Принципи бухгалтерського обліку

Принципи бухгалтерського обліку – це основні засади, на яких здійснюються функції суб’єктів господарської діяльності у мікроекономічному середовищі.

Принцип автономності означає, що кожний суб’єкт господарювання як юридична особа веде облік майна і зобов’язань та складає фінансову звітність відокремлено від особистого майна та зобов’язань засновників. Суб’єкт господарювання повинен дотримуватись принципу автономності у всіх аспектах діяльності незалежно від його організаційно-правової форми.

Принцип безперервності полягає у тому, що підприємство відповідно до його засновницьких документів має намір вести свою господарську діяльність безперервно і постійно. Майно підприємства, згідно цього принципу, відображаються в обліку і балансі за оцінкою їх фактичного придбання, власного виробництва, а не за ринковою ціною в окремі періоди року. Доходи і витрати відображаються в обліку і звітності безперервно, що дає змогу визначати на будь-яку звітну дату результати діяльності підприємства і забезпечує довіру до нього акціонерів та інвесторів при вкладанні капіталу.

Принцип доказовості ґрунтується на застосуванні суцільного документування всіх господарських операцій на підприємстві. При цьому первинні документи де зафіксовано факт здійснення господарських операцій повинні мати обов’язкові реквізити, які стверджують їх юридичну доказовість.

Принцип грошової оцінки полягає у відображенні господарських операцій у єдиному грошовому вимірюванні з метою їх узагальнення, групування та порівняння з нормативними показниками з суміжними звітними періодами.

Принцип собівартості – це відображення у бухгалтерському обліку сировини, матеріалів, засобів праці, виробленої продукції за собівартістю їх придбання або виробництва, тобто за фактичними витратами. Цей принцип ґрунтується на грошовому вимірнику використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів суб’єктом господарювання у створенні нового продукту.

Принцип обачності (обережності, консерватизму) – це відображення у бухгалтерському обліку витрат і доходів на підставі достовірно обґрунтованих первинною документацією господарських операцій. Обачність і обережність ґрунтуються на запобіганні зростанню витрат виробництва, можливих втрат у господарюванні від стихійного лиха, виробничих аварій та інших негативних явищ завдяки створенню страхових резервних фондів.Принцип закріплення власності ґрунтується на суцільному і безперервному документуванні, на підставі документів які мають юридичну силу закріплюється власність фізичних і юридичних осіб у формі акцій, дивідендів, паїв, позик. Завдяки цьому принципу бухгалтерський облік забезпечує контроль за збереженням різних форм власності.

Принцип дискретності дає змогу до завершення звітного року скласти звітні регістри, головну книгу, баланс та фінансову звітність на дату облікового періоду.

Принцип нарахування застосовується в бухгалтерському обліку для визначення моменту проведення витрат і одержання доходів. За цим принципом витрати і доходи відображаються в обліку в тому періоді, у якому вони були нараховані.

Принцип облікової політики передбачає додержання у бухгалтерському обліку і фінансової звітності протягом тривалого часу обраних методів визначення доходу, нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

Принцип періодичності обліку передбачає поділ безперервної господарської діяльності підприємства на звітні періоди (місяць, квартал) для виявлення результатів цієї діяльності за певні відрізки часу та складання звітності. Крім того, періодичність обліку дає змогу підготувати оперативну інформацію для фінансового менеджменту, маркетингової діяльності.


referatudd.nugaspb.ru refamrl.ostref.ru referatqqj.nugaspb.ru refanab.ostref.ru Главная Страница