000 грн Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 15 000 грн

Актив балансу Пасив балансу
Валюта на початок 280 рядок 130 000 грн Валюта на початок 640 рядок 130 000 грн
Грошові кошти на рахунках в банку 230 рядок -15 000 грн Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 550 рядок -15 000 грн
Валюта балансу на кінець 280 рядок 115 000 грн Валюта балансу на кінець 640 рядок 115 000 грн

Для узагальнення вищерозглянутого можна застосувати математичні моделі чотирьох типів змін господарських операцій

Таблиця 2.2

refalsf.ostref.ru take.radioritual.ru sml.deutsch-service.ru tgx.deutsch-service.ru Главная Страница